سه شنبه, 31 مرداد 1396 12:37

ܐܙܕܘܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܣܘܟܠܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ

ܐܙܕܘܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܣܘܟܠܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ

ܐܙܕܘܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܣܘܟܠܐ ܕܚܘܬܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ

ܚܓ ܡܢ ܪܒ - ܚܝܠܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ ܕܥܪܩ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ) ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ ܒܥܪܩ ܝܠܗ ܒܣܘܟܠܐ ܕ ܩܪܒܢܬܐ ܥܠ ܬܚܘܡܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܚܘܬܡܐ ܕܗܙܝܪܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ.

ܡܠܠܐ ܕܪܒ- ܚܝܠܘܬܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܓܝܣܐ ܕܥܪܩ ܐܡܪܗ: ܚܘܦܛܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܬܠ ܥܦ̇ܪ ܥܠ ܒܢܝܕ ܡܪܝܙܝܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܪܚܫܐ ܝܢܐ̈ ܠܩܕܰܡܐ.

 ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܙܝܘܕܐ ܝܠܗ ܣܗܡܐ ܡܚܘܝܕܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܒܝܗܒܑܼ ܝܢܐ̈ ܟܘܬܪܐ ܠܚܫܬܐ ܠܩܕܰܡܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܘ ܒܚܘܦܛܐ ܥܗܝܕܐ ܙܐ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܗܕܡܐ ܕܕܐܥܫ ܘ ܙܝܢܐ ܘ ܚܘܙܕܓܐ ܙܐ ܦܝܫܠܗ ܡܚܝܐ ܥܠ ܣܝܬܪܐ ܘ ܙܝܢܐ ܕܕܝܗ.

ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕ ܪܒ- ܚܝܠܐ ܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܡܟܻܘܟܒܢܐ ܕܥܪܩ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܪܝܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܚܘܦܛܐ ܕܐܙܕܘܬܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܕܐܠ ܥܦ̇ܪ ܡܢ ܐܝܕܐ ܕܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ. ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܬܠ ܥܦ̇ܪ  ܝܠܗ ܒ 50 ܟܝܠܘܡܬܪ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܡܘܨܘܠ  ܩܢܛܪܘܢ ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܢܝܢܘܐ.

 ܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܒܘܫܝܘܘܐ ܕܥܡܪܢܘܗ ܝܢܐ̈ ܬܘܪܟܡܢ ܘ ܡܢ ܫܢܬܐ ܕ2014 ܦܝܫܠܗ ܙܘܒܛܢܬܐ ܒܝܕ ܕܐܥܫ.ܐܝܟ ܬܢܝܬܐ ܕܗܝܕܪ ܥܒܕܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܥܪܩ ܕܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܒܚܘܦܛܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܥܗܝܕܐ ܒܕ ܫܪܟܝ ܟܠܝ ܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܡܢ ܚܝܠܘܬܐ ܡܟܻܘܟܒܢܐ̈ ܐܝܟ ܓܝܣܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܡܝܐ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ) ܦܘܠܝܣ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܕܥܪܩ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید