ܛܒ̈ܐ
ܢܫܪܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܥܠ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕ ܡܪܟܠ ܒܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܒܘܬ ܡܗܓܻܝܪܐ̈   ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܚܝܠܢܬܐ ܡܢ ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܬܓܒܪܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܕܝܗ ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܙܡܐܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܡܐܪܬ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܡܪܐܬ ܪܙܡܝܫ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕ ܒܝܠ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܫܘܪܝܠܗ  ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ.  ܐܗܐ ܪܙܡܝܫ ܝܠܗ ܒܫܡܐ ܕ …
ܒܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܬܝܡܙ- ܬܪܐܡܦ : ܦܠܛܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ - ܚܒܼܛܬܐ ܒܥܪܩ ܝܗܘܐ ܚܠܛܐ ܓܘܪܐ ܠܢܕܢ- ܐܝܪܢܐ- ܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܓܘܒܝܐ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕ90 ܡܢ ܡܐܐ̈ ܕ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܚܕ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܕ 90 ܡܢ ܡܐܐ̈ ܕܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܘܠ ܡܢ ܗܘܦܪܟܝܐ …
ܩܘܪܒܐ ܠ 250 ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܡܝܬܠܗܘܢ̈ ܒܢܫܪ̈ܝܬܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܠܡܘܬܐ ܕ 250 ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈  ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܬܘܪܟܝܐ. ܓܘܕܐ ܕܡܫܡܗܐ ܠ ܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 249 …
ܨܠܗܝ: ܕܒܼܝܩܐ ܝܘܚ̈ ܦܘܣܩܢܐ ܒܘܬ ܡܢܦܠܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܐܬܘܡܝܐ ܒܐܝܪܢ   ܬܚܠܘܦܐ̈ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ  ܒܡܘܣܟܘ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̇.    ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ …
ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܠܐ ܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ   ܡܓܻܝܕ ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܐܡܪܟܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܫܘܪܪܗ ܕ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ …
ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܒܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܓܑܐܫ ܐܪܢܣܬ ܡܠܠܐ ܕܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܒܣܡܬܐ ܕܪܫܐ ܩܐ ܡܠܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܢܝܚܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܪܦ̇ܣܢܓܻܢܝ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ …
ܟܘܬܪܐ ܕܢܫܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ ܐܠ ܡܘܣܝܪܗ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܒܦܢܝܬܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ ܕܐܢܐ ܢܫܪܝܬܐ̈. ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܝܡܢ …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܐܡܦ ܒܐܡܪܟܐ   ܣܢܕܬܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܘܚܫܚܐ ܕܬܪܐܡܦ ܩܐ ܦܢܬܓܘܢ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕܣܝܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1       ܦܪܨܘܦܐ̈ ܦܝܫܐ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܬܪܝܢ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܚܪܒܐ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܒܩܪܝܪܘܬܐ ܕܗܘܐ ܒܐܩܡܐ ܕܣܬܘܐ  ܒܝܘܪܘܦ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܠܐ ܨܦܝ ܕܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܨܚܘܪܐ̈  ܒܐܩܡܐ ܕܣܬܘܐ ܘ ܒܠܦܐ ܚܝܠܢܐ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕܟܡܐ ܦܢܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ̈  ܘ ܚܕܰܬܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܘ ܡܕܢܚܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܒܥܪܩ ܕܝܢܐ̈ ܡܫܡܗܐ ܠܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ  ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܡܘܢܬܝܐ …
ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ : ܠܐ ܝܗܒܼܚ ܦܣܣܐ ܕܦܪܘܢܕܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܦܝܫܐ ܦܬܚܬܐ ܡܓܻܝܕ ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܐܡܪܟܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܫܘܪܪܗ ܕ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ …
ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ  ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܬܚܠܘܦܐ̈ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ  ܒܡܘܣܟܘ ܗܘܝܠܠܗܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̇.  ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬ ܝܗܘܐ ܒܘܬ …
ܟܘܬܪܐ ܕ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܟܘܬܪܐ ܩܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ  ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕ ܬܗܪܢ ܓܻܕ ܡܢ ܐܗܐ ܕܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ …
ܙܝܕܬܐ ܕܡܢܝܢܐ̈ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕ ܢܫܪܝܬܐ ܗܘܝܐ ܚܕܰܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ   ܢܫܪܬܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕ ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܦܠܫܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܬܝܡܢܐ ܕܝܡܢ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ 17 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 13 ܕܪܒܢܐ̈ .  ܐܠ …
ܣܢܕܬܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܘܚܫܚܐ ܕܬܪܐܡܦ ܩܐ ܦܢܬܓܘܢ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕܣܝܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܦܪܨܘܦܐ̈ ܦܝܫܐ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܬܪܝܢ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ̈ ܕ ܦܢܬܓܘܢ ܘ ܣܝܐ ܒܝܕ ܬܪܐܡܦ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ …
ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ ܛܒܐ̈ ܘ ܨܘܪܝܬܐ̈- ܫܒܼܩܬܐ ܕܦܫܝܢܐ ܕܐܝܬ ܐܠܠܗ ܪܦ̇ܣܢܓܻܢܝ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܪܦ̇ܣܢܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕ ܬܘܪܨܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܒܗܝ ܥܕܢܐ ܕܐܝܬܗܘܠܗ 82 ܫܢܐ̈ ܒܥܠܬܐ ܕܟܠܝܬܐ ܕܠܒܐ ܒܒܝܬ ܟܪܝܗܐ …
ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܡܐܡ ܚܘܡܝܢ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܒܒܝܬ- ܩܒܼܪܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܐܡܐܡ ܚܘܡܝܢܝ ܡܫܬܐܣܢܐ ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕ ܐܝܪܢ. …
ܣܢܕܬܐ ܕ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܘܚܫܚܐ ܕܬܪܐܡܦ ܩܐ ܦܢܬܓܘܢ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܕܣܝܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1   ܦܪܨܘܦܐ̈ ܦܝܫܐ ܦܪܝܫܐ ܩܐ ܬܪܝܢ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ̈ ܕ ܦܢܬܓܘܢ ܘ ܣܝܐ ܒܝܕ ܬܪܐܡܦ ܣܙܓܪܘܬܐ …
صفحه1 از278