ܛܒ̈ܐ
ܚܕܪܬܐ ܚܕܪܬܐ ܕܐܠܦܐ ܒܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܒܥܪܩ- ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܨܒܝܐ̈ ܘ ܐܒܼܗܬܐ ܕܕܝܗ ܚܕܐ ܐܠܦܐ ܒܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܡܘܨܠ ܒܥܪܩ ܚܕܪܗ̇ ܘ ܐܗܐ ܓܕܫܐ ܗܘܐܠܗ ܣܒܒ ܡܘܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܨܒܝܐ ܘ …
ܐܙܕܘܬܐ ܕ4 ܓܢܬܐ ܡܢ ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈  ܗܘܐܠܘܢ̈ ܐܙܕ 4 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܢܛܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܝܪܢ ܕܝܗܘܐ ܪܐܣܝܪܘܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ …
ܪܘܗܢܝ ܒܐܓܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܪܟܻܠܗ̇ ܠܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ( ܢܘܪܘܙ) ܩܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕ98 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܠܚܡܝܘܬܐ  ܒܐܓܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܒܘܪܟܻܠܗ̇ ܠܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ( ܢܘܪܘܙ) ܩܐ ܬܓܒܪܢܐ …
ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܦܪܫܬܐ ܕܫܡܐ ܚܕܬܬܐ ܒܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܝܕ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܝܠܗ̇ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܚܝܠܢܬܐ ܩܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܐܬܪܐ.  ܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܐܝܟ ܡܚܫܚܬܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܡܥܠܝܘܬܗ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܒܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ  ܝܕ ܗܘܝܐ ܫܢܰܬܐ ܕܦܪܣܬܐ̈ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܚܕܬܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢ: ܐܢܐ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܫܢܰܬܐ ܕ1398 ܝܠܗ ܫܢܰܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ ܠܐ ܝܗܘܢ ܩܒܘܠܘܗ̇ ܐܢܐ ܐܝܬܠܝ ܐܗܐ …
ܐܓܪܬܐ ܕܕܐܥܫ- ܒܕ ܫܩܠܚ ܠܬܘܠܐ ܕܓܕܫܐ ܕܢܝܘܙܝܠܢܕ ܦܘܠܝܣ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܕܗܘܠܢܕ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܓܘܐ ܕܬܪܡܘܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ . ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܗܘܐܠܗ …
ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܙܪܝܦ ܘ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܒܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܕܝܠܗ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܛܠܒܠܗ ܣܢܕܢܐ ܕܕܝܗ ܫܪܟܝ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܚܕܬܬܐ. ܚܘܐܢ ܓܘܥܝܕܘ ܡܗܕܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܘܢܙܘܥܠܐ ܡܢ ܣܢܕܢܐ ܕܓܢܗ …
ܙܒܼܢܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܟܘܪܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܙܝܕܐ ܝܠܗ ܚܕ ܒ4 ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܗܝܪܝܬܐ̈ ܩܐ ܚܕ ܙܘܢܐ ܝܪܝܚܐ ܘ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ  ܒܝܠ ܐܝܪܢ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܝܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܚܘܬܡܐ ܕܪܗܛܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܒܘܚܪܢ ܕܝܡܢ ܡܘܚܒܪܗ̇ ܕ2 ܓܒܢܐ̈ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܪܒܐ …
سه شنبه, 28 اسفند 1397 12:36

ܬܦܩܬܐ ܕܓܻܒܪܝ ܐܢܨܪܝ ܘ ܗܠܓܐ ܥܫܡܝܬ

ܬܦܩܬܐ ܕܓܻܒܪܝ ܐܢܨܪܝ ܘ ܗܠܓܐ ܥܫܡܝܬ به گزارش ایرنا، حسین جابری انصاری روز دوشنبه در بروکسل با هلگا اشمید دیدار و گفت وگو کرد.حسین جابری انصاری شامگاه یکشنبه نیز در …
ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܠܢܕ- ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ 3 ܓܢܬܐ̈   ܦܘܠܝܣ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܘܬܪ ܚܬ ܕܗܘܠܢܕ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܕ ܢܫܪܬܐ ܒܝܕ ܓܘܠܬܐ ܒܓܘܐ ܕܬܪܡܘܘܐ ܒܚܕ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܐܗܐ …
ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܟܻܝܢ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢܒܫܒܐ ܒܚܕܐ ܝܬܒܼܬܐ ܛܒܣܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܻܝܢ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ …
ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܛܠܒܠܗ̇ ܠܟܠܝܬܐ ܩܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ ܒܝܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܘܬܪܝܫ ܐܠܟܢܣܢܕܪ ܦ̇ܢܕܪ ܒܝܠܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܓܻܠܬܐ ܐܠܡܢܝܬܐ ܛܠܒܠܗ̇ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ …
  ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ: ܡܫܬܐܣܬܐ ܕܪܟܬܘܪ ܕܒܘܫܗܪ ܕ2 ܘ 3 ܒܐܩܡܐ ܕܩܝܛܐ ܕ1398  ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܡܫܬܐܣܬܐ ܕܪܟܬܘܪ ܕܒܘܫܗܪ ܕ2 ܘ 3 ܒܐܩܡܐ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
یکشنبه, 26 اسفند 1397 10:19

ܒܘܚܪܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܣܗܡܐ ܡܘܫܟܝ ܘ ܬܘܦ ܒܓܝܣܐ ܕܝܡܢ ܥܡ ܣܝܥܬܐ̈ ܥܡܝܐ  ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܝܪܚܐ ܕܒܗܡܢ ܒܚܕܟܡܐ ܚܘܦܛܐ ܡܚܘܝܕܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܕܘܟܐ ܕܓܻܡܥܝܬܐ ܕܕܒܼܝܩܐ ܒܗܩܐ ܕܨܥܘܕܝ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܥܠܒ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܥܘܣܝܪ ܬܝܡܢܐ …
ܩܣܡܝ: ܙܝܪܦ̇ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܬܘܪܟܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܠܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ  ܥܡ ܚܕܐ ܣܝܥܬܐ ܓܘܪܬܐ …
ܪܘܗܢܝ: ܗܕܝܪܐ ܝܘܚ̈ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܛܒܼܐ̈ ܥܡ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܓܘܢܒܕ ܟܘܘܣ ܘ ܒܒܝܬ- ܐܬܠܝܛܘܬܐ ܕܬܚܬܝ ܕܐܗܐ …
ܬܪܡܦ ܬܘܣܠܡܠܗ ܩܡ ܟܘܢܓܪܗ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܬܝܬܐ ܓܢܗ ܬܓܒܪܢܬܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ( ܟܘܢܓܪܗ) ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ̇ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܫܢܰܬܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܒܟܘܢܓܪܗ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ …
ܒܪܗܛܐ ܕ ܡܢ ܡܐܙܠܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ: ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ  ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܼܫܬܗ ܙܪܕܐ ܬܗܪܢ« ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ: ܦܘܠܝܣ ܕܦܪܢܣܐ ܕܒܼܩܠܗ ܠ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܠܒܼܫܠܗ ܙܪܕܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈  ܕܫܒܬܐ ܕ ܡܢ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ ܥܠ ܦܠܘܛܝܩܐ …
صفحه1 از472