یکشنبه, 21 آبان 1396 12:38

ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ: ܝܘܪܘܦ ܠܐ ܦܝܫܐ ܥܘܠܕܝܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܒܒܪܓܻܐܡ- ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܒܥܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ: ܝܘܪܘܦ ܠܐ ܦܝܫܐ ܥܘܠܕܝܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܒܒܪܓܻܐܡ- ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܒܥܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ: ܝܘܪܘܦ ܠܐ ܦܝܫܐ ܥܘܠܕܝܬܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ ܒܒܪܓܻܐܡ- ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܒܥܘܬܐ ܕܝܘܪܘܦ

ܗܕܡܐ ܕܟܘܡܣܝܘܢ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܐܡܪܗ݊ ܝܘܪܘܦܢܝܐ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܫܘܪܪܐ ܝܢܐ̈ ܕܒܛܠܒܐ ܝܢܐ ܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ  ܘ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ  ܘ ܗܝܪܝܬܐ̈ ܥܡ ܐܝܪܢ ܒܣܗܡܐ ܦܪܝܫܐ ܘ ܐܢܝ ܐܰܚܪܝܢܐ ܠܐ ܦܝܫܝ ܥܘܠܕܝܐ ܒܝܕ ܐܡܪܟܐ.

ܩܝܘܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܢܡ  ܘ ܡܢ ܟܠܝ ܓܒܢܐ̈ ܛܠܒܠܗ̇ ܕܗܘܝ ܬܡܡܢܐ ܕܩܘܠܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܫܩܠ ܛܒܐ ܩܝܘܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܒܝܬܒܼܬܐ ܕܒܘܬ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܙܢܣ ܘ ܡܫܪܪܬܐ ܥܠ ܢܛܪܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܙܝܕܠܗ ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܚܕܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܡܫܘܪܪܬܐ ܐܘܦ ܡܢ ܓܒܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܕܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܥܠ ܒܢܝܕ ܟܬܒܼ - ܩܛܥܝܬܐ ܕ2231 ܘ ܒܫܢܰܬܐ ܕ2015 ܘ ܟܠܝܐ ܓܒܢܐ̈ ܕܓܧܪܫܢܐ ܕܛܪܢܐ ܥܠ ܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܗܘܝ ܢܛܪܢܐ ܕܕܝܗ̇..

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید