چهارشنبه, 01 شهریور 1396 13:32

ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܥܡ ܐܙܓܕܐ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ ܐܝܙܕܝܐ̈ ܬܘܪܟܡܢ ܘ ܐܪܡܢܝܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܥܡ ܐܙܓܕܐ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ ܐܝܙܕܝܐ̈ ܬܘܪܟܡܢ ܘ ܐܪܡܢܝܐ̈

ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܥܡ ܐܙܓܕܐ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ ܐܝܙܕܝܐ̈ ܬܘܪܟܡܢ ܘ ܐܪܡܢܝܐ̈

ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܠܟܢܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܕܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܙܓܕܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܡܫܝܚܝܐ ܐܝܙܕܝܐ̈ ܬܘܪܟܡܢ ܘ ܐܪܡܢܝܬܐ̈ ܘ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܪܡܙܠܗ ܕܟܬܪܐ̈ ܕܐܝܬ ܒܝܠ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܘ ܒܓܼܕܕ ܡܬ- ܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗ ܫܪܝܬܐ ܕܕܝܗ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܘ ܐܘܪܚܬܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ. ܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܐܘܦ ܪܡܙܠܗ ܕܩܣܬܐ ܕܒܩܪܬܐ ܕܬܚܡܢܬܐ ܘ ܫܩܠܬܐ ܕܩܠܐ ܡܢ ܥܡܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܒܘܬ ܐܠܟܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܕܬܦܩܬܐ ܝܠܗ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܕܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܥܪܩ ܐܘܦ ܩܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܙܐ ܠܐ ܦܝܫܐ ܡܘܢܦܠܬܐ ܠܒܬܰܪܝ.

 ܡܨܥܘܕ ܒܪܙܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܥܪܩ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܒܘܬ ܟܬܒܼܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܫܬܐܣܝܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܠܟܢܐ ܕܟܘܪܕܣܬܢ ܕܠܐ ܦܘܫܟܼܐ ܒܕ ܦܝܫܐ ܩܘܒܠܬܐ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܬܚܡܢܬܐ ܘ ܡܚܫܚܝܬܐ̈ ܕܚܣܝܪܘܝܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܙܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید