جمعه, 20 مرداد 1396 16:00

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܛܒܐ- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܛܒܐ- ܚܕܐ ܫܒܬܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ.

ܡܢ ܦܟܢ ܕܙ̇ܦܘܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܫܠܡܐ ܕܣܐ ܣܐ ܟܐܘܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 300 ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈  ܘ ܗܓܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ . ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢܗ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ( ܙܪܝܦ) ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܠܐ ܢܛܪܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܘ ܕܫܕܫܬܐ ܕܕܝܗ ܒܝܕ ܟܠܝ ܚܕ ܓܒܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܙܝܢܐ ܩܐ ܗܘ ܓܒܐ ܘ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܢܦܩܬܐ̈ ܡܪܝܡܢܐ ܚܝܠܢܐ̈ ܙܐ ܩܐ ܕܝܗ. ܪܡܙܬܐ ܕܥܪܩܟܻܝ ܝܘܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܒܙܘܢܐ ܕܩܐܡ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܫ ܡܘܙܝܕܐ ܝܠܗ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܙܐ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܘܐܘܦ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.

ܒܥܘܬܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܬܓܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܘܬ ܥܒܼܪܬܐ ܠܫܘܩܐ ܕܐܝܪܢ

ܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܗܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܪܒܐ ܡܢ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܡܚܘܒܐ ܝܢܐ ܠܥܒܼܪܬܐ ܠܫܘܩܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܝܟܠܣ ܗܐܦܬܘܢ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܗ ܝܘܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܝܠܐܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܥܒܼ ܙܐ ܐܙܓܕܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܬܗܪܢ ܡܘܚܒܪܗ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܪܒܐ ܡܚܘܒܐ ܝܢܐ ܠܡܦܠܚܬܐ ܕܙܘܙܐ ܘ ܥܘܬܪܐ ܒܐܝܪܢ ܝܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ.ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܙ̇ܪܐܪܕ ܐܪܘ ܐܙܓܕܐ ܕܦܪܢܣܐ ܒܬܗܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܛܒܼܘܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ780 ܡܠܝܘܢ ܕܘܠܪ ܕ ܫܪܝܟܘܬܐ ܕܡܫܝܢܐ̈ ܕܪܢܘ ܥܡ ܐܝܪܢ ܐܗܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܡܢ ܦܠܛܐ̈ ܘ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܓܘܕܐ ܕ5+1 (ܒܪܓܻܐܡ).

 ܕܪܩܘܒܼܠ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܕܝܘܪܘܦ ܠܫܘܩܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܢܐ ܫܝܪܟܘܝܬܐ̈ ܘ ܐܬܪܘܬܐ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܘܚܒܪܐ ܝܢܐ ܠܚܘܒܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܦܠܚܢܐ ܒܣܗܡܐ ܕܐܩܢܘܝܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܘ ܐܗܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܟܪܒܐ ܕܐܡܪܟܐ 

 

ܟܘܬܪܐ ܕܢܘܢܓܻܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܘܫ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܩܬܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ

ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܫܘܝܠܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܩܬܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܝܪ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܘܗܗ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܦܝܫܐ ܒܪܝܐ ܒܝܠ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܡܪܬ ܒܗܪܝܢ ܘ ܡܨܪ.

 ܐܢܐ̈ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ5 ܒܝܪܚܐ ܕܕܥܒܼܪ ܡܘܟܠܝܠܘܢ̈ ܠܟܠܝ ܝܣܘܪܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܘ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܩܬܪ ܘ ܗܝ ܙܐ ܒܓܢܗܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ. ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܠܐ ܝܠܗ ܦܝܫܐ ܡܘܙܒܛܐ ܘ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܠܐ ܝܠܗ ܩܘܒܠܐ ܠܐܗܐ ܓܢܗܐ.

 

ܝܗܒܼܠܬܐ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܝܕ 48 ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܐܘܚܕܢܐ ܕܩܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܦܠܛܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܬܗܪܢ ܐܝܪܢܐ - 48 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܩܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܡܘܡܟܘܢ ܬܪܐܡܦ ܒܦܠܛܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܐܘܦ ܡܚܐ ܙܝܢܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܪܚܩܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܐܡܪܟܐ. ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܡܓܼܠܬܐ ܕܢܫܢܠ ܐܝܢܬܪ ܣܬ.

ܡܢ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܐܝܪܢ ܙܐ

ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ  ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܝܬܒܼܬܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܟܘܡܣܝܘܢ ܦܝܫܠܗ ܗܘܓܝܬܐ ܥܠ  ܕܦܨܠܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܒܪܓܻܐܡ ܘܐܘܦ ܦܠܚܢܐ ܣܢܕܢܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܢܝܬܐ.

ܡܓܻܝܕ ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܐܡܪܟܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܙܐ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܥܡ ܫܩܠ ܛܒܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܦܪܣ ܡܘܙܝܕܠܗ ܝܘܪܘܦ ܘ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܬܠܘܢ̈ ܝܣܘܪܐ ܥܡ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܚܕ ܩܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܘܪܪܐ ܝܢܐ ܠܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ( ܒܪܓܻܐܡ)  ܘ ܐܚܟܻܝ ܐܡܪܟܐ ܝܠܗ ܕܒܪܝܐ ܝܠܗ ܡܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܘܪܚܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܘ ܐܗܐ ܐܘܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܫܘܪܪܬܐ ܒܝܕ ܪܒܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܫܡܗܐ ܕܕܘܢܝܐ ܙܐ

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܘ ܝܬܒܼܬܐ ܙܪܝܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܟܢܫܐ ܕܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ  ܡܒܨܪܬܐ ܕܟܬܪܐ ܥܡ ܕܘܢܝܐ ܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܡܪܟܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܦܠܘܛܝܩܐ  ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܘ ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܪܢܣܘܬܐ ܩܐ ܫܢܐ̈ ܕܕܥܬܝܕ.

ܬܚܬ ܪܘܢܟܻܝ: ܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܒܪܓܻܐܡ

ܬܚܠܘܦܐ ܕܣܗܡܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܘ ܐܡܪܟܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܡܚܒܪܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܕܝܢܐ̈ ܦܪܝܣܐ ܒܝܕ ܐܙܢܣ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܐܬܘܡܝܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܢܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܡܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܟܠܝ ܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܒܪܓܻܐܡ ܕܝܠܗ ܚܘܪܙܐ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܟܡܝܠܐ

ܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܦܪܠܡܢ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܠܠܐ ܕܟܘܡܣܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܐܬܪܝܬܐ ܘ ܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ  ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ: ܒܝܬܒܼܬܐ ܕ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܕܐܗܐ ܟܘܡܣܝܘܢ ܦܝܫܠܗ ܗܘܓܝܬܐ ܥܠ  ܕܦܨܠܐ ܕ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܥܒܼܕܘܬܐ ܚܡܬܢܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܒܪܓܻܐܡ ܘܐܘܦ ܦܠܚܢܐ ܣܢܕܢܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܒܦܢܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید