پنج شنبه, 16 شهریور 1396 10:39

ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܠܒܼܪܘܦ̇ : ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ ܡܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܒܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܘܣܟܘ - ܐܝܪܢܐ -  ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܘ ܬܘܪܟܝܐ  ܡܐܟ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܝܗܒܼܢܐ ܕܙܡܝܢܘܬܐ ܥܠ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܫܠܡܐ ܕܣܘܪܝ ܕܐܣܬܢܗ ܡܚܦܘܛܐ ܝܢܐ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܕܠܒ ܕܣܘܪܝܐ.

 

 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܐܗܐ ܛܒܐ ܐܡܪܗ ܒܟܢܫܐ ܕܫܩܠ- ܛܒܐ̈ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܝܬܠܢ ܗܒܼܝ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ ܘ ܪܒܐ ܕܗܘܝܐ ܝܢܐ̈ ܒܝܠ ܫܪܟܢܐ̈ ܒܗܡܙܡܝܬܐ ܕܐܣܬܢܗ  ܗܘܝܠܘܢ̈ ܦܠܛܐ ܡܣܝܡܢܐ  ܘ ܗܘܝ ܒܪܝܢܐ ܕܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܡܪܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܒܦܢܝܬܐ ܪܒܼܝܥܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܕܠܒ ܒܬܝܡܢ ܡܥܪܒܼܐ ܕ ܣܘܪܝܐ ܘ ܓܼܘܛܗ ܡܕܢܚܝܬܐ ܘ ܗܘܡܨ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید