سه شنبه, 20 شهریور 1397 12:04

هنر آشوری

هنر آشوری

آشور نام دولتي باستاني است كه در شمال بين النهرين قرار داشت.حدود چهار هزار سال پيش اين دولت تشكيل شد و مدت هزار و سيصد و پنجاه سال دوام آورد.اين امپراتوري بر سرزمينهاي فنيقيه، فلسطين ،مصر ،بابل،ايلام و غرب فلات ايران تا خليج فارس حكمراني ميكرد. در سال 600 م دولتهاي ماد و بابل دولت آشور را شكست دادند. شهرت آشوريها به جنگيدن ، خونريزي، ساخت سلاح ، سنگتراشي، ساخت جاده و پست است.آشوريها بر همسايگان خود تاثيرات زيادي گذاشتند…

ادامه در ادامه نوشتار

مرد آشوري در موزه لوورمرد آشوري در موزه لوور

 

زبان آنها ريشه سامي داشت و با خط ميخي روي لوحهاي سنگي و گلي مينوشتند. باستان شناسان در نينوا كتابخانه اي يافته اند كه در آن هجده هزار لوح گلي و سنگي به خط ميخي وجود داشت و متعلق به آشور باني پال بود. بيشتر آنها در مورد پزشكي، دارو شناسي، تاريخ ، اختر شناسي ، ادبيات و اختر شناسي بودند. ميتوانيد آنها را در موزه لندن سراغ بگيريد. هخامنشيان بسيار تحت تاثير تمدن آشور بودند و ميتوان به مو ارد زير به عنوان نمونه اشاره كرد :حجاريهاي پلكان آپادانا و دروازه ملل، شكل فروهر هخامنشي ، چاپارخانه ها به كار گيري شيوه هاي جنگي ، تقسيم كردن كشور به ساتراپي وتاثير هنر آشوري بر كشورهاي همسايه خود از جمله ايران و هخامنشيان بسيار نمايان است .

تصاوير زير آثاري آشوري هستند كه در موزه لندن قرار دارند.

مجسمه سر يك چنگ - 2600 پ ممجسمه سر يك چنگ – 2600 پ مك چنگ - 2600 پ مك چنگ – 2600 پ مشيري به مردي حمله كرده - هنر آشوريشيري به مردي حمله كرده – هنر آشوريگو ا دا بانوي لگاش 2120 پ مگو ا دا بانوي لگاش 2120 پ ملوح پيروزي نرام سين -2254 پ ملوح پيروزي نرام سين -2254 پ ممجسمه مرمري از معبد ايشتر - 2400 پ ممجسمه مرمري از معبد ايشتر – 2400 پ ممجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهيمجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهيمجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهيمجسمه ابولهول ريش دار با كلاه شاهينوشته اي بر روي لوحي از خاك رس مربوط به كارهاي اداري در معبد لگاش حدود 2370 پ منوشته اي بر روي لوحي از خاك رس مربوط به كارهاي اداري در معبد لگاش حدود 2370 پ مشاه آشوري آشورناسپيرال 2 در حال شكار شيرشاه آشوري آشورناسپيرال 2 در حال شكار شيرمجسمه زن از معبد ايشتر حدود 2500 پ ممجسمه زن از معبد ايشتر حدود 2500 پ ممراسم نذر شاه آشوري اور-نانشه در 2500پ ممراسم نذر شاه آشوري اور-نانشه در 2500پ مآشوريان در حال بازگشت از شكارآشوريان در حال بازگشت از شكارانجمن شكارچيانانجمن شكارچيانحيوان افسانه اي از كاخ نمرود - 883 پ محيوان افسانه اي از كاخ نمرود – 883 پ ممجسمه ابولهول - نينوا سده 7 پ ممجسمه ابولهول – نينوا سده 7 پ مخط ميخي آشوريخط ميخي آشورينمايش بدعت با شاهنمايش بدعت با شاهساز چنگ از معبد پو آبي در شهر اور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید