چهارشنبه, 19 مهر 1396 20:19

ܣܢܕܬܐ ܕܬܓܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܕܬܓܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܣܢܕܬܐ ܕܬܓܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ

ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܕܐܗܐ ܣܝܥܬܐ ܐܡܪܗ: ܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܓܪܟ ܒܦܨܠܐ ܟܡܝܠܐ ܦܝܫܐ ܣܢܕܬܐ. ܐܕ ܪܘܝܝܣ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܝܣܘܪܐܗ ܒܪܝܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕܓܢܗ ܡܢ ܒܪܓܻܐܡ.

ܡܢ ܓܒܪܐ ܐܚܪܝܢܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܪܓܻܐܡ ܡܘܥܕܝܠܗ ܚܕܐ ܨܚܨܝܬܐ ܓܘܪܬܐ ܩܐ ܟܠܝ ܕܘܢܝܐ  ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܫܪܟܢܐ ܒܗܡܙܡܝܬܐ̈  ܕ ܐܝܪܢ ܘ 5+1 ܘ ܐܘܦ ܐܰܚܪܝܢܐ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ  ܘ ܡܙܝܕܠܗ: ܬܡܡܬܐ ܕܩܘܠܐ ܝܠܗ ܒܢܝܕ ܚܬܪ- ܓܻܡܘܬܐ ܕܕܘܢܝܐ ܥܠ ܚܕ ܐܬܪܐ.

ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܝܘܐ ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܐܕܝܘܡ ܣܝܥܬܐ ܕܐܘܚܕܢܐ..

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید