ܛܒ̈ܐ
ܡܫܪܪܬܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܒܘܩܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܡܢ ܬܪܡܦ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ   ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܩܐ ܚܘܪܙܐ ܕܒܘܩܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ( ܐܣܬܝܙܐ) ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ …
ܬܪܡܦ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܥܣܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ(ܒܪܓܻܐܡ) ܪܒܐ ܓܗܐ ܛܠܝܒܐ ܝܠܗ ܠܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܝܢܐ ܠܐ ܝܠܗ ܫܩܝܠܐ ܦܘܢܝܐ ܡܣܝܡܢܐ …
ܟܬܒܼܐ ܝܗܒܼܢܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܟܬܒܼܐ ܝܗܒܼܢܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ. ܐܗܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܦܝܫܠܗ …
ܦܘܝܕܢܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܡܟܠܝܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܡܫܟܢܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢ ܗܡܙܡܬܐ ܕܓܢܗ ܒܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܩܣܬܐ ܕܙܝܕܬܐ ܕܛܝܡܐ ܕܡܫܟ̤ܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ- ܪܦܦܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܡܪܒܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ( ܬܠܐܫ) ܢ ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܨܝܕ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ
ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܙܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܨܕܪܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܘ  ܒܢܟܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܪܘܢ̈ ܬܚܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܚܙܢܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܘܙܝܕܠܗ ܠܨܕܪܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܘ  ܒܢܟܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܪܘܢ̈ ܬܚܘܬ ܬܚܪܡܬܐ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܣܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܡܝܢܘܬܐ ܠܐ ܗܡܙܡܗ̇ ܥܡ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܚܕܟܡܐ̈ ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܝܠܢܝܐ ܩܐ ܓܢܗ̇ ܕܥܠ ܒܢܝܕ …
ܬܪܡܦ ܒܚܘܬܡܐ ܩܘܒܠܗ ܠܡܩܪܡܬܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈- ܐܦܢ ܝܗܘܢ ܕܪܩܘܒܼܾ ܥܡ ܦܠܛܐ ܕܦܪܫܝܬܐ̈ ܐܝܢܐ ܫܚܠܦܬܐ ܕܚܝܠܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ20 ܒܝܪܚܐ ܕܙ̇ܢܒܼܝܗ ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ  ܩܘܠܒܠܗ̇ ܠܢܨܝܚܘܬܐ ܕܓܻܘ ܒܝܕܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ …
ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܢܨܝܚܘܬܐ ܕܒܝܕܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ    ܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ  ܩܘܠܒܠܗ̇ ܠܢܨܝܚܘܬܐ ܕܓܻܘ ܒܝܕܢ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܒܐܗܐ ܪܙܐ ܗܘ ܗܘܐܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ …
ܡܚܒܪܬܐ ܛܒܝܬܐ-ܙܕܘܬܐ ܕܐܢܝ ܕܐܝܬܠܘ̤ܢ ܕܘܟܢܐ̈ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ ܡܢ ܟܝܘܝܘܬܐ ܕܣܢܕܢܐ ܘ ܡܚܒܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ
صفحه1 از568