ܛܒ̈ܐ
ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܥܘܡܪܢܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܒܡܨܪ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܥܠ ܥܘܡܪܢܐ̈ ܘ ܕܘܟܢܐ̈ ܩܕܝܫܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܘ ܡܢ …
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܘܠܝܣ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܒܗܪܝܢ ܥܠ ܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܘܬܐ ܕܥܝܣܐ ܘ ܡܢܐܡܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ̈ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܦܘܠܝܣ ܕܒܗܪܝܢ ܥܠ ܫܪܟܢܐ̈ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈  …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦܘܠܝܣ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܒܪܝܬܫ ܒܘܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܝܕ ܣܠܡܢ ܥܒܕܝ ܦܘܠܝܣ ܕܦܕܪܐܠ ( ܐܦ̇ ܒܝ ܐܝ) ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܝܪܚܐ ܩܡ ܐܕܝܐ ܝܗܒܼܐ ܝܘܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܣܠܡܢ ܥܒܕܝ …
ܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܕܚܝܠܘܬ̈ܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܒܡܘܨܘܠ ܕܢܝܢܘܐ ܒܥܪܩ- ܩܪܒܢܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ- ܪܘܝܬܪܙ ܡܘܚܒܪܗ ܕܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ̈ ܕܥܪܩ ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ) ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܡܕܪܬܐ ܠܒܬܰܪܝ …
ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ- 8 ܡܘܬܢܐ̈ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܨܥܘܕܝ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܥܙ ܕܝܡܢ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ 8 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ  …
ܩܣܡܝ: ܥܕܐ ܕ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܐܓܪܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܕ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܘܨܐ ܒܗܪܐܡ ܩܣܡܝ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܠܐ ܩܘܒܠܗ ܠܚܒܪܐ ܕ …
ܡܘܬܐ ܕ 11 ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ 11 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܒܪܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܢܫܪܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܥܠܡ  5 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܐܢܐ ܕܒܼܝܩܐ̈ …
ܫܕܪܬܐ ܕ2 ܐܓܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܣܘܪܝܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܣܘܪܝܐ 2 ܟܬܒܼܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܫܘܕܪܗ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ ܠܢܫܪܝܬܐ̈ ܘ ܚܘܦܛܐ̈ ܕܓܢܗ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܕܕܝܢܐ̈ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ …
  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܛܒܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܝܣ ܕܝܠܗ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܘܬ ܗܘܐ ܘ ܡܝܐ.  ܐܢܐ̈ ܡܒܘܥܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܐܗܐ ܕܬܪܐܡܦ ܤܪܫ …
ܦܘܣܩܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܝܣ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ̈ ܛܒܝܐ ܒܝܗܒܼܐ ܝܢܐ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܪܝܣ ܕܝܠܗ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܘܬ ܗܘܐ ܘ …
ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪ̈ܐ ܒܪܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ
ܐܙܕܘܬܐ ܕܟܡܐ ܡܬܘܬܐ̈ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܥܪܩ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ) ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܥܪܩ ܕܝܢܐ ܡܫܡܗܐ ܠ ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܒܚܕܟܡܐ̈ ܚܘܦܛܐ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܘܢܬܝܠܗܘܢ …
ܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܝܬܪ̈ܐ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ- ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 106 ܡܘܬܢܐ̈ ܨܒܝܐ̈ ܡܢ ܒܝܬܘܬܐ ܕܗܕܡܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ̈ ܒܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܟܡܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ̈ ܗܘܝܐ …
ܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕܡܫܝܚܝܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܥܠ ܐܘܬܘܒܘܣ ܕ ܡܫܝܚܝܐ ܩܒܛܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܕܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܘ ܕܪܒܢܬܐ …
ܢܫܪܬܐ ܡܟܻܘܟܒܢܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܥܠ ܐܘܬܒܘܣ ܕ ܡܫܝܚܝܐ ܒܡܨܪ- ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 26 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܒܝܕ ܦܘܨܘܦܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈  ܕܝܘܐ ܒܓܘܗ ܡܫܝܚܝܐ̈ ܩܒܛܝܐ …
ܡܗܟܡܬܐ ܠܡܘܬܐ ܕ 14 ܥܒܼܘܕܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܒܩܛܝܦ̇ ܕܥܪܒܣܬܢ ܗܪ ܒܐܗܐ ܐܗܘܠ ܘ ܥܡ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ: ܟܢܘܫܝܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܪܫܢܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ …
جمعه, 05 خرداد 1396 18:06

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ -ܛܒܐ̈

ܦܠܛܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܡܟܼܘܟܒܢܐ̈ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܡܨ ܒܣܘܪܝܐ ܐܘܬܘܒܘܣܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܝܘܐ ܒܓܘܗ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܘ ܒܝܬܘܬܐ ܕܕܝܗ ܦܠܛܠܗܘܢ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܒܗܘܡܨ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ …
ܟܘܬܪܐ ܕ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܟܠܝܬܐ ܡܢ ܐܟܼܠܬܐ ܕ ܐܣܝܪܐ̈ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܐܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܟܠܝܐ ܝܢܐ ܥܠ ܚܒܪܐ ܘ …
جمعه, 05 خرداد 1396 17:58

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܩܝܬܐ ܒܡܢܟܻܣܬܪ ܕܐܢܓܠܣܬܢ- 22 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 59 ܕܪܒܢܐ̈ ܦܘܠܝܣ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܒ ܚܕ ܐܘܢܐ ܕܟܘܢܣܪܬ ܒܡܢܟܻܣܬܪ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܝܬܠܗܘܢ 22 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܘܪܒܢܗܘܢ̈ 59 ܓܢܬܐ̈. …
صفحه1 از311