سه شنبه, 23 آبان 1396 13:11

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܚܙܝܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܚܫܠܗ ܠܟܪܡܢܫܗ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܚܙܝܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܚܫܠܗ ܠܟܪܡܢܫܗ

ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܢܝܫܐ ܕܚܙܝܬܐ ܘ ܬܦܩܬܐ ܥܡ ܦܢܝܬܐ̈ ܕܪܘܕܢܐ ܚܫܠܗ ܠܟܪܡܢܫܗ

ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܘܪܝܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܒܘܬ ܬܦܩܬܐ ܘ ܚܙܝܬܐ ܕܦܢܝܬܐ̈ ܬܦܝܩܠ ܒܪܘܕܢܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܡܢܫܗ ܥܒܼܪܗ ܠܟܪܡܢܫܗ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ.

ܡܢ ܣܗܡܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܝܗܻܒܼܝ ܛܒܐ ܕܐܝܪܢܐ ܦܝܫܠܗ ܡܘܚܒܪܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ ܘ ܕܪܒܢܐ ܕ ܓܕܫܐ ܕܪܘܕܢܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܗܠ ܡܘܪܝܫܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ  ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܟܪܡܢܫܗ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܗܐ ܡܚܒܪܬܐ ܡܢܝܢܐ ܕܡܘܬܢܐ̈ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܝܠܗ 423 ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ 7370 ܓܢܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܙܝܘܕܐ ܕܬܠܬܒܫܒܐ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܘܙܝܪܐ ܕܐܘܚܕܢܐ ܙܐ ܥܡ ܕܝܗ ܝܢܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܪܘܕܢܐ ܘ ܡܢ ܩܘܪܒܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܘܙܕܓܐ ܕܐܗܐ ܓܕܫܐ ܘ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܗܝܪܬܐ ܩܐ ܚܘܙܕܓܐܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܡܢ ܒܬܰܪ ܪܘܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܕܚܕܒܫܒܐ ܒܦܢܝܬܐ̈ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܼܠܗ ܦܘܝܕܢܐ ܩܐ ܬܚܠܘܦܐ ܩܕܰܡܝܐ ܕܓܢܗ  ܕܗܘܝ ܡܚܝܕܢܐ ܕܟܠܝ ܡܨܥܝܐ̈ ܘ ܡܦܠܚܬܐ ܕܕܝܗ̇ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ̈ ܚܘܙܕܓܐ ܡܢ ܪܘܕܢܐ . ܒܐܗܐ ܦܘܝܕܢܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܪܘܗܢܝ ܩܐ ܓܻܗܢܓܝܪܝ ܬܝܬܐ ܝܠܗ̇: ܐܠܨܝܬܐ ܝܠܗ ܒܦܟܪܬܐ ܥܠ ܓܘܪܘܬܐ ܕܐܗܐ ܕܪܘܕܢܐ ܕܝܠܗ ܡܚܝܐ ܒܚܕܐ ܦܢܝܬܐ ܪܒܐ ܓܘܪܬܐ ܒܣܗܡܐ ܕܡܥܪܒܼܐ ܕܐܬܪܐ  ܐܝܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܟܠܝ ܡܨܥܝܐ̈ ܠܙܡ ܘ ܐܠܨܝܐ ܒܘܬ ܗܝܪܬܐ ܦܝܫܝ ܡܘܦܠܚܐ  ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܣܢܕܝܬܐ̈ ܟܡܝܠܐ ܘ ܗܝܪܬܐ ܕܟܠܝ ܫܘܬܐܣܐ  ܕܐܘܚܕܢܐ ܘ ܫܘܬܐܣܐ ܓܘܢܝܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܘ ܥܡܝܐ̈

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید