شنبه, 27 خرداد 1396 10:31

ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕ ܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܡܪܟܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܠܡܢ ܐܡܪܗ: ܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܪܝܙܐ ܝܠܗ ܠܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܕܪܘܣܝܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܡܠܝܬܐ ܕ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܙܝܓܡܪ ܓܒܪܝܠ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܦܪ ܝܘܡܐ ܕ ܘܠܬ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܪܗ: ܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܡܫܪܪܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܠܗ ܒܬܚܡܢܬܐ  ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܕܡܘܣܟܘ ܡܢ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܫܘܩܐ ܕܓܐܙ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܗܕܪܬܐ ܕܩܣܬܐ ܕ ܙܒܢܬܐ ܕܓܐܙ ܕܐܡܪܟܐ ܩܐ ܝܘܪܘܦ.

 ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕ ܐܠܡܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܗܐ ܕܕܐܟܼܝ ܝܘܪܘܦ ܡܡܠܝܐ ܠܓܐܙ ܕܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܐܣܝܪܬܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܬܪܐܡܦ ܘ ܝܠܗ ܚܕܐ ܬܚܡܢܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܒܝܠ ܓܢܗ.

 ܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܡܫܘܪܪܗ ܠܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܕܪܩܘܒܼܠ ܪܘܣܝܐ  ܒܥܠܬܐ ܕܚܒܼܛܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܦܪܫܝܬܐ̈ ܕ ܫܢܰܬܐ ܕ 2016 ܕܐܡܪܟܐ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ ܠܣܗܡܐ ܕܚܘܪܙܐ ܕܓܐܙ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید