پنج شنبه, 23 شهریور 1396 09:25

ܒܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ- ܡܗܕܝܢܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ- ܡܗܕܝܢܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ

ܒܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܘ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ- ܡܗܕܝܢܐ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܓܪܟ ܗܘܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܐ ܒܬܚܡܢܬܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ  ܘ ܡܟܻܬܒܼܐ ܕܡܗܕܝܢܘܬܐ ܡܥܠܝܘܬܗ ܐܝܬ ܐܠܠܗ ܚܡܢܥܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܐܬܪܐ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܩܬܦܩܬܐ ܕܬܓܒܪܢܐ ܘ ܗܕܡܐ̈ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܩܘܝܡܐ  ܦܘܩܕܠܘܢ̈ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܒܬܰܪ ܩܝܡܬܐ ܒܗܡܙܡܬܐ ܘ ܥܒܼܕܘܬܐ ܘܐܗܐ ܙܐ ܓܪܟ ܗܘܝܠܗ ܟܘܬܪܐ ܘ ܗܘܝܐ ܐܡܝܢܝܬܐ. ܡܗܕܝܢܐ ܡܘܙܝܕܠܘܢ̈ ܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܙܘܢܐ ܫܢܝܙܐ ܓܪܟ ܗܘܝܠܗ ܗܙܝܪܘܬܐ ܘ ܗܘܝܠܗ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܬܚܡܢܬܐ ܘ ܩܠܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܬܪܐ ܘ ܣܝܥܬܐ ܕܢܛܘܪܐ ܕܩܘܝܡܐ ܕܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܪܒܐ ܐܢܢܩܝܬܐ  ܘ ܐܝܬܠܗ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܡ ܗܓܝܬܐ̈ ܕܩܝܩܐ ܘ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܚܝܠܢܐ̈. ܡܗܕܝܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܦܘܩܕܠܘܢܗ ܩܐ ܗܕܡܐ ܚܕܰܬܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܕܦܟܪܬܐ ܥܠ ܡܢܬܝܬܐ ܘ ܝܘܬܪܢܐ ܕܩܘܝܡܐ ܓܪܟ ܗܘܝܐ ܒܚܕܐ ܦܟܪܬܐ ܥܠ ܕܥܬܝܕ ܪܚܩܐ  ܘ ܐܗܐ ܣܢܩܬܐ ܝܠܗ ܥܠ ܗܓܝܬܐ ܚܝܠܢܐ ܘ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید