چهارشنبه, 22 شهریور 1396 11:59

ܡܗܨܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐًܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܗܨܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐًܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ

ܡܗܨܪܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܪܩܗ ܕܣܘܪܝܐ

ܓܝܣܐ ܕܣܘܪܝܐ  ܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܫܝܪܬܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ  ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܩܗ ܡܗܘܨܪܘܢ̈ ܠܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ  ܒܦܢܝܬܐ ܕ ܡܥܕܐܢ ܕܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܒܝܬ - ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܗܐ ܣܗܡܐ ܡܢ ܣܘܪܝܐ..

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܒܚܕܟܡܐ̈ ܚܘܦܛܐ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܙܕܘܬܐ ܕܡܬܐ ܕܐܠ ܕܠܗܗ ܦܠܛܬܝ ܡܢ ܐܗܐ ܦܢܝܬܐ ܩܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ.ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܙܐ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܗܘܐ ܠܦܢܝܬܐ̈ ܕ ܡܥܕܢ ܙܪܘ ܫܡܪ ܘ ܐܠ ܚܡܝܣܗ ܒܪܝܦ̇ ܡܕܢܚܝܬܐ ܘ ܡܢ ܓܒܐ ܕܣܡܠܐ ܐܘܪܚܐ ܦܝܫܠܗ ܦܬܚܬܐ ܠܓܒܐ ܕܕܝܪ ܐܠ ܙܘܘܪ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید