ܛܒ̈ܐ
ܒܨܪܬܐ ܕܬܚܪ̈ܡܝܬܐ ܫܘܬ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܟܝܡ ܐܘܢ ܩܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܬܪܡܦ ܦܟܢ - ܐܝܪܢܐ - ܒܚܕܐ ܐܗܘܠ ܕܐܝܬ ܚܒܪܐ ܡܢ ܝܰܬܒܼܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܒܝܠ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ …
ܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ: ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܢܢܩܝܬܐ ܘ ܩܪܝܬܝܩܝܬܐ ܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦܡܘܚܒܪܗ̇ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܠܗ̇ ܐܢܢܩܝܬܐ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܒܓܼܕܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܟܡܐ ܝܘܡܝܐ ܥܠ ܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ. ܒܐܗܐ …
جمعه, 28 دی 1397 12:44

ܝܡܢ ܘ ܛܒܐ ܐܰܚܪܝܐ

ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܒܘܫܝܘܘܐ ܕܩܠܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܢܙܝܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܬ ܘ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܡܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܢܝܣܢ 2015 ܡܘܥܒܼܪܕܠܗ ܠܢܫܪܬܐ  ܥܠ …
  ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ30 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܕ2018 ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܙܒܛܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܩܐܡ ܝܠܗ̇ ܣܗܕܐ ܕܡܐܙܠܝܬܐ̈ …
ܠܐ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܫܬܫ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܠܡܢ ܕܥܡܐ ܕܒܪܝܬܫ ܕܗܘܐܠܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܙܝܬ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒ 432 ܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ  ܘ 202 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܠܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ …
ܙܪܝܦ̇ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ ܒܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܪܫ …
ܠܐ ܡܫܪܪܬܐ ܕܒܪܓܙܝܬ ܒܦܪܠܡܢ ܕܒܪܝܫܬܫ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܦܪܠܡܢ ܕܥܡܐ ܕܒܪܝܬܫ ܕܗܘܐܠܠܗ ܟܢܘܫܝܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܙܝܬ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒ 432 ܩܠܐ ܡܪܝܡܢܐ  ܘ 202 ܩܠܐ ܡܣܝܡܢܐ ܠܐ ܝܗܒܼܠܗ ܩܠܐ …
ܙܪܝܦ̇ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܙܘܩܝܐ ܠܒܓܼܕܕ ܒܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܐܝܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ  ܪܫ …
ܚܙܘܩܝܐ ܕܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܥܪܩ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܒܓܼܕܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܐܠܠܗ ܚܕ ܚܙܘܩܝܐ ܟܡܐ ܝܘܡܝܐ ܥܠ ܒܓܼܕܕ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܥܪܩ. ܒܐܗܐ …
ܓܼܙܗ ܬܚܘܬ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܗܩܘܬܐ ܕܕܝܪܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ30 ܒܝܪܚܐ ܕܡܐܪܣ ܕ2018 ܒܢܝܫܐ ܕܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܙܒܛܢܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘ ܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ. ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ …
 ܣܘܪܝܐ: ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ̇ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܕܝܪܬܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ   ܐܙܓܕܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܩܝܡܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܐܡܝܢܘܐܝܬ ܗܝܬܐ ܝܠܗ̇ ܣܒܒ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܡܡܕܝܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܡܚܒܢܐ ܕܢܫܘܬܐ ܩܐ ܨܚܘܪܐ̈ …
ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܠܢܙܝܪܘܬܐ ܥܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܒܘܫܝܘܘܐ ܕܩܠܐ ܡܫܘܪܪܗܘܢ̈ ܠܢܙܝܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܥܠ ܡܟܠܝܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܣܢܕܬܐ ܕܐܡܪܬ ܘ ܐܡܪܟܐ ܘ ܟܡܐ …
ܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܦܠܚܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܟܘܬܪܐ ܥܠ ܚܘܬܡܐ ܕܣܦܬܡܒܪ ܕ2019. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܝܕ …
ܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܦܠܚܢܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܗܙܝܪܬܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܡܟܙܝܟ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܟܘܬܪܐ ܥܠ ܚܘܬܡܐ ܕܣܦܬܡܒܪ ܕ2019. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܒܝܕ …
ܓܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪ̈ܢܐ ܕܗܡܨ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܘܙܝܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܓܙܡܠܗ ܩܐ ܡܗܕܝܢܐ̈ ܕܗܡܨ ܕܒܕ ܦܝܫܝ ܩܛܝܠܐ̈.  ܓܠܥܐܕ ܐܪܕܐܢ ܘܙܝܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܐܡܪܗ: ܓܝܣܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ …
ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܕܦܘܡܦܥܘ ܘ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ ܡܝܟ ܦܘܡܦܥܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܚܙܘܩܝܐ ܕܓܢܗ ܒܦܢܝܬܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܥܡܐܢ ܒܡܣܩܬ ܘ ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܒܘܬ ܩܣܬܐ …
ܙܪܝܦ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ  ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܒܓܼܕܕ ܒܕ ܗܘܐܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܦܢܝܬܐ܀ ܕܟܘܪܕܣܬܢ . ܡܢ ܓܒܐ …
    ܬܦܩܬܐ ܕܒܝܠ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܘ ܙܪܝܦ̇ ܠܟܘܬܪܐ ܕܬܦܩܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܢܘܪܝ ܡܠܟܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܕܥܒܼܪ ܒܥܪܩ ܙܐ ܗܘܐܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܙܪܝܦ …
ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( ܒܪܓܙܝܬ) ܘܝܢܣ ܟܝܒܠ ܡܗܕܝܢܐ ܕܓܒܐ ܕܠܝܒܪܠ ܕܡܘܟܪܬ ܕܒܪܝܬܫ ܐܡܪܗ:ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܒܡܘܬܒܼܐ ܕܥܡܐ ܕܐܢܓܚܠܣܬܢ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܡܢ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ( …
صفحه1 از457