دوشنبه, 30 مرداد 1396 10:27

ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܝܡܝܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܡܨ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܝܡܝܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܡܨ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܝܡܝܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܡܨ ܒܝܕ ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ

ܕܡܫܩ- ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܓܝܣܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܗܝܡܝܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܘܡܨ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ. ܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܡܚܝܕܬܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܐܘܦ ܡܚܝܕܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ. ܒܚܘܦܛܐ̈ ܥܗܝܕܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܠܥܫ ܘ ܚܕܐ ܟܡܝܘܬܐ ܓܘܪܬܐ ܡܢ ܙܝܢܐ̈ ܘ ܟܻܟܐ̈ ܕܕܝܗ ܦܝܫܠܘܢ̈ ܦܘܪܦܣܐ. ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܗܡܝܡܝܗ ܝܠܗ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ. ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܙܐ  ܠܟܘܬܪܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܗܘܝܠܠܗ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܥܡ ܟܡܐ ܦܢܝܬܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܗܡܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܡܬܘܬܐ̈ ܕ ܐܠ ܕܟܝܠܗ ܓܪܒܝܬܐ ܘ ܐܠ ܕܟܝܠܗ ܬܝܡܢܝܬܐ ܘ ܐܘܦ ܪܡܘܝܬܐ ܕܦܟܘܪܐ ܝܢܐ ܥܡ ܐܘܡ ܗܪܬܝܢ ܡܢ ܦܢܝܬܐ ܕܬܝܡܢܐ.

 ܒܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 10 ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ .

 ܐܘܦ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܟܠܝܠܘܢ̈ ܘ ܡܘܒܛܠܘܢ̈ ܠܢܫܪܬܐ ܕܕܝܝܝܐܥܝ  ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܓܢܗ ܒܡܕܢܚܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܣܘܝܕܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید