دوشنبه, 13 آذر 1396 12:24

ܬܦܩܬܐ ܕ ܪܫܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ ܒܡܘܣܟܘ

ܬܦܩܬܐ ܕ ܪܫܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ  ܦܟܣܬܢ ܒܡܘܣܟܘ

ܬܦܩܬܐ ܕ ܪܫܢܐ̈ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ  ܦܟܣܬܢ ܒܡܘܣܟܘ

ܬܓܒܪܢܐ ܕ2 ܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ  ܗܘܝܠܠܘܢ̈ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܪܘܣܝܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܙܐ ܝܘܐ̈ ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܝܣܘܪܐ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܝܪܤܢܐ ܥܠܝ ܠܪܝܓܻܢܝ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ ܘ ܐܝܙ ܨܕܩ ܬܓܒܪܢܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܦܟܣܬܢ  ܗܘܡܙܡܠܘܢ̈ ܥܡ ܚܕܕܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܒܘܬ ܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ  ܐܠܨܝܘܬܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ  ܡܠܘܐܐ ܡܬܒܼܢܢܐ̈ ܘ ܥܠܬܐ ܕܒܪܬܐ ܕܫܓܼܘܫܝܐ ܒܝܠ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܦܟܣܬܢ.

 ܐܝܙ ܨܕܩ ܒܐܗܐ ܗܡܙܡܬܐ ܐܡܪܗ: ܐܬܪܐ ܕܦܟܣܬܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܠܝܬܠܗ ܟܻܘ ܚܕ ܡܟܠܝܬܐ  ܘ ܐܘܦ ܒܣܗܡܐ ܐܚܪܝܢܐ ܙܐ ܝܠܗ ܒܕܦܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܐܝܪܢ. ܬܓܒܪܢܐ ܕܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܣܝܐ ܕܐܝܪܢ  ܝܠܗ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܘܬ ܫܪܟܬܐ ܒܟܢܘܫܝܐ ܒܝܠ- ܥܡܝܐ ܕܦܪܠܡܢܐ̈ ܒܘܬ ܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܘ ܟܠܝܬܐ ܩܡ ܦܪܣܬܐ ܕܡܠܘܐܐ̈ ܡܬܒܼܢܢܐ̈.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید