چهارشنبه, 29 شهریور 1396 11:54

ܦܘܢܝܐ ܕܙܝܪܦ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܬܪܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܦܘܢܝܐ ܕܙܝܪܦ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܬܪܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܦܘܢܝܐ ܕܙܝܪܦ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܠܐ ܬܪܘܨܐ ܕܬܪܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ

ܙܪܝܦ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢܒܡܚܙܝܬܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ  ܕܝܘܐ ܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܐܡܪܗ: ܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܠܝܬ ܕܘܟܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܬܗ ܡܣܒܒ ܠܐ ܝܘܐ ܡܠܝܐ ܘ ܝܘܐ ܙܝܦܢܐ ܘ ܣܦܝܩܐ.

ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܒܪܗܛܐ ܕ72 ܕܝܬܒܼܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܓܘܢܝܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐܩܐ ܟܡܐ ܓܗܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܣܝܬܪܐ̈ ܘ ܬܚܡܢܝܬܐ̈ ܕܐܰܚܪܝܢܐ̈ ܓܒܢܐ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܡܢܟܼܦܢܬܐ  ܩܐ ܐܡܪܟܐ  ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܙܕܘܬܐ ܩܐ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܠܝܬܐ. ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ  ܐܝܪܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܐܨܠܝܐ ܕܣܢܕܢܐ ܕܬܪܘܪܝܣܡ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܡܢ ܚܝܠܐ ܟܻܡ ܓܘܪܐ ܘ ܐܨܠܝܐ ܒܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ ܐܗܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܚܙܝܬܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܣܘܪܝܐ ܘ ܥܪܩ.

 ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܘܦ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܒܘܚܪܢ ܒܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܠܙܡ ܗܘܝܐ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܕ ܦܐܫ ܡܚܝܐ ܒܚܝܠܢܘܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید