ܛܒ̈ܐ
ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܛܠܒܠܗ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܒܝܬ ܐܠܚܡ( ܩܘܕܣ). ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ -ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ  ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܰܚܪܝܐ  ܘ ܫܢܝܙܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ …
ܣܢܕܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܙܓܕܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܘܬ ܬܗܪܢ ܘ ܡܘܣܟܘ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ  ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ …
ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ- ܪܘܗܢܝ ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܝܘܐ ܚܕܘܬܐ ܕܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܡܫܘܪܪܗ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܥܪܩ …
ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܓܘܕܐ ܕ ܠܐܒ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܠܐ ܝܥܕܝܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܝܬܒܼܬܐ 2 ܝܘܡܝܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܘܬ ܬܗܪܢ ܘ ܡܘܣܟܘ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ  ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܘ ܫܪܝܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܘܪܘܦ ܡܠܠܐ ܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ  ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ  ܝܗܒܼܠܗ …
ܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ. ܙ̇ܐܢ ܟܠܘܕ ܝܘܢܟܪ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܕܝܠܗ ܛܪܢܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܗ ܦܘܢܝܐ ܚܫܝܚܐ ܩܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܡܫܬܐܠܢܐ ܥܠܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܓܝܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 (ܒܪܓܻܐܡ) ܡܢ ܒܬܰܪ ܡܫܪܪܬܐ …
ܟܢܘܫܝܐ ܫܢܝܙܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ  ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܓܻܡܥܝܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܐܗܐ ܟܘܡܣܝܘܢ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܕܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܐܒܫܒܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܘܬ ܬܗܪܢ ܘ ܡܘܣܟܘ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ  ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ …
ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܠܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܕܡܫܩ - ܐܝܪܢܐ - ܓܝܣܐ ܘ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ  ܘ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܩܗ ܩܪܒܘܢܐ ܝܢܐ̈ ܠܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ.  ܐܗܐ …
ܒܘܝܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܐܢܬܦ̇ܙܗ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܙܕܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܥܠ ܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ ܙܘܥܐ ܚܕܰܬܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܕܪܩܘܒܼܠ …
ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܘ ܣܐܡܗ ܫܘܟܪܝ ܒܘܬ ܛܒܐ̈ ܘ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܕ ܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܡܨܪ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܦ̇ܕܪܝܟܐ …
ܡܘܬܢܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܒܦܩܝܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܡܕܝ ܒܥܠܬܐ ܕܚܕ ܦܩܝܬܐ ܒܚܕ ܡܫܝܢܐ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܡܕܝ ܩܢܛܪܘܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܥܪܩ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܥܡܐ  ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܘ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܙܐ …
ܡܗܨܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܫܝܪܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܡܗܘܨܪܘܢ̈ ܠܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ  ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܡܥܕܐܢ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܐܝܟ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܚܕܐ ܦܩܝܬܐ ܕܡܫܝܢܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ ܒܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܕܠܒ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 13 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܐܠ ܢܘܨܪܗ ܘ ܕܘܪܒܢܘܢ̈ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܕܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ ܘ ܩܛܪ ܝܘܐ ܒܪܫܐ ܕܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܒ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܘܠܦܐ …
ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܬܰܪ ܡܙܝܕܬܐ ܕܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ ܕܚܕܚܢܐ̈ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܡܟܻܝܕ ܕܐܠ ܐܩܨܐ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ ܕܙܕܝܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܒܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܢܫܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܩܘܕܣ ܘ …
ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܘ ܨܠܝܢܐ̈ ܕܨܠܘܬܐ- 21 ܕܪܒܢܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܕ24 ܣܥܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܨܠܝܢܐ ܕܨܠܘܬܐ  ܒܦܢܝܬܐ ܕܒܐܒ ܐܠ ܒܣܬ ܒܣܗܡܐ ܥܬܝܩܐ ܕܩܘܕܣ( ܒܝܬ ܐܠܚܡ) ܕܘܪܒܢܘܢ̈ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ  ܛܠܒܠܗ ܠܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܐܠܟܢܐ ܘ ܩܪܘܒܐ ܒܝܠ ܥܪܒܣܬܢ …
صفحه1 از326