شنبه, 27 آبان 1396 20:20

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ- ܛܒܐ̈ ܘ ܩܘܡܝܬܐ̈

ܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ ܒܫܒܬܐ ܕܕܥܒܼܪ- ܛܒܐ̈ ܘ ܩܘܡܝܬܐ̈

ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ-ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܐܚܪܝܐ ܕܕܐܥܫ ܒܥܪܩ ܦܝܫܠܗ ܫܩܝܠܐ

 

ܩܐܣܡ ܥܠܥܓܻܪܝ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܕܐܥܫ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܘܙܝܪܐ ܕܐܬܪܐ ܒܥܪܩ ܡܢ ܒܬܰܪ ܚܘܬܡܐ ܕܚܘܦܛܐ̈ ܓܝܣܝܐ  ܘ ܚܐܪܘܬܐ ܟܡܠܬܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܐܘܗ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܚܘܬܡܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܐܗܐ ܓܘܕܐ ܬܪܘܪܝܣܬ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܩ. ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܪܐܘܗ ܝܠܗ ܦܡܥܪܒܼܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܐܠ ܐܢܒܪ. ܐܠ ܥܪܓܻܝ ܐܗܐ ܛܒܐ ܝܗܒܼܠܗ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܣܘܡܪܝܗ ܢܝܘܙ ܘ ܐܗܐ ܡܢܬܝܬܐ ܒܘܪܟܼܠܗ ܩܐ ܥܡܐ ܕܥܪܩ.

ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ: ܥܒܼܪܗ ܠܦܪܝܣ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܦܪܢܣܐ

ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܥܒܼܪܗ̇ ܠܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܦܪܝܣ ܘܝܬܒܼܾܗ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܢܐ ܘ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܘ ܒܗܩܝܬܐ ܡܢ ܣܝܬ ܕܐܠ ܢܫܪܗ ܐܝܪܒܠܢ ܕܝܘܐ ܒܓܘܗ̇ ܣܥܕ ܗܪܝܪܝ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܓܪܝܫܐ ܡܪܙܐ ܕܠܒܢܢ  ܘ ܒܪܬ ܙܘܓܐ ܕܕܝܗ ܝܬܒܼܠܗܚ ܥܠ ܒܝܬ ܐܝܪܒܠܢܐ ܕܦܪܝܣ  ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܕܣܝܥܬܐ ܕܐܘܓܕܢܐ ܕܠܒܢܢ ܕܝܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܦܪܢܣܐ ܝܘܐ ܬܝܬܐ ܩܐ ܩܒܠܬܐ ܦܫܝܢܐ ܕܕܝܗ ܘ ܒܣܦܪܐ ܝܘܐ ܠܥܒܼܪܬܐ ܕܗܪܝܪܝ ܠܦܪܝܣ. ܗܪܝܪܝ ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܐܡܢܘܥܠ ܡܟܪܘܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܦܪܢܣܐ.

 

ܫܕܪܬܐ ܕ 3 ܐܠܦܐ̈ ܓܝܣܝܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܐܡܪܟܐ ܠܐܦ̇ܩܢܣܬܢ

ܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܫܕܪܬܐ ܕ3 ܐܠܦܐ̈ ܓܝܣܝܐ̈ ܐܰܚܪܝܢܐ ܡܢ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܠܐܦ̇ܩܢܣܬܢ ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܪܘܝܬܪܙ ܡܫܬܐܠܢܐ ܕܦܪܢܣܘܬܐ ܕܡܣܬܪܢܘܬܐ ܕܐܡܪܟܐ ( ܦܢܬܓܘܢ) ܝܘܡܐ ܕܚܕܢܫܒܫܒܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܒܫܘܝܘܬܐ ܕܫܘܝܠܐ ܚܕܰܬܐ ܩܪܝܬܝܩܝܐ ܕܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܩܘܪܒܐ ܠ 3ܐܠܦܐ̈ ܦܠܚܐ ܚܕܰܬܐ̈ ܡܢ ܓܝܣܐ ܒܕ ܦܝܫܝ ܫܘܕܪܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܩܢܣܬܢ. ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗ ܠܡܫܪܘܪܐ ܕܒܙܝܕܬܐ ܕܐܢܐ̈ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦ̇ܩܢܣܬܢ ܡܢ ܓܒܐ ܕܐܡܪܟܐ ܡܢܝܢܐ ܕܗܕܡܐ ܕܓܝܣܐ ܕܐܡܪܟܐ ܫܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܦܩܢܣܬܢ ܒܕ ܗܘܐ 14 ܐܠܦܐ̈ ܓܢܬܐ̈..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید