جمعه, 19 آبان 1396 16:19

ܠܒܢܢ ܘ ܒܘܚܪܢ ܚܕܰܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܠܒܢܢ ܘ ܒܘܚܪܢ ܚܕܰܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܠܒܢܢ ܘ ܒܘܚܪܢ ܚܕܰܬܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ- ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

 

ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܠܒܢܢ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܠܗ ܒܐܣܝܪܘܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ.

 

ܒܝܪܘܬ - ܐܝܪܢܐ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܝܘܡܐ ܕܚܕܡܫܒܫܒܐ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܚܕ ܡܫܬܐܠܢܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܟܬܒܼܠܗ ܕܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܐܗܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܐܣܝܪܘܬܐ.

 

ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܓܪܝܫܐ ܡܪܙܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܘ ܛܒܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܠܒܢܢ.

 ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܣܥܕ ܗܪܤܝܪܝ  ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܢ ܥܒܕܘܠܥܙܝܙ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܥܒܕܘܠ ܥܙܝܙ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ  ܘ ܥܕܠ ܐܠ ܓܻܒܝܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܘ ܣܐܡܪ ܐܠ ܣܒܗܢ ܘܙܝܪܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ.ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܐܠ ܦܓܻܪ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܟܬܒܼܠܗ: ܣܝܣܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܒܚܕܪܘܢܐ ܕܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܥܠܝܡܐ ܒܫܪܡ ܐܠ ܫܝܚ ܕܡܨܪ ܒܦܘܢܝܐ ܒܘܬ ܚܕ ܒܘܩܪܐ  ܒܘܬ ܢܫܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ ܠܐܝܪܢ ܘ ܗܙܒ ܐܠܠܗ ܕܠܒܢܢ ܐܡܪܗ: ܗܘ ܝܠܗ ܕܪܩܘܒܼܠ ܦܠܫܐ  ܘ ܦܪܝܫܐܝܬ ܦܢܝܬܐ ܒܩܐܡ ܐܝܬܠܗ̇ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܫܠܡܐ ܘ ܫܠܝܘܬܐ.

 ܡܢ ܓܒܐ ܐܰܚܪܝܢܐ ܒܝܘܡܢܐ ܕܕܥܒܼܪ ܩܝܘܡܐ ܐܡܝܢܝܐ ܕܐܝܪܢ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܫܕܪܬܐ ܕܚܕ ܟܬܒܼܐ ܩܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܘ ܬܓܒܪܢܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܛܠܒܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܚܠܘܨܝܐ ܕܫܘܬܐܦܘܬܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܬܐ ܥܠ ܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܢܛܪܬܐ ܕܙܕܩܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܡܚܦܠܬܐ ܡܢ ܓܙܡܬܐ ܒܚܝܠܐ ܩܐ ܐܬܪܘܬܐ̈( ܝܡܢ).

ܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܛܠܒܠܗ ܡܢ ܒܢܝ ܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܕܪܒܐ ܓܻܠܕܐ ܦܠܛܝ ܡܢ ܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ. ܐܗܐ ܒܥܘܬܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܣܬܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܘ ܝܘܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܩܘܡܝܬܐ ܐܰܚܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ.

ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܓܪܝܫܐ ܡܪܙܐ ܕܐܬܪܐ ܕܠܒܢܢ ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܝܙ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܘ ܛܒܐ ܕܦܢܝܬܐ ܘ ܠܒܢܢ.

 ܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܗܘܝܠܗ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܣܥܕ ܗܪܤܝܪܝ  ܘ ܡܠܟ ܣܠܡܢ ܒܢ ܥܒܕܘܠܥܙܝܙ ܡܠܟܐ ܕܥܪܒܣܬܢ  ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕ ܥܒܕܘܠ ܥܙܝܙ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ  ܘ ܥܕܠ ܐܠ ܓܻܒܝܪ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܘ ܣܐܡܪ ܐܠ ܣܒܗܢ ܘܙܝܪܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܐܪܣ.

 ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܝܥܕܝ ܫܘܠܐ ܐܡܠܐ ܝܢܐ ܕܗܪܝܪܝ ܦܝܐ ܝܠܗ ܕܒܼܝܩܐ ܒܥܪܒܣܬܢ .

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید