This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
یکشنبه, 13 خرداد 1397 12:26

ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ:ܦܝܠܡ- 3

یکشنبه, 13 خرداد 1397 12:12

ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ:ܦܝܠܡ-2

یکشنبه, 13 خرداد 1397 12:01

ܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ:ܦܝܠܡ- 1

ܡܚܝܬܐ ܕ22 ܡܘܫܟ- ܦܘܢܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܩܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܦܘܢܝܐ ܥܠ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܝܠܗܚ 22 ܡܘܫܟ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܩܘܪܒܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܡܚܝܬܐ ܕ22 ܡܘܫܟ- ܦܘܢܝܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܩܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܦܘܢܝܐ ܥܠ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܚܝܠܗܚ 22 ܡܘܫܟ ܥܠ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܩܘܪܒܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܟܪܒܐ ܕܥܡܐ ܕܠܢܕܢ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܐܝܗܘܕ ܒܪܟ ܠܒܪܝܬܫ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܓܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܘ ܡܢ ܛܝܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܒܓܻܡܥܝܬܐ ܩܡ ܕܘܟܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܐܝܗܘܕ ܒܪܟ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ …
ܪܫ ܘ.ܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܕܓܼܙܗܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܨܗܝܘܢܝܣܬܐ̈. ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܥܡܪܢܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܐܢ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ …
صفحه2 از2