ܛܒ̈ܐ
ܫܪܝܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕܩܪܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܐܝܪܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܐܕܝܘܡ ܝܘܐ ܚܕ ܒܝܪܚܐ ܕܘܗܪ 1397 ܘ ܝܘܡܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܡܕܪܫܝܬܐ̈ ܒܟܠܝ ܐܪܝܢ ܘ ܡܚܝܬܐ .  ܒܦܨܠܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܘ ܒܚܕ ܡܢ ܡܕܪܫܝܬܐ …
ܐܣܕ: ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܪܝܬܫ ܘ ܐܡܪܟܐ ܒܣܘܪܝܐ ܝܠܗ̇ ܥܒܼܘܪܝܐ ܓܝܣܝܐ ܠܐܦܪܐ ܕܚܕ ܐܬܪܐ ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܕܡܥܪܒܼܝܐ̈ ܠܐ ܡܥܨܝ ܗܘܝ ܪܫܡܢܐ ܕܚܠܩܐ ܕܣܘܪܝܐ  …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܓܘܬܪܫ: ܒܪܓܻܡ ܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܐܚܝܕܝܬܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܒܚܘܪܙܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܒܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܐ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܐܘܪܚܐ ܟܻܡ ܨܦܝ  ܒܘܬ ܙܡܝܢܘܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܡܪܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܠܪܝܓܻܢܝ: ܦܪܠܡܢ ܒܟܻܘ ܚܕ ܦܨܠܐ ܠܐ ܩܒܠܗ ܠܫܘܚܠܦܐ ܒܒܪܓܻܐܡ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܬܚܪܡܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܙܕܩܝܐ ܘ ܫܪܝܪܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ …
ܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈- ܐܡܪܟܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܘ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܪܓܼܐܡ ܩܝܘܡܘܬܐ ܐܡܝܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܝܬܒܼܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝ     ܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ ܒܒܝܬ - ܐܬܠܝܟܘܬܐ ܕܐܙܕܝܡܫܪܪܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܒܝܬܘܬܐ̈ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܬܪܡܦ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܠܢܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘ ܗܕܝܪܘܬܐ …
ܙܪܝܦ̇: ܒܪܓܻܐܡ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠܚܝܘܬܐ ܕܓܢܗ̇ ܠܐܒ ܐܡܪܟܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܩܕ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܠܝܦܬܐ ܠܡܥܒܼܕܬܐ ܕܬܚܪܡܬܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܒܪܓܻܐܡ ܠܐܒ ܗܙܝܪܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܕ ܗܘܐܠܗ̇ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܒܪܩܐ ܕܢܬܢܙ ܩܐ ܢܝܫܐ ܦܝܫܐ ܡܘܚܒܪܐ ܘ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܢܐ ܫܘܬܐܣܐ ܩܐ ܡܦܠܚܬܐ ܕܟܡܐ ܡܐܐ …
ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܒܝܘܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܪܡ ܩܣܡܝ ܐܡܪܗ ܩܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ: ܐܚܬܘܢ …
ܫܘܝܐ ܥܡ ܚܠܢܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܐܝܪܢ ܦܪܝܫܐܝܬ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܗܘ ܗܕܝܪܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܘܚܒܪܠܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐܒ ܟܻܘ ܚܕ ܫܪܬ. ܐܝܟ …
ܙܪܝܦ: ܕܘܢܝܐ ܒܛܠܒܐ ܝܠܗ̇ ܠܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܬܘܥܝܬܪ ܕܓܢܗ ܪܡܙܠܗ ܥܠ ܬܦܩܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐܠܗ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܢܝܘܙܝܠܢܕ ܐܣܬܪܠܝܐ ܘ ܐܢܕܘܢܙܝ ܘ ܐܘܦ ܪܫ …
ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܠܐ ܟܻܝܕܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܚܘܪܙܐ ܕܕܡܪܬܐ ܕܣܢܬܘܪ ܡܟ ܟܝܢ ܚܕ ܡܢ ܣܢܬܘܪ ܡܫܡܗܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܓܻܐܢ ܡܟ ܟܝܢ ܣܢܬܘܪ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ …
سه شنبه, 27 شهریور 1397 10:34

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ

ܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ   ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܡܟܼܬܒܼܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܐܗܐ ܛܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܒܕ ܗܡܙܡ ܥܡ ܡܠܬ. ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܘܬ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܘܬ ܬܪܡܦ ܒܐܡܪܟܐ ܦܠܛܐ ܕܚܕܐ ܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܚܕܬܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ̇ ܕܡܢ ܡܐܐ ܕܢܩܒܼܐ̈ ܥܠܝܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐ ܝܢܐ̈ ܪܙܝ ܡܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܬܪܡܦ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܥܒܕܝ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ  ܒܙܘܢܐ ܟܪܝܐ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܥܪܩ ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܛܠܒܠܗ ܠܡܬܩܢܩܬܐ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܛܠܒܬܐ ܕܥܡܐ. ܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܒܗܡܙܡܬܐ ܫܒܬܝܬܐ …
صفحه1 از429