ܛܒ̈ܐ
ܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ̇ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܦܠܬܐ ܕ2 ܦܗܒܐܕ ܒܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ( ܐܝܪܢܐ) ܘܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ 2 ܦܗܒܐܕ ܢܦܠܘܢ̈ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ̇ ܐܢܐ 2 ܦܗܒܐܕ …
ܡܟܠܝܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ ܕܬܪܘܟܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬܐ ܫܢܙܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܚܬܡܠܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܢܣܐ ܐܘܚܕܢܐ ܕܐܠܡܢ …
ܙܪܝܦ̇: ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܚ ܥܠ ܝܘܪܘܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܒܒܪܓܻܐܡ ܠܐ ܣܦܪܐ ܥܠ ܝܘܪܘܦ.  ܡܘܗܡܕ ܓܻܘܐܕ ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ …
ܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ ܒܣܘܪܝܐ  
ܢܫܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ ܥܠ ܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܒܦܢܝܬܐ ܡܥܪܒܼܝܬܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܐܠܟܢܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ( ܣܐܦ̇) ܢܫܪܗܘܢ̈ ܥܠ ܦܠܣܬܝܢܝܐ̈ ܫܪܟܢܐ ܒܡܐܙܠܝܬܐ̈ ܕܡܟܠܝܡܘܢ̈ ܠܬܠܡܝܬܐ̈ ܕܓܼܙܗ..
ܥܠ ܒܢܝܕ ܩܢܘܢܐ ܡܫܘܪܪܐ ܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܟܐ ܡܥܨܝ ܗܘܝ ܒܣܝܥܬܐ̈ ܕܡܬܘܬܐ̈ ܬܗܪܢ- ܐܝܪܢܐ - ܟܢܘܫܝܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܡܠܘܐܐ ܕ1 ܘ 4 ܕܫܘܬܐܣܐ ܘܠܝܬܐ̈ ܘ ܦܪܫܝܬܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܝܪܢ …
ܥܙܝܙܝܐܢ: ܙܘܝܚܐ ܕܬܡܘܙ ܝܠܗ ܢܝܫܢܩܐ ܕܚܐܪܘܬܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܒܐܝܪܢ ܡܩܠܣܐ ܩܫܝܫܐ ܕܪܝܘܘܫ ܥܙܝܙܝܐܢ ܟܗܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܕܐܘܪܡܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢܐ ܐܡܪܗ: ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܙܘܝܚܐ ܣܦܪܝܐ ܐܬܠܝܛܝܐ ܕܬܡܘܙ ܒܐܘܪܡܝ …
ܦܘܬܚܐ ܕܙܘܝܚܐ ܣܦܪܝܐ ܐܬܠܝܟܝܐ ܕܬܡܘܙ ܒܐܘܪܡܝ: ܚܕܐ ܛܘܦܣܐ ܡܢ ܐܙܕܘܬܐ ܬܘܛܝܬܢܝܬܐ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܒܐܝܪܢ ܪܗܛܐ ܕ18 ܡܢ ܙܘܝܚܐ ܐܬܠܝܛܝܬܐ ܣܦܪܝܐ ܘ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܬܡܘܙ ܒܐܘܪܡܝ  ܒܣܝܩܘܡܐ ܕ19 ܒܙ̇ܘܥܝܗ ܫܘܪܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ250 …
ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ̈  ܐܙܓܕܐ̈ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܡܫܬܐܠܢܐ̈  ܘ ܐܙܓܕܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ …
ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܙܓܕܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܐܬܪܐ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܗܘܐܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܬܦܩܬܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ̈  ܐܙܓܕܐ̈ ܘ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܩܝܘܡܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܥܒܼܕܪ …
ܚܠܢܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܡܝܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܡܗܨܪܬܐ ܕܓܼܙܗ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܪܪܬܐ ܕܡܠܘܐܐ ܐܨܠܝܐ ܩܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐܗܐ ܦܢܝܬܐ .  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ …
ܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܒܝܠ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܐܡܪܟܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܐܝܬܠܗ̇ ܗܕܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܘ ܗܝܪܝܬܐܗ ܒܣܗܡܐ ܕܒܬܰܪ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܣܬܪܬ ܒܘܚܪܢ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܐܡܝܢܘܬܐ ܒܬܒܼܝܠ  ܥܡ ܓܒܐ …
ܐܢܨܪ ܐܠܠܗ: ܐܡܪܟܐ ܠܝܬܠܗ̇ ܚܘܒܐ ܒܘܬ ܦܪܩܬܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܥܠܝ ܐܠ ܩܗܘܡ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܦܠܘܛܝܩܝܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܐܢܨܪ ܐܠܠܗ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܐܚܢܢ ܝܘܚ ܣܢܕܢܐ ܕܟܠܝ ܚܕܐ …
ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ: ܙܪܝܦ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ ܒܣܐ ܝܘܪܘܦ ܥܡܠܐܝܬ ܥܒܼܪܗ̇ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ …
ܦܐܦ ܦܪܢܣܝܣ ܐܡܪܗ: ܕܘܢܝܐ ܓܪܟ ܗܝܪܐ ܩܐ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ. ܦܐܦ ܡܗܕܝܢܐ ܬܘܛܝܬܢܝܐ ܕܩܬܘܠܝܩܝܐ ܕܕܘܢܝܐ ܛܠܒܠܗ ܠܗܝܪܬܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܢܫܝܬܐ  ܘ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܚܘܬܡܐ ܩܐ ܦܠܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ …
ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ  ܪܩܝܥܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܡܚܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܨܕܪܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܚܝܠܐ ܘ ܝܘܠܦܢܐ ܪܩܝܥܝܐ. ܐܗܐ ܨܕܪܐ ܝܗܘܐ 9 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܕܘܝܢܐ ܕܒܙܝܕܬܐ ܕܐܝܪܢ …
ܡܪܟܠ ܬܓܒܪܢܬܐ ܓܘܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܠܡܢ ܐܡܪܗ: ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܥܠ ܐܡܪܟܐ ܕܒܩܐܡ ܩܘܢܛܪܢܬܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܩܣܬܐ̈ ܓܘܝܐ ܕܓܢܗܚ ܓܪܟ ܦܝܫܐ ܫܘܚܠܦܬܐ. ܐܢܓܠܐ ܡܪܟܠ ܕܝܘܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܕܐܘܘܣ  ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܝܝܣ ܒܚܕܐ …
ܬܚܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܥܒܼܘܕܬܐ ܕܓܒܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܡܘܟܪܬܝܟ ܕܩܘܪܕܝܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 20 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܥܦ̇ܪܝܢ ܕܣܘܪܝܐ ܒܢܫܪܝܬܐ …
ܓܝܣܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܠܟܘܬܪܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܢܗ ܢܫܪܗ ܠܦܢܝܬܐ̄ ܦܪܝܫܐ ܕܦܢܝܬܐ ܟܡܥܪܒܼܝܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܐܘܪܕܘܢ. ܒܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ 6 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܦܠܣܬܝܢܝܐ. ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ̇ ܕܐܘܚܕܢܐ ܒܐܗܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘܐܠܠܗ …
ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ: ܙܪܝܦ ܐܡܪܗ: ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܘܝܢܐ ܒܣܐ ܝܘܪܘܦ ܥܡܠܐܝܬ ܥܒܼܪܗ̇ ܒܦܠܚܢܐ ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܝܘܪܘ ܢܝܘܙ …
صفحه1 از413