دوشنبه, 26 تیر 1396 12:31

ܒܥܘܬܐ ܕܓܣܐ ܕܣܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ

ܒܥܘܬܐ ܕܓܣܐ ܕܣܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ

ܒܥܘܬܐ ܕܓܣܐ ܕܣܘܪܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܒܘܬ ܕܝܪܬܐ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ

ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܠܒ  ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪܝܐ ܛܠܒܠܗ ܕܕܪܝ ܠܒܝܬܘܬܐ̈ ܕܓܢܗ . ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܐܗܐ ܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܕ ܒܦܠܛܬܐ ܘܥܪܩܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ ܕܕܐܥܫ ܐܡܝܢܘܬܐ ܝܠܗ ܗܟܡܢܬܐ ܒܐܗܐ ܦܢܝܬܐ̈ ܘ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܙܥܘܪܐ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܕܝܗܒܕܝܪ ܗܐܦ̇ܪ ܘ ܡܣܟܢܗ ܒܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܠܒ  ܘ ܥܡܐ ܐܝܬܠܗ ܡܨܥܝܬܐ ܕܕܝܪ ܠܒܝܬܘܬ̈ܐ ܘ ܫܘܠܐ ܕܓܢܗ.

ܡܝܕܢܰܬܐ ܕܗܠܒ ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܒܐ ܝܪܚܐܗ ܟܘܬܫܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ  ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܒܪ ܗܘܝܠܗ ܐܙܕ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ  ܕܓܘܕ̈ܐ ܬܪܘܪܝܣܬ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید