دوشنبه, 26 تیر 1396 12:10

ܥܘܬܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܒ 18 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼ- 10 ܡܝܠܝܪܕ

ܥܘܬܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ  ܕܢܦ̇ܛܐ ܒ 18 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼ- 10 ܡܝܠܝܪܕ

ܥܘܬܪܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ  ܕܢܦ̇ܛܐ ܒ 18 ܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼ- 10 ܡܝܠܝܪܕ

ܐܝܪܢ ܒ 18 ܝܪܚܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ 10 ܡܝܠܝܪܕ ܕܘܠܪ ܓܪܫܬܐ ܝܠܗ ܛܪܢܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܐܣܝܐ ܕܡܕܢܚܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܡܕܒܪܢܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܕܢܦܛܐ ܕܐܝܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܦܪܣ- ܩܠܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ. ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܐܢܐ̈ ܟܬܒܼ- ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܝܢܐ ܥܡ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܠܡܢ ܐܢܓܠܣܬܢ ܦܪܢܣܐ ܘ ܟܻܝܢ.

 ܡܕܒܪܢܐ ܥܒܼܘܕܐ ܕܫܪܝܟܘܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܥܘܬܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܒܪܝܐ ܒܘܬ ܐܣܝܪܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܝܘܡ ܩܐ ܝܘܡ ܒܘܫ ܒܙܝܕܐ ܝܠܗ .

ܒܩܐܡ ܟܡܝܘܬܐ ܕܡܦܪܝܬܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ 62 ܡܠܝܘܢ ܬܘܢ ܒܫܢܰܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید