دوشنبه, 13 آذر 1396 12:16

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܦ̇ܬܗ ܘ ܗܡܣ ܒܘܬ ܡܟܡܠܬܐ ܕܫܘܝܠܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܦ̇ܬܗ ܘ ܗܡܣ ܒܘܬ ܡܟܡܠܬܐ ܕܫܘܝܠܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕܙܘܥܐ ܕܦ̇ܬܗ ܘ ܗܡܣ ܒܘܬ ܡܟܡܠܬܐ ܕܫܘܝܠܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ

ܦ̇ܬܗ ܘ ܗܡܣ  ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܣܙܓܪܘܬܐ ܒ.ܬ ܕܐܟܼܝܘܢܬܐ ܕܬܦܩܝܬܐ̈ ܕܕܥܬܝܕ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ ܘ ܒܘܬ ܣܙܓܪܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ̈.

 ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܦܪܝܣܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܡܟܼܬܒܼܐܕ  ܬܪܝܢ ܓܘܕܐ ܘ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܚܒܪܬܐ ܕܝܬܒܼܝܬܐ̈ ܕܕܥܬܝܕ ܒܕ ܗܘܝ ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܥܬܝܕ ܘ ܐܘܦ ܡܘܡܟܢܘܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܙܐ ܗܘܝ ܒܐܬܪܐ ܕܡܨܪ.

ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܙܐ:

ܬܪܝܢ ܣܝܥܢܐ ܡܢ ܓܘܕܐ ܕܦ̇ܬܗ ܘ ܗܡܣ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܥܒܼܪܘܢ̈ ܠܡܕܝܢܰܬܐ ܕܩܗܪܗ ܒܘܬ ܟܘܬܪܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܘܬ ܚܘܪܙܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ.

 ܦ̇ܘܙܝ ܒܪܗܘܡ ܡܠܠܐ ܕ ܙܘܥܐ ܕܗܡܣ ܒܝܬܒܼܬܐ ܛܒܝܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܗܐ ܝܘܐ ܥܠ ܒܢܝܕ ܟܻܝܕܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܕܐܬܪܐ ܕܡܨܪ  ܕܐܢܐ̈ ܣܝܥܬܐ̈ ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܚܙܘܩܝܐ ܠܐܬܪܐ ܕܡܨܪ ܕܗܘܝܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܘ ܒܢܝܫܐ ܕܗܓܝܬܐ ܥܠ ܚܘܪܙܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܕܦܠܣܬܝܢ.ܪܗܛܐ ܚܕܬܐ ܡܢ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܝܠ ܬܪܝܢ ܓܘܕܐ ܕܦ̇ܬܗ ܘ ܗܡܣ ܫܘܪܝܠܘܢ̈ ܡܢ ܣܝܩܘܡܐ ܕ 21 ܒܝܪܚܐ ܕܢܘܘܡܒܪ ܒܩܗܪܐ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܡܨܪ  ܘ ܒܐܢܐ̈ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܢܐ̈ ܣܘܙܓܪܘܢ̈ ܒܘܬ ܚܕܟܡܐ̈ ܩܣܬܐ̈ ܐܢܢܩܝܐ ܘ ܦܝܫܠܗ̇ ܡܘܚܒܪܬܐ ܕܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܒܕ ܗܘܝܠܘܢ̈ ܟܘܬܪܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید