ܛܒ̈ܐ
ܒܙܝܕܬܐ ܕ6.56 ܡܢ ܡܐܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ:ܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦܛܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܝܠܗ 47 ܡܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܙܝܕܬܐ ܕ6.56 ܡܢ ܡܐܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕܕܥܒܼܪ:ܫܕܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܢܦܛܝܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܝܠܗ 47 ܡܠܝܪܕ ܕܘܠܪ. …
یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 22:09

ܡܪܟܠ: ܠܐ ܫܪܟܚ ܒܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ

ܘܝܢ - ܐܘܬܪܝܫ- ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܕܬܪܡܦ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܘ ܪܒܐ ܓܠܝܐ ܘ ܒܗܪܢܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܒܕܝ ܘ ܨܕܪ ܒܘܬ ܡܚܝܕܬܐ ܕܟܠܝ ܓܒܐܗ ܒܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܬܐ ܒܥܪܩ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܓܘܕܐ ܕܨܕܪ ܡܫܘܪܪܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܬܐ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܟܠܝ ܓܒܐ̈.ܐܝܟ …
ܒܥܘܬܐ ܕܗܡܨ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܐܢܬܦ̇ܙܗ ܥܡܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܗܡܨ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܣܐܦ̇ ܕܠܐ ܝܗܒܼܠ ܟܘܬܪܐ ܠܢܫܪܬܐ ܥܡ …
یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 12:49

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ

ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܠܣܬܝܢܝܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ. ܐܗܐ ܩܘܘܡܠܗ̇ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܣܥܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ.  ܥܡܐ ܕܓܼܙܗ ܡܐܟ ܐܚܪܝܢܐ …
ܒܠܘܡܒܪܓ ܒܚܕܐ ܡܡܠܐ ܚܕܬܬܐ ܟܬܒܼܠܗ ܕܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܗܘܐܠܗܚ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܪܝܡܢܬܐ ܥܠ ܙܒܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܩܐ ܐܝܢ ܡܣܒܒ ܫܪܝ ܕܝܘܪܘܦ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܗܘܝ ܡܩܘܝܢܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.ܡܢ …
ܕܝܪܬܐ ܕܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܠܬܗܪܢ- ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܟܬܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܫܢܙܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܪܟܬܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ …
ܣܥܪܘܢ  ܐܠ ܦ̇ܬܗ  ܘ ܐܠ ܢܨܪ ܗܘܐܠܘܢ̈ ܩܪܡܢܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܩܕܰܡܝܐ ܗܠ ܬܠܝܬܝܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܦܠܛܐ ܐܚܪܝܐ ܘ ܪܘܫܡܝܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܟܘܡܣܝܘܢ ܥܠܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈. …
ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܒܘܥܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܚܐܡ ܕܕܘܢܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܙܢܣ ܕܛܒܐ ܕܐܢܪܙ̇ܝ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܾܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܡܒܘܥܐ ܪܒܼܝܥܝܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܚܐܡ ܕܕܘܢܝܐ  ܘ ܬܪܝܢܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܒܡܒܘܥܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܥܡ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ ܒܢܝܘܝܘܪܟ ܒܡܐܐ ܓܢܬܐ̈ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܒܡܐܙܠܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܪܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܡܝܕܢ ܕܬܝܡܙ ܕܡܢܗܬܢ ܕܢܝܘܝܘܪܟ. ܐܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈  ܐܝܬܗܘܐܠܘܢ̈ ܐܬܐ …
ܡܪܟܠ: ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܒܪܓܻܐܡ   ܡܘܣܟܘ- ܐܝܪܢܐ - ܬܓܒܪܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܐܡܪܗ̇: ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܕܝܠܗ̇ …
جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:58

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ - ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ - ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܦܪܣ - ܚܙܘܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܡܘܫܟ ܕܙܠܙܠ2 ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܠܓܒܐ ܕܕܘܟܐ ܕܓܻܡܥܝܬܐ ܕܓܝܣܝܐ …
جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:57

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ- ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ

ܡܢܝܢܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܕܨܒܝܐ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܐܝܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ   2018 ܙܘܥܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܗܡܨ) ܒܚܕܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ:ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܗܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ2018 ܗܠ ܐܕܝܐ ܗܘܐ …
ܥܪܩ- ܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕ44.5 ܡܢ ܡܐܐ ܕܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܥܠܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܡܫܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܝܕܬܐ ܥܡܐ ܕܥܪܩ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܒܪܗܛܐ ܪܒܼܝܥܝܐ …
جمعه, 28 ارديبهشت 1397 21:56

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܦܐܦ ܘ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܓܼܙܗ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܘ ܐܡܪܗ: ܟܪܒܐ ܟܐ ܗܘܐ ܣܒܒ ܟܪܒܐ. ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ …
ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܡܪܘܚܬܐ ܕܡܝܕܢ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܪܢܓܻ ܒܟܘܢܣܪܣܝܘܡ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܦܪܓܣ ܕܐܢܓܠܣܬܢ. ܐܗܐ …
ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܕܡܝܕܢ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ ܦܝܫܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܩܢܘܢܝܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ …
ܓܘܬܪܫ: ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܠܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܙ̇ܐܢ ܟܠܘܕ ܝܘܢܟܪ ܬܓܒܪܢܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܦ ܒܒܪܘܟܣܠ ܐܡܪܗ: ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܪܫܢܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܗܕܡܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ  ܩܐ ܦܪܩܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ. ܪܫܢܐ ܕ28 ܐܬܪܘܬܐ̈ …
ܦܐܦ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ( ܪܡܙܢ) ܩܐ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ(ܪܡܙܢ) ܒܘܪܟܼܠܗ̇ ܩܐ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ  ܘ ܐܘܦ ܛܠܒܠܗ ܩܐ ܕܘܢܝܐ ܘ ܐܘܦ ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܚܕܬܬܐ ܕܫܠܡܐ ܘ …
صفحه1 از398