جمعه, 20 مرداد 1396 16:03

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬ̈ܐ- ܛܒܐ̈ ܟܪ̈ܝܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬ̈ܐ- ܛܒܐ̈ ܟܪ̈ܝܐ

ܐܣܠܡ ܐܒܕ - ܦܟܣܬܢ- ܦܩܝܬܐ ܕܚܕ ܒܘܡܒ ܒܦܢܝܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܩܒܝܠܐ̈ ܕܦܟܻܘܪ ܒܓܪܒܝ ܡܥܪܒܼܐ ܕܦܟܣܬܢ ܗܘܝܠܗ ܣܒܒ 3 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ 25 ܕܪܒܢܐ̈ . ܐܗܐ ܦܩܝܬܐ ܩܘܘܡܠܗ ܒܝܘܡܐ ܕܥܪܤܘܒܼܬܐ  ܘ ܒܩܐܡ ܟܻܘ ܚܕ ܓܘܕܐ ܝܢ ܦܪܨܘܦܐ ܠܐ ܝܠܗ ܩܘܒܠܐ ܠܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܡܦܩܝܬܐ.

ܐܢܬܘܢܝܘ ܓܘܬܪܫ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܠܢܬܐ ܕܟܘܬܫܐ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ  ܘ ܙܝܕܬܐ ܕܓܙܡܝܬܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܢܓܪܢܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ. ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܫܒܬܐ ܬܚܘܬ ܚܠܘܨܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܘܥܒܼܕܠܗ ܠܡܫܪܪܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܚܕܰܬܐ̈ ܥܡ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܐܙܓܕܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܗܪܢ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܪܒܐ ܡܢ ܫܪܝܟܘܝܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܡܚܘܒܐ ܝܢܐ ܠܥܒܼܪܬܐ ܠܫܘܩܐ ܕܐܩܢܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ . ܢܝܟܠܣ ܗܐܦܬܘܢ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܗ ܝܘܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐܒܫܒܐ ܒܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܓܝܠܐܢ ܒܓܪܒܝܐ ܕܐܬܪܐ.

ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ ܒܫܘܝܠܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܕܩܬܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܝܪ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܕܘܗܗ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܩܬܪ  ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܝܘܐ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܟܬܪܐ ܘ ܒܘܚܪܢ ܦܝܫܐ ܒܪܝܐ ܒܝܠ ܐܬܪܐ ܕܩܬܪ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܐܡܪܬ ܒܗܪܝܢ ܘ ܡܨܪܬܗܪܢ ܐܝܪܢܐ - 48 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܘ ܩܐܡ ܒܐܡܪܟܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܗܫܝܪܘܬܐ ܕܡܘܡܟܘܢ ܬܪܐܡܦ ܒܦܠܛܬܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܠܐ ܩܐ ܐܝܪܢ ܐܘܦ ܡܚܐ ܙܝܢܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܗܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܣܒܒ ܪܚܩܢܬܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܐܡܪܟܐ. ܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܒܡܓܼܠܬܐ ܕܢܫܢܠ ܐܝܢܬܪ ܣܬ .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید