شنبه, 24 تیر 1396 13:46

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܩܪܩܝܙܣܬܢ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܟܢܝܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܩܪܩܝܙܣܬܢ  ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܟܢܝܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܕܙܪܝܦ̇ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܩܙܩܣܬܢ ܩܪܩܝܙܣܬܢ  ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܘ ܟܢܝܐ

 

ܢܝܘܝܘܪܟ - ܪܘܝܬܪܙ- ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ ܘ ܣܗܕܐ ܕܐܗܐ ܫܪܪܐ ܕܣܢܕܢܐ̈ ܘ ܡܚܒܢܐ̈ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܘ ܚܝܠܐ  ܒܚܘܬܡܐ ܡܕܝܠܘܢ̈ ܠܐܗܐ ܦܠܛܐ ܕܐܗܐ ܦܠܘܛܝܩܐ ܘ ܫܘܝܠܐ ܠܝܬܠܗ ܡܥܒܼܕܢܘܬܐ  ܒܣ ܐܡܪܟܐ ܥܨܝܐ ܝܠܗ ܕܝܗܒܼܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܦܠܘܛܝܩܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܗܘܝܠܗ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܫܘܬܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.;'[p

 ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܬܘܢܝܐ ܒܥܕܢܐ ܕܥܒܼܪܬܐ ܕܙܪܝܦ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܢܝܘܝܘܪܟ  ܘ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ̈  ܘ ܒܦܘܢܝܐ ܥܠ ܐܗܐ ܚܒܪܐ ܕܬܪܡܦ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید