ܛܒ̈ܐ
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܝܗܒܼܚ ܦܣܣܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܕܙܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܚܬܝܒ ܙܕܗ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢܒܣܪܒܼܬܐ ܕܦܠܛܬܐ ܕܙܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ ܠܓܒܐ ܕܐܪܡܢܣܬܢ ܐܡܪܗ …
ܡܝܪܬܓܪܘܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ، ܫܘܬܐܦܝܬܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܩܐ ܒܝܕܢ ܒܘܚܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܝܠܗ ܦܠܛܐ ܕܡܪܥܐ ܕܟܪܘܢܐ، ܕܩܪܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܛܘܗܡܢܝܐ ܘ ܦܘܪܫܘܢܝܐ ܥܡܘܩܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܫܘܬܐܦܝܐ ܒܫܘܬܐܦܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܢܐ̈ ܡܝܪܬܓܪܘܬܐ ܦܝܫܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܩܐ …
ܚܬܝܒ ܙܕܗ: ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܓܕܫܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܫܟܘܬܐ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܗܟܡܬܐ ܚܬܝܒ ܙܕܗ ܡܠܠܐ  ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܓܕܫܐ ܩܘܘܡܐ ܒܐܪܒܝܠ ܐܡܪܗ: ܡܪܐ …
ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܗܘܐܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ.  ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܪܗܛܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܚܬܡܠܘܢ̈ ܘ ܐܒܪܗܝܡ …
ܦܝܫܠܗ ܡܘܟܠܝܬܐ ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܦܪܢܣܐ ܘ ܒܪܝܬܫ  ܐܬܪܐ ܕܦܪܝܣ ܒܦܨܠܐ ܚܕ ܓܒܝܐ ܡܘܟܠܝܠܗ ܠܬܦܩܬܐ ܕܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܝܠ ܘܙܝܪܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈.  ܦܝܫܬܐ ܝܗܘܐ ܕܒܼܩܬܐ ܦܘܣܩܢܐ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ  ܒܢ ܘܐܠܣ …
ܪܘܣܝܐ- ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ ܡܢ ܕܘܟܐ ܕܣܝܩܘܡܐ ܕ20 ܒܙ̇ܘܥܢ ܫܪܝ ܡܝܟܼܐܝܠ ܐܘܠܝܢܘܦ̇ ܩܝܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܫ ܡܢ ܒܬܰܪ ܫܚܠܦܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܐܝܪܢ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܐܡܪܗ:ܪܘܣܝܐ- ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܪܓܻܐܡ ܓܪܟ …
ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ 8 ܐܫܛܪܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܬܓܻܝܟܣܬܢ ܦܝܫܠܗ ܓܪܫܬܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ 8 ܐܫܛܪܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܬܓܻܝܟܣܬܢ. ܡܚܝܕܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐܗ …
ܝܰܬܝܒܼܬܐ ܕܪܫܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܒܬܰܪ ܐܘܝܘܬܐ ܟܢܫܝܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܓܻܝܟܣܬܢ   ܡܚܝܕܬܐ ܕܪܫܢܐ̈ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܥܠܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐܗ ܕܬܝܪܢ ܫܘܬܐܣܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܒܦܨܠܐ ܕܘܝܕܥܘ ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܕܘܫܢܒܗ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܬܓܻܝܟܣܬܢ  …
ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܪܘܫܡܝܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܒܪܗܝܡ ܪܥܝܣܝ ܗܘܐܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ.  ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܪܗܛܐ ܕ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܚܬܡܠܘܢ̈ ܘ ܐܒܪܗܝܡ …
ܚܬܝܒ ܙܕܗ: ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܓܕܫܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܪܒܝܠ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܫܟܘܬܐ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ̇ ܡܘܗܟܡܬܐ ܚܬܝܒ ܙܕܗ ܡܠܠܐ  ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܓܕܫܐ ܩܘܘܡܐ ܒܐܪܒܝܠ ܐܡܪܗ: ܡܪܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܪܫܐ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܢܐ ܫܘܝܐ ܥܡ ܝܘܒܒܼܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܣܗܕܐ ܒܗܫܬܝ ܘ  ܓܢܬܐ ܡܢ ܪܚܡܐ ܕܕܝܗ ܘ ܫܒܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܕܝܢܘܬܐ ، …
صفحه1 از586