پنج شنبه, 20 مهر 1396 15:09

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

ܡܬܩܢܩܬܐ ܕ ܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕ ܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ

  ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ- ܬܝܒܼܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܬܚܪܡܝܬܐ̈ ܦܝܫܠܗ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈  ܗܕܡܐ ܕ ܒܘܝܢ ܕܐܘܬܪܝܫ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܣܝܥܬܐ ܕܝܥܕܝ ܫܘܠܐ̈ ܕܐܝܪܢ  ܡܢ ܩܡ ܐܗܐ ܬܝܒܼܬܐ ܐܝܬܗܘܠܗܘܢ  ܬܦܩܝܬܐ̈ ܦܪܝܫܐ ܥܡ ܣܝܥܬܐ̈ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܪܘܣܝܐ  ܟܻܝܢ ܘ ܐܡܪܟܐ.

 ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܒܘܬ ܐܢܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܘܗܡܙܡܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܒܡܨܥܝܐ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܗ ܒܒܪܓܻܐܡ ܐܢ ܚܕ ܡܢ ܓܒܢܐ̈ ܗܘܝܠܗ ܕܝܢܬܐ ܘܫܟܝܬ ܡܢ ܚܕ ܓܒܐ ܐܚܪܝܢܐ ܒܘܪܝܐ ܐܢܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗܘܢ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܐܢ ܟܬܪܐ ܠܐ ܦܝܫܠܗ ܫܪܝܐ ܒܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܐܗܐ ܫܟܝܬ ܒܕ ܦܝܫܐ ܝܗܒܼܠܬܐ ܩܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܟܠܝ ܗܕܡܐ̈.

 ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܝܗܘܐ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ  ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܗܠܓܐ ܐܫܡܝܬ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܘ ܐܙܓܕܐ ܕܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܩܝܘܡܬܐ ܥܠܝܬܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید