چهارشنبه, 19 مهر 1396 11:36

ܨܠܗܝ ܥܒܼܪܗ ܠܠܢܕܢ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܨܠܗܝ ܥܒܼܪܗ ܠܠܢܕܢ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܨܠܗܝ ܥܒܼܪܗ ܠܠܢܕܢ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܪܡܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܢܝܫܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐܗ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܥܒܼܪܗ ܠܠܢܕܢ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܪܝ ܛܒܐ  ܥܠܝ ܐܟܒܪ ܨܠܗܝ ܦܝܫܐ ܝܘܐ ܟܻܝܕܐ ܒܝܕ ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐܗ ܒܪܝܐ ܒܦܨܠܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܗܘܝܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܗܐ ܐܬܪܐ.

 ܨܠܗܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐܗ.

 ܨܠܗܝ ܐܘܦ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܝܬܠܝܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید