ܛܒ̈ܐ
ܠܐ ܫܪܟܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܚܘܪܙܐ ܕܐܪܚܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܕ ܫܩܠ- ܛܒܐ̈ ܥܡ ܟܘܬܪܐ ܕܦܘܪܫܘܢܝܐ ܒܝܠ ܩܨܪܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܘ ܫܩܠ--ܛܒܐ ܘ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈  ܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܚܒܪܗ ܕܠܐ ܫܪܟ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܪܘܡܐܝܫ ܝܡܝܬܐ ܕܘܠܝܬ ܕ95 ܫܘܪܝܠܗ ܪܗܛܐ ܐܰܚܪܝܐ ܡܢ ܨܚܨܝܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܚܝܠܐ ܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܝܢ ܒܫܡܐ ܕܘܠܝܬ ܕ95 ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܒ ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܐ ܕܝܡܝܐ ܕܓܝܣܐ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܨܢܥܐ ܫܬܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܦܝܫܠܗܘܢ̈ ܩܛܝܠܐ ܒܚܕܐ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܘܚܝܠܘܬܐ ܥܡܝܐ̈ ܕܝܡܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܗܡ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܢܥܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
یکشنبه, 08 اسفند 1395 11:07

ܒܨܪܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܐܡܪܟܐ

ܒܨܪܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܚܒܬܐ ܕܕܘܢܐܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܨܪܬܐ ܝܠܗ ܘܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܒܐܗܐ ܝܪܚܐ  ܡܢ ܡܐܐ. ܐܗܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܬܐ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ ܡܪܐ ܕܥܬܒܪܘܬܐ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܩܝܘܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘ ܓܒܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܣܘܙܓܪܘܗܘܢ ܕ ܒܘܝܢ ܗܘܝܠܗܘ̈ܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܚܕ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܐܡܪܗ: ܓܘܕܐ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢ …
ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ: ܩܝܘܡܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܘ ܓܒܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܣܘܙܓܪܘܗܘܢ ܕ ܒܘܝܢ ܗܘܝܠܗܘ̈ܢ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܚܕ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐ ܕ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܐܡܪܗ: ܓܘܕܐ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܫܘܠܛܢ …
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܘܠܝܣ ܕܒܗܪܝܢ ܥܠ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܘܠܝܣ ܘܐܡܝܢܘܬܐ ܕ ܫܘܠܠܛܢܐ ܕܐܠ ܚܠܝܦ̇ܗ  ܒܒܗܪܝܢ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ̈ ܕܣܟܻܡܗ ܘ ܓܐܙ ܕܡܦܚܝܢܐ  ܢܫܪܗܘܢ ܥܠ …
ܟܡܐ ܦܩܝܬܐ ܐܬܢܗܪܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܡܨ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 45 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܥܒ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐ ܘ ܛܒܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ  ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܘܡܨ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܟܡܐ …
ܐܝܪܢ ܗܘܝܠܗ ܪܘܫܡܐܝܬ ܗܘܝܠܗ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕ77 ܩܐ ܫܢܰܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ ܕ2017 ܒܚܕ ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܘܝܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܘܝܢ  ܐܝܪܢ ܪܘܫܡܐܝܬ ܦܝܫܠܗ ܓܘܒܝܬܐ ܡܐܟ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕ77 ܩܐ ܫܢܰܬܐ ܕ2017.  ܘ …
ܐܡܢܘ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ  ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ  ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ). …
ܓܘܬܪܫ: ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܟܦܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ 4 ܐܬܪܘܬܐ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ 4܇4 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܘܝܘܬܐ ܠܐ ܛܒܼܐ ܕ4 ܐܬܪܘܬܐ ܡܢ …
ܟܢܘܫܝܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܬܗܪܢ ܚܬܡܠܗ ܒܦܪܣܬܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܚܘܬܡܐ ܟܢܘܫܝܐ ܫܬܝܬܝܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܥܡܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕ ܒܝܘܢܐ ܚܬܡܠܗ ܕܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܛܠܒܬܐ ܘ ܐܡܪܬܐ ܕܐܢ ܒܝܬ- …
ܟܘܬܪܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܘܨܘܠ- ܪܗܛܐ ܐܢܢܩܝܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ ܚܘܦܛܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܨܠ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ ܒܥܪܩ ܐܝܬܠܗܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ. ܐܢܐ ܚܘܦܛܐ̈ ܫܘܪܝܠܗܘܢ̈ ܒܡܚܝܕܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ …
ܓܘܬܪܫ: ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܟܦܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ 4 ܐܬܪܘܬܐ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ 4܇4 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܘܝܘܬܐ ܠܐ ܛܒܼܐ ܕ4 ܐܬܪܘܬܐ ܡܢ …
جمعه, 06 اسفند 1395 16:57

ܐܝܪܢ ܒܢܘܪܐ ܕܫܒܬܐ- ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܘܗܢܝ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܘܙܣܬܢ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܘܙܣܬܢ ܕܗܘܝܠܗ ܦܟܪܬܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܗܘܐ ܕܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ . ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ28 …
ܦܩܝܬܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܗܠܒ ܒܣܘܪܝܐ- 50 ܡܘܬܢܐ̈ ܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܡܫܝܢܐ ܒܓܘܗ ܒܘܡܒ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܡܕܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܣܘܪܝܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 50 ܓܢܬܐ̈.  ܐܗܐ ܡܫܝܢܐ ܦܩܝܠܗ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܡܕܝܢܘܬܐ ܣܘܣܝܐܢ ܒܚܕܪܘܢܐ̈ …
ܡܚܒܪܬܐ: 12 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܕܒܼܚܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܝܡܢ   ܚܕ ܫܘܬܐܣܐ ܠܐ ܐܘܚܕܢܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܫܪܒܐ ܚܕܰܬܐ ܘ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܥܒܼܪܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܠ 2 ܫܢܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܪܘܗܢܝ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܘܙܣܬܢ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܘܙܣܬܢ ܕܗܘܝܠܗ ܦܟܪܬܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܠܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܗܘܐ ܕܐܗܐ ܗܘܦܪܟܝܐ . ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ28 …
ܓܘܬܪܫ: ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܟܦܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ 4 ܐܬܪܘܬܐ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ 4܇4 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܐܝܟܢܘܝܘܬܐ ܠܐ ܛܒܼܐ ܕ4 ܐܬܪܘܬܐ ܡܢ …
ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܛܠܒܠܗܘ̈ܢ ܠܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܒܦܨܠܐ ܐܠܟܢܐ ܡܠܠܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܗܡܙܡܢܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܛܠܒܠܗ ܠܗܡܙܡܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܘ ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܬܝܬܐ ܝܠܗ …
صفحه1 از288