شنبه, 21 مرداد 1396 10:13

ܙܪܝܦ̇: ܬܪܐܡܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܙܪܝܦ̇: ܬܪܐܡܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܙܪܝܦ̇: ܬܪܐܡܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܒܪܓܻܐܡ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܒܚܕܐ ܦܬܐ ܡܢ ܬܘܘܝܬܪ  ܕܓܢܗ ܟܬܒܼܠܗ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܥܡ ܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ).

ܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܒܩܪܝܬܝܩܝ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ( ܦܪܢܣܐ ܐܡܪܟܐ ܐܠܡܢ ܪܘܣܝܐ ܟܻܝܢ ܘ ܐܢܓܠܣܬܢ) ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܝܠܗ ܗܘܝܬܐ ܘܩܘܝܢܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܫܘܪܪܗ: ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܝܢܐ ܡܚܙܝܢܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܠܐ ܬܪܘܨܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܘܬ ܩܣܬܐ̈ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܘ ܐܘܦ ܡܚܙܝܢܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܕܕܘܢܝܐ....

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید