دوشنبه, 29 آبان 1396 10:12

ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܗܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܗܪܢ

ܫܪܝܬܐ ܕܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܗܡܙܡܬܐ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܗܪܢ

ܬܗܪܢ - ܐܝܪܢܐ - ܫܘܪܝܠܗ ܪܗܛܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܐܝܪܢ ܘ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܬܗܪܢ ܘ ܒܓܓܼܠܐ ܥܠܠ.

 ܐܢܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܫܘܪܝܠܘܢܗ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܘ ܗܠܓܐ ܐܫܡܝܬ ܚܠܦ ܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ.

 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܟܛܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ ܐܝܬܠܘܢ̈ ܗܙܝܪܘܬܐ ܐܣܬܘܪܘܪܘܣ ܠܡܒܪܝܢܝܕܣ ܩܝܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܙܕܩܐ ܢܫܝܐ̈ ܐܣܬܦ̇ܢܘ ܡܬܪܘܘܝܣܝ  ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܡܪܘܚܬܐ ܘ ܗܘܝܪܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܥܡܝܐ ܘ ܕܘܡܢܝܟ ܪܝܣܬܘܪܝ ܡܕܒܪܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܚܝܠܐ ܐܬܘܡܝܐ ܕܒܝܬ -ܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܘ ܗܕܡܐ ܗܡܙܡܢܐ̈ ܡܢ ܐܗܐ ܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ. .
.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید