جمعه, 19 آبان 1396 16:18

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

ܕܘܢܝܐ ܒ 24 ܣܥܬܐ̈ - ܚܕܐ ܦܟܪܬܐ

 

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܗܘܝܠܠܗ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܝܠܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ. ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܟܬܒܼܠܘܢ̈ ܕܒܘܪܝܣ ܓܻܢܣܘܢ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܗܕܡܐ ܕܟܘܢܓܪܗ ܕܐܡܪܟܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܥܪܒܣܬܢ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܒܢܝ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܦܠܛܝ ܡܢ ܠܒܢܢ

ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܒܢܝ ܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܦܠܛܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ. ܐܗܐ ܒܥܘܬܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܝܘܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܘܡܝܬܐ ܐܰܚܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ ܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܥܡ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܕܝܡܢ

ܗܕܡܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܩܝܘܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܠܘܐܐ ܘ ܚܘܪܙܐ  ܚܕܬܐ ܡܘܚܙܝܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܪܫܡܬܐ ܕܩܢܘܢܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܣܢܕܬܐ ܡܢ ܦܠܫܐ ܒܝܡܢ ܘ ܣܢܕܬܐ ܕܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒ ܒܐܗܐ ܦܠܫܐ

ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܘܗܟܡܠܗ̇ ܠܩܛܠܐ̈ ܕܕܪܩܘܒܼܠ  ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܢܝܢܓܝܐ 

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܡܝܢܡܪ ܛܠܒܠܗ̇ ܡܟܠܝܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܕܓܢܗ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܪܐܚܝܢ ܘ ܝܗܒܼܐ ܦܣܣܐ ܕܒܡܐܐ ܡܫܠܡܢܐ ܕܪܘܗܝܢܓܝܐ ܕܝܢܐ̈ ܨܚܘܪܐ̈ ܡܢ ܒܝܬܐ ܕܪܝ ܠܒܝܬܐ ܕܓܢܗ

ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

 ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇.

 

ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܓܕܫܐ ܕܡܘܡܟܘܢ ܦܐܫ ܒܪܝܐ ܒܝܕ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܐܬܪܐ ܕܝܡܢ.

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ - ܐܠ ܓܻܙܝܪܗ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܗ̇: ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܗܘܝܠܠܗ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܡܗܨܪܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܝܕ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܘ ܐܡܪܗ: ܐܢ ܚܘܝܕܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܠܐ ܝܗܒܼܠ ܚܘܬܡܐ ܠܐܗܐ ܡܗܨܪܬܐ  ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܒܕ ܬܦܩ ܒܓܕܫܐ ܕܟܦܢܘܬܐ ܘ ܡܘܬܐ ܕܒܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید