شنبه, 15 ارديبهشت 1397 10:36

بت کلیا-دولت گرانی و نرخ سود 17.5 درصدی اوراق را چاره کند

عضو کمیسیون عمران مجلس، از گرانی و نرخ سود بالای اوراق مسکن انتقاد کرد و گفت: با نرخ سود 17.5 درصد اوراق، خانه دار شدن اقشار متوسط به بالا محقق می شود.

یوناتن بت کلیا ، با انتقاد از نرخ بالای سود اوراق مسکن، گفت: خوشبختانه دولت در مسیر خانه دار شدن مردم گام مثبتی در مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن برداشته اما این موضوع باید به نرخ سود اوراق نیز تسری پیدا کند.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ سود اوراق مسکن در حال حاضر رقمی در حدود 17.5 درصد است، افزود: این رقم برای خانه اولی ها و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار بالا است.
ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق، تصریح کرد: کاهش نرخ اوراق و همچنین نرخ سود ناشی از اخذ این نوع وام باید در دستور کار هیاتی از دولت و مجلس قرار بگیرد زیرا این مخالف سیاست های تامین مسکن ارزان است.

 
- See more at: http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/72383/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-175-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.eWMPawqM.dpuf

عضو کمیسیون عمران مجلس، از گرانی و نرخ سود بالای اوراق مسکن انتقاد کرد و گفت: با نرخ سود 17.5 درصد اوراق، خانه دار شدن اقشار متوسط به بالا محقق می شود.

یوناتن بت کلیا ، با انتقاد از نرخ بالای سود اوراق مسکن، گفت: خوشبختانه دولت در مسیر خانه دار شدن مردم گام مثبتی در مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن برداشته اما این موضوع باید به نرخ سود اوراق نیز تسری پیدا کند.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ سود اوراق مسکن در حال حاضر رقمی در حدود 17.5 درصد است، افزود: این رقم برای خانه اولی ها و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار بالا است.
ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق، تصریح کرد: کاهش نرخ اوراق و همچنین نرخ سود ناشی از اخذ این نوع وام باید در دستور کار هیاتی از دولت و مجلس قرار بگیرد زیرا این مخالف سیاست های تامین مسکن ارزان است.

 
- See more at: http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/72383/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-175-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.eWMPawqM.dpuf

عضو کمیسیون عمران مجلس، از گرانی و نرخ سود بالای اوراق مسکن انتقاد کرد و گفت: با نرخ سود 17.5 درصد اوراق، خانه دار شدن اقشار متوسط به بالا محقق می شود.

یوناتن بت کلیا ، با انتقاد از نرخ بالای سود اوراق مسکن، گفت: خوشبختانه دولت در مسیر خانه دار شدن مردم گام مثبتی در مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن برداشته اما این موضوع باید به نرخ سود اوراق نیز تسری پیدا کند.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ سود اوراق مسکن در حال حاضر رقمی در حدود 17.5 درصد است، افزود: این رقم برای خانه اولی ها و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار بالا است.
ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق، تصریح کرد: کاهش نرخ اوراق و همچنین نرخ سود ناشی از اخذ این نوع وام باید در دستور کار هیاتی از دولت و مجلس قرار بگیرد زیرا این مخالف سیاست های تامین مسکن ارزان است.

 
- See more at: http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/72383/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-175-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.eWMPawqM.dpufزر

عضو کمیسیون عمران مجلس، از گرانی و نرخ سود بالای اوراق مسکن انتقاد کرد و گفت: با نرخ سود 17.5 درصد اوراق، خانه دار شدن اقشار متوسط به بالا محقق می شود.

یوناتن بت کلیا ، با انتقاد از نرخ بالای سود اوراق مسکن، گفت: خوشبختانه دولت در مسیر خانه دار شدن مردم گام مثبتی در مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن برداشته اما این موضوع باید به نرخ سود اوراق نیز تسری پیدا کند.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ سود اوراق مسکن در حال حاضر رقمی در حدود 17.5 درصد است، افزود: این رقم برای خانه اولی ها و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار بالا است.
ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق، تصریح کرد: کاهش نرخ اوراق و همچنین نرخ سود ناشی از اخذ این نوع وام باید در دستور کار هیاتی از دولت و مجلس قرار بگیرد زیرا این مخالف سیاست های تامین مسکن ارزان است.

 
- See more at: http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/72383/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-175-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.eWMPawqM.dpuf

عضو کمیسیون عمران مجلس، از گرانی و نرخ سود بالای اوراق مسکن انتقاد کرد و گفت: با نرخ سود 17.5 درصد اوراق، خانه دار شدن اقشار متوسط به بالا محقق می شود.

یوناتن بت کلیا ، با انتقاد از نرخ بالای سود اوراق مسکن، گفت: خوشبختانه دولت در مسیر خانه دار شدن مردم گام مثبتی در مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن برداشته اما این موضوع باید به نرخ سود اوراق نیز تسری پیدا کند.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ سود اوراق مسکن در حال حاضر رقمی در حدود 17.5 درصد است، افزود: این رقم برای خانه اولی ها و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه بسیار بالا است.
ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق
وی با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست تسهیلات دهی به واسطه خرید اوراق، تصریح کرد: کاهش نرخ اوراق و همچنین نرخ سود ناشی از اخذ این نوع وام باید در دستور کار هیاتی از دولت و مجلس قرار بگیرد زیرا این مخالف سیاست های تامین مسکن ارزان است.

 
- See more at: http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/72383/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-175-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AF#sthash.eWMPawqM.dpuf

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید