چهارشنبه, 26 مهر 1396 10:17

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܝܗܒܼܠ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܘܓܪܝܢܝ: ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܝܗܒܼܠ ܚܘܬܡܐ ܩܐ ܒܪܓܻܐܡ

ܡܘܓܪܝܢܝ-ܟܻܘ-ܚܕ-ܐܬܪܐ-ܠܐ-ܡܨܐ-ܝܗܒܼܠ-ܚܘܬܡܐ-ܩܐ-ܒܪܓܻܐܡ

ܘܝܢ - ܐܝܪܢܐ - ܦ̇ܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܒܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܥܡ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܩܐ ܓܗܐ ܐܰܚܪܝܬܐ ܡܫܘܪܪܗ̇ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܠܐ ܝܠܗ ܬܪܝܢ ܓܒܝܬܐ ܘ ܟܻܘ ܚܕ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܚܬܡܢܐ ܕܕܝܗ.

 

 

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܒܚܕܐ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܫܩܠ- ܛܒܐ ܐܡܪܗ̇:ܙܘܕܐ ܡܢ  ܫܢܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܫܘܬܐܦܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ  ܒܙ̇ܘܥܝܗ ܕ  ܓܪܫܠܗ ܛܪܢܐ ܥܠ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܕܝܘܐ ܦܠܚܢܐ ܡܚܘܝܕܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ  ܘ ܦܠܛܐ ܕ ܫܢܐ̈ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܚܝܠܢܬܐ  ܘ ܐܕܝܘܡ ܚܕ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܪܝ ܛܒܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܒܐ ܝܪܚܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܘ ܡܫܚܕܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܟܡܝܠܐ ܕܥܒܼܕܘܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ( ܒܪܓܻܐܡ) ܘ ܗܝ ܕܗܘ ܒܝܥܕܝܘܗܝܠܗ ܥܒܼܕܘܬܐ ܙܝܦܢܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܦܢܝܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܫܘܝܠܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܬܦܩܬܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܐܝܪܢ  ܬܪܡܦ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܡܢ ܗܘ ܙܘܢܐ ܕܥܒܼܪܝ ܠܩܨܪܐ ܚܘܪܐ ܘ ܡܐܟ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܫܘܪܝܠܝ ܠܗܓܝܬܐ ܥܠ ܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܫܘܝܠܐ ܚܕܰܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܐܬܪܢ ܒܘܬ ܐܝܪܢ  ܐܗܐ ܗܓܝܬܐ ܐܕܝܘܡ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ ܡܘܟܡܠܬܐ  ܘ ܐܕܝܘܡ ܡܚܒܘܪܐ ܝܘܢ ܠܚܘܪܙܐ ܕܐܬܪܐ ܒܘܬ ܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܟܻܘ ܥܕܢܐ ܠܐ ܗܘܝܠܗ ܙܝܢܐ ܐܬܘܡܝܐ.

 ܬܪܡܦ ܐܡܪܗ: ܫܘܠܛܢܐ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܥܠ ܕܘܠܬܐ ܕܚܕ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܟܻܡ ܡܪܐ ܕܙܘܙܐ ܕܕܘܢܝܐ ܘ ܒܠܝܓܐ ܝܠܗ ܠܒܪܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ. ܗܘ ܡܘܙܝܕܠܗ : ܢܣܝܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܡܘܚܙܝܐ ܝܠܗ ܕܐܝܡܢ ܠܐ ܗܘܝܠܠܢ ܦܟܪܬܐ ܕܩܝܩܬܐ ܥܠ ܩܝܘܢܕܝܢܘܣ  ܘ ܓܙܡܬܐ ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܒܘܫ ܚܪܒܼܬܐ ܝܠܗ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید