دوشنبه, 30 مرداد 1396 12:38

ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܣܘܪܝܐ- 40 ܡܘܬܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܣܘܪܝܐ- 40 ܡܘܬܢܐ̈

ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܣܘܪܝܐ- 40 ܡܘܬܢܐ̈

ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܩܘܪܒܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܕܕܐܥܫ ܝܗܒܼܠܘܢܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܚܕܟܡܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܡܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܒܣܘܪܝܐ ܘ ܡܘܬܐ ܕ40 ܓܢܬܐ̈ ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ ܒܐܗܐ ܢܫܪܬܐ.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܥܗܕ  ܕܠܒܢܢ ܘ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܙܝܕܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܗܘܝܐ  ܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܥܠ ܒܝܬܘܬܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܗܐܪܗ ܐܠ ܒܕܘ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ. ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐܗ ܡܗܠܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܙܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܚܘܝܕܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܥܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܕܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ ܒܪܝܦ̇ ܬܝܡܢܝܬܐ  ܒܪܩܗ.

 ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܙܐ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܐܡܪܟܐ ܥܠ ܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ 25 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ  ܘ ܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܙܐ ܕܪܒܢܐ̈.

 ܫܘܠܛܢܐ ܪܘܫܫܡܝܐ ܕܣܘܪܐ ܟܡܐ ܓܗܐ ܡܢ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܛܠܝܒܐ ܝܠܗ  ܕܝܗܻܠ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܢܫܪܝܬܐ̈ ܠܐ ܩܢܘܢܝܐ  ܕܐܡܪܟܐ ܕܝܢܐ̈ ܠܐܒ ܒܥܘܬܐ ܘ ܛܠܒܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܥܒܼܕܪ ܡܢ ܩܢܘܢܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܘ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید