شنبه, 20 آبان 1396 21:16

ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ -ܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܠܫܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܬܓܪܘܬܐ

ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ -ܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܠܫܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܬܓܪܘܬܐ

ܣܢܕܬܐ ܕܒܝܬ -ܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܥܒܼܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܠܫܘܩܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܬܓܪܘܬܐ

 

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܟܘܡܣܝܘܢܪ ܕܐܟܪܘܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܕܡܬܘܬܐ̈ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܒܣܢܕܐ ܝܠܗ ܡܢ ܥܒܪܪܬܐ ܕܐܝܪܢ ܠܫܘܬܐܣܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܕܬܓܪܘܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܦ̇ܝܕܠ ܗܘܓܢ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܝܬܒܼܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܥܡ ܘܙܝܪܐ ܕܐܟܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܥܡ ܐܗܐ ܬܘܢܝܐ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܓܪܫܬܐ ܛܪܢܐ ܥܠ ܟܬܒܼ- ܣܙܓܪܘܬܐ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢܪ ܕܐܟܪܘܬܐ ܘ ܡܪܘܚܬܐ ܕܡܬܘܬܐ ܕܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܥܡ ܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕܐ ܦܨܘܥܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܕܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید