جمعه, 19 آبان 1396 16:09

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܓܒܪܐ̈- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

 

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܟܬܒܼܠܘܢ̈ ܕܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܙܪܝܦ̇- ܟܻܘ ܚܕ ܟܬܪܐ ܠܝܬ ܒܕܘܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܫܪܝܐ ܒܗܡܙܡܬܐ

ܐܠܓܻܙܝܪܗ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ ܒܫܪܡ ܐܠ ܫܝܚ ܕܡܨܪ ܒܦܘܢܝܐ ܒܘܬ ܚܕ ܒܘܩܪܐ  ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܗܙܒ ܐܠܠܗ ܕܠܒܢܢ ܐܡܪܗ: ܗܘ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܫܐ  ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܦܢܝܬܐ ܒܩܐܡ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܫܠܡܐ ܘ ܫܠܝܘܬܐܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܟܬܒܼܠܗ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ

ܟܬܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܦܝܫܠܗ ܫܘܕܪܐ ܩܐ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܘܬ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܘܢܝܐ ܩܐ ܥܕܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܨܥܘܕܝ

 ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܫܕܪܬܐ ܕܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܥܠ ܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܡܚܦܠܬܐ ܡܢ ܓܙܡܬܐ ܒܚܝܠܐ ܩܐ ܐܬܪܘܬܐ̈( ܝܡܢ)

ܪܘܗܢܝ ܒܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܠܒܢܢ-ܡܠܬ ܓܘܪܬܐ ܕܠܒܢܢ ܒܗܘܢܐ ܒܕ ܦܠܛܐ ܡܢ ܐܗܐ ܒܠܢ ܚܕܰܬܐ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܗܘܝܠܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܝܫܠ ܥܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܐܡܪܗ: ܐܝܪܢ ܠܐ ܡܚܦܠܗ̇ ܡܢ ܟܠܝ ܚܕ ܦܨܠܐ ܕܗܝܪܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܩܘܝܢܘܬܐ ܘ ܒܪܝܬܐ ܕܐܠܡܝܢܘܬܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܡܠܬ ܓܘܪܬܐ ܕܠܒܢܢ ܙܐ ܒܪܡܘܬܐ ܕܪܫܐ ܒܕ ܦܠܛܐ ܡܢ ܬܚܘܬ ܐܗܐ ܒܠܢ ܓܘܪܬܐ ܘ ܚܕܰܬܐ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܥܡ ܡܝܫܠ ܥܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܠܒܢܢ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܬܪܝܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܐܙܢܐ ܠܩ݊ܕܡܐ ܘ ܡܢܬܝܢܐ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܐܝܪܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܕ ܗܘܝܐ ܟܠܝܬܐ ܒܕܦܢܐ ܕܥܡܐ ܕܠܒܢܢ. ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܐܝܪܢ ܠܐ ܝܗܒܼܐ ܦܣܣܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܗܘܐ ܚܩܠܐ ܕܦܠܫܐ ܘ ܚܕ ܦܪܨܬ ܩܐ ܕܫܡܢܐ̈ ܒܘܬ ܒܪܝܬܐ ܕܦܘܠܓܼܐ  ܘ ܗܙܝܪܘܬܐ ܓܗܐ ܐܚܪܝܬܐ ܕܬܪܘܪܝܣܬܐ̈ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ.ܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܬܠܦ̇ܘܢܝ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܝܘܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܣܥܕ ܥܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܠܒܢܢ ܡܢ ܕܪܓܻܐ ܕܓܢܗ ܒܗܝ ܥܕܢܐ ܝܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.

ܩܣܡܝ: ܚܒܪܢܐ ܘ ܓܢܗܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܥܠ ܐܝܪܢ ܒܒܘܝܢܐ ܕܓܘܝܕܐ ܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܝܘܐ̈ ܠܐ ܩܒܠܢܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘ ܒܪܝܢܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܦܢܝܬܐ

 ܬܗܪܢ ܐܝܪܢܐ - ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܓܢܗܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܠܐܝܪܢ ܝܒܘܝܢܐ ܐܰܚܝܪܐ ܕ ܚܘܝܕܐ ܕܬܚܘܬ ܡܗܕܝܢܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܕܐܝܪܢ ܗܘܝܪܬܐ ܝܠܗ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܘܬ ܡܚܝܬܐ ܕܡܘܫܟ ܕܒܠܣܬܝܟ ܥܠ ܪܝܙ ܐܪܫܟܪܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܡܘܥܕܝܠܗ ܙܝܦܢܬܐ ܕܘܓܠܐ ܘ ܠܐ ܩܒܠܢܬܐ ܕܡܫܬܐܠܢܘܬܐ ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܒܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܦܢܝܬܐ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید