چهارشنبه, 29 شهریور 1396 11:42

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ-ܣܝܬܪܐ̈ ܙܝܦܢܐ̈ ܘ ܠܐ ܬܪܘܨܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ-ܣܝܬܪܐ̈ ܙܝܦܢܐ̈ ܘ ܠܐ ܬܪܘܨܐ

ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܐܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ-ܣܝܬܪܐ̈ ܙܝܦܢܐ̈ ܘ ܠܐ ܬܪܘܨܐ

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܪܗܛܐ ܕ72 ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܓܒܢܐ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܡܢܟܼܦܢܬܐ  ܩܐ ܐܡܪܟܐ  ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܙܕܘܬܐ ܩܐ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܠܝܬܐ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ  ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܨܠܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܢ ܚܝܠܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܘ ܐܨܠܝܐ ܒܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ ܐܗܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ.

 ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܒܘܚܪܢ ܒܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܠܙܡ ܗܘܝܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܚܝܐ ܒܚܝܠܢܘܬܐ.

ܒܗܡܙܡܬܐ ܩܕܰܡܝܬܐ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܩܢܛܪܘܢ ܐܨܠܝܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܝܘܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید