ܛܒ̈ܐ
ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ- ܚܐܪܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܒܥܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܪܒܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܥܘܬܐ ܘ ܛܠܒܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܐܙܕܘܬܐ …
ܐܕܝܘ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ ܝܘܐ ܝܘܡܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܘܬ ܐܗܐ ܠܚܡܝܘܬܐ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܝܘܡܐ ܒܫܪܝܟܘܬܐ ܕܥܡܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܐ ܘ …
ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܛܘܦܣܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܐܕܝܘ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܝܪܚܐ ܕܨܘܡܐ ܝܘܐ ܝܘܡܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܒܘܬ ܐܗܐ ܠܚܡܝܘܬܐ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ …
جمعه, 02 تیر 1396 15:25

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܚܕ ܫܒܬܐ

ܫܪܝܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ .ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܣܬܪܠܝܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܫܪܗ ܠܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ. …
ܐܡܪܟܐ: ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܒܠܣܬܝܟ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܡܟܪܘܢ: …
ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܝܘܡܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܩܘܕܣ- ܚܐܪܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܒܥܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܥܡܐ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ ܪܒܐ ܕܝܘܡܐ ܕܩܘܕܣ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܬܚܡܢܬܐ ܒܥܘܬܐ ܘ ܛܠܒܬܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܐ ܐܙܕܘܬܐ …
  ܫܪܝܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܕܐܣܬܪܠܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ .ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܐܣܬܪܠܝܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܕ ܫܪܗ ܠܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܕܐܥܫ …
ܐܡܪܟܐ: ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܐܝܬܠܢ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܕܩܝܩܘܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܒܠܣܬܝܟ ܕܐܝܪܢ ܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ  ܗܝܬܪ …
ܡܟܪܘܢ: ܠܝܬ ܟܻܘ ܚܕ ܬܚܠܘܦܐ ܩܢܘܢܝܐ ܩܐ ܐܣܕ ܒܣܘܪܝܐ  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܡܟܪܘܢ ܡܢ ܓܒܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܝܘܐ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܐ.  ܐܡܢܥܘܠ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܠܗ ܠܐܗܐ …
ܦܠܫܐ ܕܕܐܥܫ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܡܘܨܘܠ ܘ ܡܥܪܒܼܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܚܘܠܢܗ ܚܝܠܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܥܪܩ ܡܘܚܒܪܗ: ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܒܼܪܗܘܢ̈ ܠܚܕ ܦܠܫܐ ܓܘܪܐ  ܘ ܥܣܩܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ …
ܡܦܩܝܬܐ ܕܡܟܻܕ ܓܘܪܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܒܝܕ ܕܐܥܫ  ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܒܥܒܼܕܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܓܢܗ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܦܩܝܬܐ ܕܡܟܻܝܕ ܕܢܘܪ ܗܝ ܡܟܻܕ ܟܻܡ ܓܘܪܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܕܝܠܗ ܐܘܦ ܡܢ ܕܘܟܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘ ܬܫܥܝܬܢܝܐ.ܥܬܝܩܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܟܻܕ …
ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܣܠܡܢ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܫܐ ܡܐܟ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܚܕܟܡܐ ܣܥܬܐ̈ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܣܠܡܢ ܒܢ ܥܒܕܘܠܥܙܝܙ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܚܕ ܦܘܝܕܢܐ ܡܠܟܝܐ ܦܪܫܠܗ ܩܐ ܡܘܗܡܕ ܒܢ ܣܠܡܢ ܡܐܟ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܠܟܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܓܘܢܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܓܝܣܐ ܒܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ ܬܚܘܬ ܦܘܝܕܢܐ ܕܡܗܕܝܢܐ  ܥܠ ܒܢܝܕ  ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܓܘܢܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܚܘܦܛܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܝܣܐ ܒܣܘܪܝܐ ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ ܬܚܘܬ …
ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ- ܦܝܫܠܗ ܡܘܟܠܝܐ ܫܘܝܠܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܪܘܣܝܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܕܡܐ̈ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܟܠܝܠܗܘܢ̈ ܠܗܘ ܩܢܘܢܐ ܕܦܝܫܐ ܝܘܐ …
ܒܒܗܢܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܠܐܝܪܢ- ܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܦܢܝܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܙܘܩܝܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܗܘܝܠܠܗ ܒܪ ܩܠܐ ܒܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܢܝܫܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܒܨܘܪܝܬܐ̈- ܬܦܩܬܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܥܪܩ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܘ ܡܫܬܐ̈ܠܢܐ ܕܐܝܪܢ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ …
ܒܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ: ܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܕܥܒܼܪ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܗܘܝܠܠܗ …
ܬܦܩܬܐ ܕܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܥܡ ܪܘܗܢܝ-ܦܠܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܠܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܥܠܬܐ ܕܡܢܫܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ -   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܒܘܬ …
ܗܓܝܬܐ ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܒܝܕ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܠܥܪܩ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܕܬܚܡܢܬܐ  ܒܘܬ ܫܕܪܬܐ ܕܚܝܠܐ ܓܝܣܝܐ ܠܥܪܩ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܘܙܝܪܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܘܬ ܚܪܒܼܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܫܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܩܢܛܪܘܢ ܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܚܪܒܼܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܢܫܝܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܬܚܘܬ ܛܠܢܝܬܐ ܕ ܟܘܬܪܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ …
صفحه1 از318