ܛܒ̈ܐ
ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܝܙܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܡܚܝܕܬܐ ܥܠ ܟܘܢܘܢܣܝܘܢ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܢܗܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܙܘܙܢܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ. ܝܗܒܼܢܐ ܕܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ …
ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ:ܝܘܚ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܗܕܪܬܐ ܕܚܕ …
ܬܦܩܬܐ ܕܠܪܝܓܼܢܝ ܥܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ̈ ܐܬܪܝܐ ܘ ܣܢܐ ܕܒܠܐ ܪܘܣ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠܣܙܓܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ ܩܐ ܝܪܚܐ̇. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܐ ܒܝܕ …
ܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ:18 ܓܢܬܐ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܝܢܐ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܚܘܪܙܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܡܐܟܼܘܠܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ 18 ܡܠܝܘܢ ܡܢ ܥܡܐ ܕܝܡܢ ܕܝܠܗ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܕܟܦܢܐ. ܕܝܘܝܕ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܓܼܕܕ ܘ ܐܪܒܝܠ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܟܪܟܘܟ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܫܕܪܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ …
ܝܘܢܝܣܦ̇: ܟܠ 10 ܪܦܦܐ ܡܝܬܐ ܝܠܗ ܚܕ ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܨܢܕܘܩܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܨܒܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈( ܝܘܢܝܣܦ̇) ܡܘܚܒܪܗ: ܒܟܠ 10 ܪܦܦܐ ܡܝܬܐ ܝܢܐ̈ 6 ܨܒܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ …
شنبه, 26 آبان 1397 12:23

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܬܗܪܢ ܒܪܗܡ ܨܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ  ܗܘܐܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ 2 ܝܘܡܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ. ܨܠܗ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ …
ܥܪܩܟܷܝ: ܒܪܓܻܐܡܪܝܠܗ ܩܠ ܟܠܝ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܡܫܘܪܪܗ ܒܪܓܻܐܡ ܝܗܘܐ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܘ ܩܐ ܟܠܝ ܫܘܬܐܦܘܬܐ …
ܝܘܡܢܐ̈ ܐܰܚܪ̈ܝܐ ܡܢ ܥܕܢܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܘ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܩܐ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܐܡܪܟܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܠܗ ܒܟܠܝ ܚܝܠܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܥܠ ܐܝܪܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܗܡܐ …
ܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܫܕܪܬܐ ܕܦܪܘܢܕܐ ܕܚܫܟܟܻܝ ܒܒܝܬ- ܕܝܢܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܣܐܪܗ ܡܘܪܓܢ ܡܕܒܪܢܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܥܡ ܒܥܘܬܐ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܨܚܨܝܬܐܗ …
جمعه, 25 آبان 1397 19:46

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ ܒܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܝܕܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ …
جمعه, 25 آبان 1397 19:45

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܣܐܪܗ ܡܘܪܓܢ ܡܕܒܪܢܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ  ܥܡ ܒܥܘܬܐ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܨܚܨܝܬܐܗ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܒܘܬ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܘܬܐ ܕܓܻܡܠ ܚܫܟܟܻܝ  ܫܩܠ ܛܒܐ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܒܐܣܬܢܒܘܠ  ܐܘܦ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܫܕܪܬܐ …
ܚܕܝܘܬܐ  ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܡܢ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܩܡ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܕܐܣܡܐܝܠ ܗܢܝܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ …
ܙܪܝܦ̇:ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܕܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ2231 ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܕܐܝܪܢ ܝܢܐ̈ ܕܓܫܕܫܢܐ ܕܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܙܪܝܦ ܒܬܘܥܝܬܪ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ- ܬܦܩܬܐ ܕܨܒܝܐ ܘ ܢܩܒܼܐ ܐܙܕ ܗܘܝܐ ܡܢ ܬܚܘܬ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܬܦܩܬܐ ܕܨܒܝܐ ܘ ܢܩܒܼܐ ܐܙܕ ܗܘܝܐ ܡܢ ܬܚܘܬ ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܢ ܬܦܩܬܐ ܕܨܒܝܐ ܘ …
ܚܕܝܘܬܐ  ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܡܢ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܩܡ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܕܐܣܡܐܝܠ ܗܢܝܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ …
ܚܕܝܘܬܐ  ܕܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܡܢ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܦܠܫܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܟܢܘܫܝܐ ܩܡ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܕܐܣܡܐܝܠ ܗܢܝܗ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ …
ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܣܦܪܝܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܘܬܝܟܢ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬܝܟܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܘܐܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܙܓܕܐ …
ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܦ : ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܝܬܒܼܐ ܒܫܘܦܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܟܘܡܝܣܪ ܕܕܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܗܘܐܠܗ ܡܨܥܝܬܐ ܕܝܬܒܼܬܐ ܒܫܘܦܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ. ܘܪܐ …
ܫܕܪܝܬܐ̈ 27 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪܝ ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܡܠܘܐܐ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ  ܡܕܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕܚܘܪܙܐ ܘ ܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܬܓܪܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܬܓܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܝܬܐ̈ 27 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪܝ ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܡܠܘܐܐ ܠܐ ܢܦ̇ܛܝܐ  …
صفحه1 از443