ܛܒ̈ܐ
ܦܟܪܬܐ ܡܣܝܡܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܣܝܥܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ  ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗܘܢ ܟܢܘܫܝܐ ܡܚܘܝܕܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܣܐܡܐܢܗ ܕܡܘܫܟܝ ܣܝܥܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ  ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕ ܣܐܡܐܢܗ ܡܘܫܟܝ ܕܒܠܣܬܝܟ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܘܪܘܦ ܘ ܐܠܦܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܕܝܢܐ ܒܚܕܪܐ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܬܚܘܡܐ ܕܪܘܣܝܐ. …
ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܣܦܩܬܐ ܕ4 ܦܢܝܬܐ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܣܘܙܓܪܬܐ ܒܘܬ ܣܦܩܬܐ ܕ4 ܦܢܝܬܐ̈ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܒܣܘܪܝܐ. ܫܘܬܐܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܢܫܝܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܡܘܚܒܪܗ: 4 ܡܬܘܬܐ̈ …
ܣܘܪܝܐ ܘ ܛܒܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܡܢ ܩܘܡܝܬܐ̈ ܒܚܩܠܢܐ ܕܦܠܫܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܘܬ ܣܦܩܬܐ ܕ4 ܦܢܝܬܐ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܒܣܘܪܝܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܣܘܙܓܪܬܐ ܒܘܬ ܣܦܩܬܐ ܕ4 ܦܢܝܬܐ̈ ܬܚܘܬ ܡܗܨܪܬܐ ܒܣܘܪܝܐ. …
چهارشنبه, 09 فروردين 1396 14:29

ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢܥܠ ܓܪܒܝܐ ܕܝܡܢ- 11 ܡܘܬܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢܥܠ ܓܪܒܝܐ ܕܝܡܢ- 11 ܡܘܬܢܐ̈ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ  ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ 11 ܡܘܬܢܐ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܘܣܝܪܗ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘ.ܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܢܫܪܗܘܢ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܕܒܐܩܡ …
ܢܬܢܝܗܘ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܕܕܪ̈ܩܘܒܼܠܝܐ ܒܘܬ ܓܪܫܬܐ ܕܡܪܙܐ ܡܢ ܚܝܠܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕ ܓܒܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܫܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܓܪܫ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐܕܓܢܗ ܘ ܗܝ ܙܐ …
ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܕܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܡܫܬܐܣܬܐ ܕܡܟܼܬܒܪܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܥܕܢܐ ܘ ܠܐ ܡܨܚ ܢܒܚ ܕܐܗܐ ܐܢܢܩܐ ܐܝܡܢ …
ܙܪܝܦ̇- ܓܙܡܝܬܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܠܝܬܠܗܘܢ̈ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܓܙܡܝܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܠܝܬܠܗܘܢ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܘ ܥܡ ܡܠܬܐ̈ ܘܐܬܪܘܬܐ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܗܘܡܙܬܐ ܒܠܫܢܐ ܕܐܝܩܪܐ.   ܐܗܐ …
سه شنبه, 08 فروردين 1396 14:58

ܠܒܼܪܘܦ̇: ܬܡܙܬܐ ܕܗܠܒ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ

ܠܒܼܪܘܦ̇: ܬܡܙܬܐ ܕܗܠܒ ܡܢ ܬܪܘܪܝܣܬܐ  ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܐ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܟܡܐ ܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ  ܒܕ ܦܝܫܐ ܬܘܡܙܬܐ ܘ ܣܦܩܬܐ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ. …
ܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܦܠܚܠܗ ܙܝܢܐ ܚܘܫܥܝ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܦܠܫܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܢܫܪܝܬܐ ܕܓܢܗ ܥܠ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܝܡܢ ܡܘܦܠܚܠܗܘܢ̈ ܙܝܢܐ ܚܘܫܥܝ ܘ ܢܫܪܗܘܢ̈ ܥܠ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ …
ܬܪܐܡܦ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܟܘܢܓܪܗ ܕܗܘܝ ܡܣܝܬܢܐ ܥܠ ܕܝܗ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܠܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܒܐ ܕܓܻܘܡܗܘܪܝ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܡܫܪܪܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܚܕܰܬܐ ܕܚܠܡܬܐ ܕܕܪܡܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ  ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ …
ܦܘܠܝܣ ܕܠܢܕܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܕܒܼܩܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܐܚܪܝܢܐ ܕܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܕܗܘܝܠܗ ܐܝܕܐ ܒܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ  ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܪܐ ܡܘܚܒܪܗܘܢ̈ ܕܐܗܐ ܦܪܨܘܦܐ ܐܝܬܠܗ 30 ܫܢܐ ܘܦܝܫܠܗ ܕܒܼܝܩܐ …
ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܢܓܠܣܬܢ- ܡܗܟܡܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ  ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕ ܐܢܓܠܣܬܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܗܘܝܠܗ ܥܠܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ.  ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܗܘܝܠܗ …
ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܝܕ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܠܢܕܢ ܘ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܒܝܬܘܬܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘܚܘܙܕܓܐ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ.. …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܩܛܝܠܐ ܝܠܗ ܠ ܩܐܪܝ ܝܐܣܝܢ ܡܢ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܓܘܪܐ ܕܐܠ ܩܥܕܗ  ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܐܝܪܒܠܢ ܠܐܒ ܗܕܡܐ( …
ܪܘܣܝܐ: ܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܙܒܘܢܘܬܐ ܕܦܠܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܐ ܝܢܐ ܣܒܒ ܢܘܝܠܘܬܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܕܘܢܝܐ. ܡܪܝܐ ܙܚܐܪܘܦ̇ܐ ܡܠܠܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ …
ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܐܠܦܐ ܝܡܝܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܝܥܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܕܗܘܝܐ ܗܫܝܪ ܡܢ ܪܦ̇ܬܪܘܬܐ ܕܐܠܦܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܐܪܕܘܓܼܐܢ: ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܠ ܒܐܒ  ܒܕ ܐܙܝ ܠܓܒܐ ܕܡܢܒܓܻ   ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܡܢ ܒܬܰܪ ܡܟܡܠܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܒܐܒ …
ܕܝ ܡܝܣܬܙܘܪܬ ܛܠܒܠܗ ܡܟܢ ܓܒܢܐ̈ ܕܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܣܘܪܝܐ ܕܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕ 23 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܒܙ̇ܢܒܻ  ܩܝܘܡܐ ܕܟܢܫܐ  ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܝܠܗ ܡܢ ܒܬܰܪ 4 ܪܗܛܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ ܒܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܒܝܠ ܓܘܕܐ ܦܪܝܫܐ ܘ …
ܦܘܣܩܢܐ ܚܕܰܬܐ ܒܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܫܘܝܠܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪ :ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܕ ܫܒܬܐ ܕܕܥܬܝܕ ܒܒܪܘܟܣܠ ܒܕ ܦܝܫܝ ܕܒܼܝܩܐ ܦܘܣܩܢܐ̈ ܚܕܬܐ ܘ ܐܢܢܩܝܐ ܒܘܬ …
صفحه1 از296