پنج شنبه, 20 مهر 1396 14:27

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܗܟܡܬܐ ܕܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܒܪܣܠܘܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܒܐ ܘ ܚܫܐ ܕܥܡܐ ܘ ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܡܘܬܢܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈ ܘ ܒܝܬܘܬܐ ܕܕܝܗ.

 ܒܡܚܝܬܐ ܕܚܕ ܕܪܝܢܐ ܕܡܫܝܢܐ ܕܘܢ ܒܒܪܣܠܘܢܐ ܕܐܣܦܢܝܐ ܘ ܥܒܼܪܬܐ ܕܕܝܗ ܓܘ ܢܫܐ̈ ܕܦܝܫܠܗ ܩܪܝܬܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܓܢܬܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܘ ܙܘܕܐܡܢ ܓܢܬܐ̈ ܕܘܪܒܢܘܢ̈. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܚܝܠܘܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܘ ܡܢ ܒܝܬ- ܟܪܝܗܐ ܕܡܕܝܢܰܬܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܟܡܐ ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܕܪܒܢܐ ܚܪܒܐ ܝܠܗ.

 ܦܘܠܝܣ ܕܐܗܐ ܡܕܝܢܰܢܬ ܡܘܚܒܪܗ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܝܘܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܪܒܐ ܒܓܻܠܕܘܬܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܕܓܢܗ ܒܩܪܝܘܗ ܝܠܗ ܚܠܝܦܘܬܐ ܕܡܫܠܡܢܐ̈ ܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܩܘܒܠܠܗ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید