This Website is discontinued. We changed to Parstoday assyrian.
ܛܒ̈ܐ
ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܐܙܢܐ ܠܗܓܻ- ܐܕܝܘܡ ܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܚܕ ܛܘܦܣܐ  ܡܘܢܬܝܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܘ ܗܟܝܡܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܒܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܐܙܢܐ ܠܗܓܻܡܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈  ܐܕܝܘܡ ܕܘܢܝܐ ܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܚܕ …
ܟܪܡܠܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ: ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܝܠ ܦܘܬܝܢ ܘ ܪܥܝܣܝ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܘܬܐ ܕܪܘܫܝܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܫܒܬܐ ܒܝܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܪܘܫܝܐ …
ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕ ܓܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕ ܓܒܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܡܚܒܪܬܐ ܥܠ ܡܚܒܪܬܐ ܕܗܝ …
ܒܘܪܠ ܐܗܐ ܪܡܫܐ ܒܕ ܐܬܗ ܠܬܗܪܢ ܣܥܝܕ ܚܬܝܒ ܙܕܗ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܓܼܘܙܦ ܒܘܪܠ ܡܫܬܐܠܢܐ ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ ܒܐܗܐ ܪܡܫܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ …
ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܟܙܡ ܓܻܠܠܝ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܘܣܝܐ ܘ ܣܪܓܝܝ ܘܪܫܝܢܝܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܥܝܣܝ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ̈ ܦܪܝܫܐܝܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܡܝܐ ܘ ܬܓܪܝܐ̈. ܪܥܝܣܝ …
ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܕܬܐ ܘ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܗܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܐܢܬܘܢܝ ܒܠܝܢܟܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܐ  ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ ܡܚܪܒܼܢܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܠܐܒ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܛܠܒܝܬܐ ܪܒܐ …
صفحه1 از599