ܛܒ̈ܐ
ܐܡܢܘ: ܐܙܢܣ ܐܝܬܠܗ ܢܙܝܪܘܬܐ ܘ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܕܐܟܼܘܬܐ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܝܘܟܝܘ ܐܡܢܘ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ  ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܠܐ ܩܒܠܬܐ …
ܚܘܬܡܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܘ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܗܝܪܬܐ ܩܐ ܕܥܬܝܕ ܕܣܘܪܝܐ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܢܘܫܝܐ ܕܣܝܩܘܡܐ ܕ 1 ܒܝܪܚܐ ܕܐܙܪ ܚܡܫܒܫܒܐ ܕܒܝܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܒܣܘܟܻܝ …
ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܐܝܟܐ ܕܗܘܝܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܡܫܬܩܠܢܘܬܐ ܐܚܢܢ ܒܕ ܗܘܝܠܢ ܗܙܝܪܘܬܐ  ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܪܟܢܐ̈ ܕܟܢܘܫܝܐ …
ܐܡܢܘ: ܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ دܢܝܘܝܘܪܟ - ܐܝܪܢܐ -  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܕܐ ܡܚܒܪܬܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܢܛܪܬܐ …
ܠܒܼܪܘܦ̇: ܗܡܙܡܬܐ ܘܒܝܠ ܐܬܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܬܘܪܟܝܐ ܘ ܐܝܪܢ ܒܕ ܗܘܝܐ ܗܝܪܢܬܐ ܩܐ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܒܒܚܘܪܢ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ - ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܬܝܒܼܬܐ ܒܝܠ ܪܫ …
ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ: ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ   ܫܘܪܝܠܗ ܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܗܪܢ ܘ ܒܓܓܼܠܐ ܥܠܠ. …
ܡܗܕܝܢܐ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܥܠܝܡܐ ܗܕܡܐ ܕܒܣܝܓܻ- ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܠܝܡܐ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ ܡܩܪܡܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܦܢܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܥܒܪܪ ܙܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܩܘܕܣ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ …
ܕܝܪܬܐ ܕܫܠܝܘܬܐ ܒܠܒܢܢ- ܗܪܝܪܝ ܡܘܟܠܝܠܗ ܠܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܪܫ ܘܙܝܪܘܬܐ ܥܠ ܕܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܝܫܠ ܥܘܢ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܘܝܬܒܼܾܗ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܝܟ …
ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܟܻܝ ܒܪܘܣܝܐ- ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܪ- ܣܘܪ ܒܥܕܢܐ ܪܒܐ ܩܘܪܒܐ   ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘܬܘܪܟܝܐ: ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܕܐܥܫ   ܫܘܪܝܠܗ ܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ …
ܡܫܪܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܥܠ ܗܟܝܡܘܬܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܚܘܝܕܐ ܘ ܟܠܢܝܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܕܣܘܪܝܐ   ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܟܻܝ ܒܪܘܣܝܐ- ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܣܘܪ- ܣܘܪ ܒܥܕܢܐ ܪܒܐ ܩܘܪܒܐ   ܪܘܗܢܝ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܪܫܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ …
  ܪܒܪܬ ܡܘܓܒܗ ܒܚܘܬܡܐ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܬܪܐ ܕܙܝܡܒܡܒܘܗ ܡܘܚܒܪܗ ܕܒܚܘܬܡܐ ܪܒܪܬ ܡܘܓܒܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܝܐ ܕܥܡܐ ܘ ܕܪܩܘܒܼܠܝܐ̈ ܗܘܝܠܗ …
ܪܘܗܢܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ:ܡܥܒܼܕܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܨܚܨܝܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܒܘܬ ܐܚܪܝܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܚܩܠܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ- ܡܢ ܒܬܰܪ ܕܐܥܫ ܗܘܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ …
ܪܘܗܢܝ ܒܘܪܟܼܠܗ ܠܢܨܝܚܘܬܐ ܥܠ ܕܐܥܫ ܩܐ ܡܗܕܝܢܐ ܘ ܣܪܕܐܪ ܣܘܠܝܡܢܝ  ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܢܨܝܚܘܬܐ ܥܠ ܕܐܥܫ ܒܣܘܪܝܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܩܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܐܣܠܡܝܐ ܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܚܝܠܐ ܕܩܘܕܣ …
ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܠܦܟܪܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ ܒܡܝܢܡܪ ܛܠܒܠܘܢ̈ 35 ܫܘܬܐܣܐ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܫܘܬܐܣܐ ܗܘܝܠܗ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܕܫܕܫܬܐ ܕܙܕܩܐ …
ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܩܐ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ: ܣܪܕܐܪ ܣܘܠܝܡܢܝ ܡܘܚܒܪܗ  ܠܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܘ ܒܘܪܟܻܠܗ ܠܐܗܐ ܢܨܝܚܘܬܐ ܩܐ ܕܝܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܓܝܣܐ ܕܩܘܕܣ ܕܓܝܣܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ …
ܬܓܒܪܢܐ ܕ ܡܘܬܒܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ ܐܝܪܢ ܥܠܝ ܠܪܝܓܢܝ ܒ ܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܐ: ܡܫܬܠܢܐ ܕ ܡܩܪܡܬܐ ܕ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕ ܐܝܪܢ ܘ  ܝܠܗ ܒܪܟ ܐܘܒܡܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕ ܐܡܪܝܟܐ. …
ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ  ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ …
  ܓܘܕܐ ܗܕܡܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܡܘܗܟܡܠܘܢ̈ ܠܒܘܝܢܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܕܪܩܘܒܼܠ ܗܙܒ ܐܠܠܗ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܓܘܕܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܘ ܓܘܪܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ  ܡܘܥܒܼܕܠܘܢ̈ ܠܡܗܟܡܬܐ ܕܒܘܝܢܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܗܪܢ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܫܘܪܝܠܗ ܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܗܪܢ ܘ ܒܓܓܼܠܐ …
ܪܘܕܢܐ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ - ܚܙܘܩܝܐ ܕܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܐܗܐ ܪܘܕܢܐ- ܡܢܝܢܐ ܐܰܚܪܝܐ ܕܪܘܕܢܐ ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܗܻܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܕ ܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܣܗܡܐ …
صفحه1 از356