دوشنبه, 30 مرداد 1396 10:34

ܩܪܝܬܝܩܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܫܘܬܐܣܐ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1

ܩܪܝܬܝܩܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܫܘܬܐܣܐ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1

 

ܩܪܝܬܝܩܝ ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܫܘܬܐܣܐ ܓܻܣܘܣܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ( ܒܪܓܻܐܡ)

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܕܝܘܝܕ ܟܘܗܢ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܕܥܒܼܪ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܛܒܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܕܕܘܢܠܕ ܬܪܐܡܦ ܕܠܐ ܟܻܘ ܚܕ ܐܫܛܪܐ ܐܝܪܢ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܒܝܥܕܝܘܗ ܝܠܗ ܒܘܬ ܠܐ ܬܡܡܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܝܠܗ ܒܪܝܢܬܐ  ܕܢܓܪܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܟܘܗܢ ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ ܥܡ ܣܝ ܐܢ ܐܢ  ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܕܝܢܘܬܐ ܕܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܬܚܡܢܬܐ ܕܓܢܗ  ܘ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܚܒܪܝܬܐܗ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܦܝܫܐ ܝܢܐ̈ ܝܗܒܼܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܠܐ ܪܘܫܡܝܐ.

 ܟܘܗܢ ܐܡܪܗ ܐܗܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܡܚܙܘܝܐ ܝܠܗ ܕܐܢܝ ܒܝܗܒܼܐ ܝܢܐ ܡܚܒܪܬܐ ܘ ܛܒܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܠܐ ܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܒܥܒܼܕܘܬܐ ܕܓܻܡܥܝܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܚܒܪܐ ܘ ܛܒܐ̈.

 ܥܠ ܒܢܝܕ ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܟܠܝ 3 ܝܪܚܐ ܚܕ ܥܨܝܐ ܝܠܗ ܕܝܗܒܼܠ ܡܚܒܪܬܐ ܒܘܬ ܡܩܘܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܡܘܬܒܼܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید