ܛܒ̈ܐ
ܡܚܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܒܪܩܐ ܕܢܬܢܙ- ܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܙܪܝܦ ܩܐ ܓܘܬܪܫ: ܡܚܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܾ ܙܕܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ  ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܐܢܬܘܢܝܙ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ …
ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܥܡ ܓܕܫܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܢܬܢܙ ܡܝܟ ܘܐܠܣ ܩܝܘܡܐ ܕܐܝܪܠܢܕܝ ܕܦܪܠܡܢ ܕܝܘܪܘܦ ܪܡܙܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܥܠ ܫܘܬܐܣܐ ܕܒܪܩܐ ܕܢܬܢܙ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܡܘܥܕܠܗ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ. ܗܘ ܪܡܙܠܗ ܐܗܐ …
ܙܪܝܦ ܩܐ ܓܘܬܪܫ: ܡܚܝܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܾ ܙܕܩܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ  ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܐܢܬܘܢܝܙ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܗܘܐܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܬܪܘܪܝܣܡ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܒܬܗܪܢ  ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒܬܗܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ.  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܦܢܝܬܐ،ܒܝܠ- …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܒܬܗܪܢ  ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܒܬܗܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ.  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܝܗܘܐ ܒܘܬ ܩܣܬܐ ܕܦܢܝܬܐ،ܒܝܠ- …
ܠܒܼܪܘܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܗܪܢ- ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܗܝܪܝܬܐ ܟܡܝܠܐ ܕ10 ܫܢܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘܪܘܣܝܐ  ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܐܡܪܗ:ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  …
ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ: ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܐܡܝܢܘܬܐ ܠܐ ܗܡܙܡܗ̇ ܥܡ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ ܐܝܪܢ ܐܝܬܠܗ̇ ܚܕܟܡܐ̈ ܬܚܡܢܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܕܝܠܢܝܐ ܩܐ ܓܢܗ̇ ܕܥܠ ܒܢܝܕ …
ܟܬܒܼܐ ܝܗܒܼܢܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܟܬܒܼܐ ܝܗܒܼܢܐ ܕܗܫܝܪܘܬܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ. ܐܗܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܦܝܫܠܗ …
یکشنبه, 22 فروردين 1400 12:15

ܟܪܘܢܐ ܘ ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܒܕܘܢܝܐ

ܟܪܘܢܐ ܘ ܡܢܝܢܐ ܕܬܦܝܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܫܘܬܐܣܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܝܗܒܼܾܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܟܻܡ ܥܠܠ ܬܦܝܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܒܡܪܥܐ ܕܟܘܒܼܝܕ ܓ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܝܪܚܐ ܕܫܗܪܝܒܼܪ.
ܐܝܪܢ  : ܚܐܪܘܬܐ ܕܐܠܦܐ ܕܟܪܘܗ ܬܝܡܢܝܬܐ   ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܣܥܝܕ ܚܬܝܒ ܙܕܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ-ܛܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܠܦܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܕܝܗܘܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܓܝܬܐ ܘ …
ܥܪܩܟܻܝ: ܡܢ ܩܡ ܫܩܠܬܐ ܕܟܠܝ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܦܝܫܝ ܡܘܟܠܝܐ ܦܠܚܢܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܠܘܦܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܐܡܪܗ:ܥܪܩܟܻܝ: ܡܢ ܩܡ ܫܩܠܬܐ ܕܟܠܝ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܦܝܫܝ …
ܐܡܪܟܐ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܫܩܠܚ ܠܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܡܫܪܪܬܐ ܕܢܘܩܙܐ ܕܒܨܪܘܬܐ ܕܚܬܪܓܻܡܘܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ ܥܠ ܚܕܕܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ ܠܫܩܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ …
ܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܕܩܪܝܬܐ̈ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܘܬܐ ܕܣܢܬ ܠܘܥܝܣ ܕܐܡܪܟܐ  ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܣܝܪܐ ܒܒܝܬ- ܐܣܝܪܐ ܕܣܢܬ ܠܘܥܝܣ ܒܐܡܪܟܐ  ܡܚܝܠܘܢ̈ ܐܝܕܐ ܠܫܓܼܘܫܝܐ ܘ ܕܩܪܬܐ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ..
ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ: ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܒܣܦܪܐ ܝܗܘܐ ܒܘܟܣܬܢ ܕܟܪܘܢܐ ܕܐܝܪܢ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܐܡܪܗ: ܐܝܡܢ ܗܘܡܙܡܠܢ ܗܥܡ ܡܗܕܒܢܐ ܕܩܘܒܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܒܘܬ …
ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܪܒܐ ܚܪܒܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܘ ܛܠܒܢܐ ܕܒܝܬ- ܓܘܣܐ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܬܝܡܢܐ ܕܐܡܪܟܐ
صفحه1 از574