جمعه, 20 مرداد 1396 16:12

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܫܠܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ.

ܡܢ ܦܟܢ ܕܙ̇ܦܘܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܕܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܫܘܬܐܣܐ ܕܫܠܡܐ ܕܣܐ ܣܐ ܟܐܘܐ ܕܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܙܘܕܐ ܡܢ 300 ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈  ܘ ܗܓܝܢܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܣܝܐ . ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܘ ܒܚܕ ܣܗܡܐ ܡܢܗ ܥܪܩܟܻܝ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܡܝܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ( ܙܪܝܦ) ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܠܐ ܢܛܪܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܘ ܕܫܕܫܬܐ ܕܕܝܗ ܒܝܕ ܟܠܝ ܚܕ ܓܒܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܙܝܢܐ ܩܐ ܗܘ ܓܒܐ ܘ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܢܦܩܬܐ̈ ܡܪܝܡܢܐ ܚܝܠܢܐ̈ ܙܐ ܩܐ ܕܝܗ. ܪܡܙܬܐ ܕܥܪܩܟܻܝ ܝܘܐ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܒܙܘܢܐ ܕܩܐܡ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܫ ܡܘܙܝܕܐ ܝܠܗ ܠܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܙܐ ܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܘܐܘܦ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید