سه شنبه, 18 مهر 1396 13:32

ܙܪܝܦ̇ - ܚܒܼܛܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܙܪܝܦ̇ - ܚܒܼܛܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܙܪܝܦ̇ - ܚܒܼܛܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܙܬܐ ܥܠ ܒܘܚܪܢ ܕܐܝܬ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ: ܚܒܼܛܬܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܢܘܚܪܝܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܦܘܠܓܼܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܦܝܫܠܗ ܡܫܘܪܪܗ ܘ ܟܬܝܒܼܐ ܒܡܓܼܠܬܐ ܕ ܐܬܠܢܬܝܟ ܒܡܢܝܢܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ . ܙܪܝܦ̇ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܙܝܕܠܗ  ܒܡܠܝܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܥܡܐ ܕܣܘܪܐ ܒܩܐܡ ܝܠܗ ܨܚܘܪܐ  ܘܐܗܐ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕ ܦܠܫܐ  ܘ ܐܗܐ ܥܪܩܐ ܠܐ ܝܠܗ ܗܘܝܠܗ ܒܥܠܬܐ ܕܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܢ ܚܕ ܐܘܚܕܢܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܩܘܡܐ ܕܦܠܫܐ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܣܒܒ ܐܗܐ ܥܪܩܐ.

 ܙܪܝܦ̇ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܝܪܢ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܟܘܬܪܐ ܠ ܐܘܪܚܐ ܕܓܢܗ ܕܝܠܗ ܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܒܘܚܪܢ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܘ ܣܙܓܪܘܬܐ ܘ ܐܝܩܪܐ ܟܡܐ ܓܒܝܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید