جمعه, 19 آبان 1396 16:19

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

 

ܓܪܫܬܐ ܡܪܙܐ ܕܝܥܕ ܗܪܝܪܝ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ- ܙܝܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ ܘ ܦܢܝܬܐ

 

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܓܪܫܠܗ ܡܪܙܐ ܡܢ ܕܪܓܼܐ ܕܓܢܗ ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܡܘܚܒܪܠܗ ܒܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܠ ܥܪܒܝܗ. ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܒܥܕܢܐ ܕܡܚܒܪܬܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܡܪܙܐ ܕܓܢܗ ܝܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܨܥܘܕܝ.

 ܗܘ ܒܚܕܐ ܐܓܪܬܐ ܕܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܡܢ ܦܪܣ- ܚܙܘܐ ܕܐܠ ܥܪܒܝܗ ܐܣܝܪܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܒܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܝܥܕܝܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܚܒܼܛܬܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ ܘ ܠܒܢܢ ܐܗܐ ܦܘܣܩܢܐ ܕܓܢܗ ܡܘܚܒܪܗ. ܗܘ ܐܘܦ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܡܘܥܕܝܠܗ ܩܐ ܗܙܒ ܐܐܠܗ ܕܠܒܢܢ ܙܐ.

ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ  ܕܕܐܥܫ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܘ ܒܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܕܨܚܘܪܐ̈- 100 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܬܐ ܕܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܓܢܬܐ̈

ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܦܩܝܠܗ ܠܚܕ ܡܫܝܢܐ  ܒܟܢܫܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܒܨܝܦܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܕܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܗܘܝܠܗ̇ ܣܒܒ 100 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈

ܩܣܡܝ ܡܘܗܟܡܠܗ ܠܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ ܒܕܝܪ ܐܠ ܙܘܪ ܕ ܣܘܪܝܐ

 

ܡܠܠܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܡܘܗܟܡܠܐ ܠܥܒܼܕܘܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܕܕܐܥܫ  ܘ ܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܢܝܫܢܩܐ ܕܡܩܪܡܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ .

 

ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܕܕܐܥܫ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܡܘܦܩܝܠܗ ܠܚܕ ܡܫܝܢܐ  ܒܟܢܫܐ ܕܨܚܘܪܐ̈ ܒܨܝܦܐ ܕ ܡܕܢܚܐ ܕܢܗܪܐ ܕܦܪܬ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܗܘܝܠܗ̇ ܣܒܒ 100 ܡܘܬܢܐ̈ ܘ ܒܐܣܪܘܢܐ̈ ܕܪܒܢܐ̈

ܥܪܩ- ܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܐܥܡ ܗܘܝܠܗ̇ ܐܙܕ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܕܐܥܫ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ ܡܘܢܬܝܠܘܢ̈ ܠܫܩܠܬܐ ܕܩܢܛܪܘܢ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܐܥܡ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ ܡܢ ܬܚܘܬ ܡܫܠܛܢܘܬܐ ܕܓܘܕܐ ܕܕܐܥܫ. ܥܠܠ ܡܢ ܒܢܝܢܐ ܕܐܗܐ ܡܕܝܰܬܐ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܪܡܬܐ ܐܬܐ ܕܥܪܩ.

ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܡܢ ܥܪܩ  ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܐܢܐ̈ ܚܘܦܛܐܗ ܫܘܪܟܠܘܢ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܝܣܐ  ܫܘܬܐܣܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܫܝܪܬܐ̈ ܘ ܚܘܝܕܐ ܥܡܝܐ( ܗܫܕ ܐܠ ܫܥܒܝ) . ܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܒܩܐܡ ܟܠܢܝܬ ܝܠܗ ܒܐܝܕܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܥܪܩ.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید