ܛܒ̈ܐ
  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܡܥܕܝܬܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܚܕ ܡܢܬܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܬܪܘܨܘܬܐ ܕܦܠܚܢܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܡܫܘܪܪܗ ܐܢ ܒܪܓܻܐܡ ܡܩܪܡܐ ܐܗܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܚܕܐ …
ܝܢܣ ܐܣܬܘ ܠܬܢܒܪܓ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܬܠܢܬܝܟ ܓܪܒܝܬܐ ܕܢܬܘ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܡܚܘܒܐ ܝܠܗ ܠܟܘܬܪܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ.  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܓܼܕܕ 4 ܝܘܡܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܥܪܩ …
ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܦܪܢܣܝܬܐ ܕܠܘܡܘܢܕ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ : ܐܝܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܐܫܛܪܐ ܘ ܣܒܒܐ̈ ܕܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܣܘܪܝܐ ܕܒܕ ܫܪܟܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܕܥܬܝܕ ܕܙ̇ܢܒܼ ܕܝܪܐ ܝܢܐ ܒܬܰܪܝ ܡܢ ܫܪܬ ܕܓܢܗ …
ܐܙܢܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܓܗܐ ܐܰܪܝܬܐ ܒܡܚܒܪܬܐ ܐܩܡܝܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܡܫܘܘܗ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܝܘܐ ܡܢ ܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܕ1396.  ܒܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܙܢܣ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܗܓܝܬܐ …
ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܪܗ ܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܩܐ ܦܠܣܬܝܢ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܡܝܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܩܘܕܣ ܡܐܟ ܐܦܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܘ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܗܝܪܬܐ ܩܐ …
  ܚܘܝܕܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܢܫܪܬܐ ܡܘܫܟܝ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܝܡܢ ܘ ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܥܠ ܒܝܬ- ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܡܠܟ ܚܐܠܕ ܒܪܝܙ ܡܘܚܒܪܗ: ܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܐܣܝܪܐ ܟܠܝ …
ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ  ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܾܠܗ̇: ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܕܰܡܝܬܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒ 128 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܢܝܘܝܘܪܟ ܬܝܡܙ ܟܬܒܼܾܠܗ̇: ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܘܚܙܝܠܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܩܕܰܡܝܬܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒ 128 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ ܩܐ ܟܬܒܼ- ܩܛܥܝܬܐ ܕܡܗܟܡܬܐ ܕܦܘܣܩܢܐ ܕܐܡܪܟܐ …
ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܟܡܠܐ ܚܘܪܙܐ ܕܡܟܡܠܬܐ ܕ119 ܩܘܢܝܢܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘ ܓܐܙ ܒܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܐܗܘܙ- ܐܝܪܢܐ - ܡܕܒܪܢܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܡܟܡܠܝܬܐ̈ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܕܚܦܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: 119 ܩܘܢܝܢܐ̈ ܕܢܦ̇ܛܐ ܘ ܓܐܙ ܒ9 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ …
ܪܘܝܬܪܙ: ܩܘܡܝܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܐ ܠܐ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ ܥܠ ܡܦܪܝܬܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ   ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ  ܘ ܐܠܦܐ̈ ܘ …
ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ    ܐܝܬ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܬܝܒܼܬܐ ܬܠܬܐ ܓܒܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܟܘܪܗ ܒܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܝܫܐ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܝܠ ܬܠܬܐ ܓܢܬܐ̈ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܪܝܢ ܟܘܪܗ ܘ ܐܡܪܟܐ. …
ܬܒܼܝܠܝܘܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܬܐ. ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ - ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܝܠܗ ܩܢܛܪܘܢ ܐܨܠܝܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܢ ܩܐ ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܕܐܗܐ ܣܢܕܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܙܝܕܬܐ ܕܕܐܟܼܝܘܬܐ …
ܡܢ 15 ܒܝܪܚܐ ܕܕܝ ܗܠ ܐܕܝܘܡ: ܐܣܝܪܘܬܐ ܕ562 ܝܠܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܒܦܠܣܬܝܢ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܒܝܬ- ܦܘܪܢܣܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܣܝܪܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܕܡܢ …
ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܬܪܡܦ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ: ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕ120 ܐܠܦܐ̈ ܫܘܠܢܐ̈ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܣܦܪ - ܝܘܡܐ ܐܡܪܟܝܬܐ ܕܘܫܝܢܓܬܘܢ ܦܘܣܬ ܒܚܕ ܡܡܠܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܐܗܐ ܡܓܼܠܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ  …
ܡܘܬܐ ܕ4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܢܛܘܪܐ ܕܬܚܘܡܐ ܒܥܪܩ ܒܝܕ ܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܢ ܒܓܼܕܕ 4 ܝܘܡܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܥܪܩ ܒܡܪܝܙܬܐ ܕܚܕ ܥܕܢܐ ܩܐ ܦܠܛܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܒܪܝܐ ܡܢ …
ܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ  ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܘ ܐܘܦ ܓܢܗ ܗܕܘܪܘܗ ܝܠܗ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܘ ܚܡܝܬܐ …
ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ  ܐܕܝܘܡ ܒܬܦܩܬܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܡܬܢܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܒܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟ ܣܠܡܢ. .ܬܪܘܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ …
ܪܘܗܢܝ:ܦܠܚܐ̈ ܓܘܝܐ̈ ܘ ܒܪܝܐ̈ ܡܦܠܚܝ ܠܚܝܠܐ ܘ ܥܘܬܪܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܐܬܪܐ  ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܦܠܚܐ̈ ܓܘܝܐ̈ ܘ ܒܪܝܐ̈ ܡܦܠܚܝ ܠܚܝܠܐ ܘ ܥܘܬܪܐ ܕܓܢܗ ܩܐ ܐܬܪܐ ܪܘܗܢܝ …
ܟܘܬܫܐ ܐܬܪܝܐ ܒܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܘ ܡܠܘܐܐ ܕܐܝܪܢ- ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܣܢܕܬܐ ܡܢ ܡܦܪܝܬܐ ܓܘܝܐ ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܬܘܢܝܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܥܕܝܬܐ ܒܫܡܐ ܕܫܢܰܬܐ …
صفحه1 از385