دوشنبه, 20 شهریور 1396 18:52

ܒܫܪ ܐܣܕ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ

ܒܫܪ ܐܣܕ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ

ܒܫܪ ܐܣܕ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ

ܒܫܪ ܐܣܕ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܝܐ ܪܘܫܡܐܝܬ ܝܗܒܪܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܐ ܒܐܬܪܐ ܘܒܝܕ ܪܫ ܘܙܝܪܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܣܐܢܐ  ܒܫܪ ܐܣܕ ܒܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܝܕܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܩܐ ܐܪܕܟܼܠܐ ܡܘܗܡܕ ܥܡܐܕ ܕܝܒ ܚܡܝܣ ܗܘ ܗܘܕܠܗ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ.

   ܡܘܗܡܕ ܥܡܐܕ ܡܐܟ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܐܝܬܠܗ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܡܬܩܢܩܬܐ ܐܘܚܕܢܐ ܚܕܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید