دوشنبه, 13 آذر 1396 12:31

ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܼܙܗ ܠ ܦܢܝܬܐ ܐܰܣܝܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܼܙܗ ܠ ܦܢܝܬܐ ܐܰܣܝܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ

ܡܚܒܪܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܼܙܗ ܠ ܦܢܝܬܐ ܐܰܣܝܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ

ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܡܘܚܒܪܗ ܠܐܗܐ ܕܦܢܝܬܐ ܐܰܣܝܪܬܐ ܓܝܣܝܬܐ  ܠܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܓܼܙܗ. ܐܗܐ ܛܒܐ ܦܝܫܠܗ ܝܗܒܼܐ ܒܝܕ ܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ . ܐܢܐ̈ ܦܢܝܬܐ ܝܢܐ ܒܩܘܪܒܝܘܬܐ ܕܡܟܠܝܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ  ܬܚܘܡܢܝܬܐ ( ܒܝܠ ܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ  ܘ ܐܦܪܢܐ̈ ܙܘܒܛܢܐ ܕ1948). ܒܢܝܡܝܢ ܢܬܢܝܗܘ ܪܫ ܘܙܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܟܡܐ ܥܕܢܐ ܡܢ ܩܡ ܐܕܝܐ ܒܡܚܙܝܬܐ ܕܢܓܪܢܘܬܐ ܡܢ ܕܥܬܝܕ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܩܐ ܫܢܐ̈ ܕܕܥܬܝܕ ܡܘܚܒܪܗ: ܒܘܬ ܣܢܕܬܐ ܕܗܝܝܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܟܠ ܡܢܕܝ ܕܗܘܐ ܠܙܡ ܘ ܐܢܢܩܝܐ ܡܬ- ܗܘܝܢܐ ܝܠܗ.  ܘ ܒܕ ܦܐܫ ܡܘܥܒܼܕܐ.

  ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܒܗܢܐ ܦܪܝܫܐ ܪܒܐ ܓܗܐ ܡܚܝܐ ܝܠܗ ܗܘܝܬܐ ܩܐ ܦܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܼܙܗ .       

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید