سه شنبه, 14 آذر 1396 19:33

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ5 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܣܝܦܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܥܠ ܟܘܢܒܼܢܣܝܘܢ ܙܕܩܝܬܐ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ5 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܣܝܦܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܥܠ ܟܘܢܒܼܢܣܝܘܢ ܙܕܩܝܬܐ

ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ5 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܣܝܦܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܥܠ ܟܘܢܒܼܢܣܝܘܢ ܙܕܩܝܬܐ

ܡܘܣܟܘ- ܐܝܪܢܐ - ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܒܚܕܐ ܟܢܘܫܝܐ ܛܒܝܐ ܒܗܒܼܠܗ ܚܒܪܐ ܡܢ ܣܙܓܪܘܬܐ ܕ5 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܚܕܪܘܢܐ̈ ܕܣܝܦܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܥܠ ܟܘܢܒܼܢܣܝܘܢ ܙܕܩܝܬܐ ܕܐܗܐ ܝܡܐ.

 ܠܒܼܪܘܦ̇ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕܡܡܠܐ ܕܐܗܐ ܣܙܓܪܘܬܐ ܗܕܝܪܐ ܝܠܗ ܘ ܒܕ ܦܐܫ ܦܪܝܣܐ.

 

 

 ܝܬܒܼܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܫܒܼܝܥܝܐ(7) ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕ5 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܣܝܦܝܐ ܕܚܕܪܘܢܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܒܚܒܼܫܐ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܪܘܣܝܐ ܐܙܪܒܝܓܻܢ ܬܘܪܟܡܢܣܬܢ ܘ ܩܙܩܣܬܢ  ܦܝܫܠܗ̇ ܡܬܘܩܢܩܬܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܘܣܝܐ ܘ ܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܣܟܘ ܕܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܝܘܐ ܒܘܬ ܟܘܢܒܼܢܣܝܘܢ ܙܕܩܝܬܐ ܕܝܡܐ ܕܚܙܪ ܕܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܝܘܐ ܬܚܘܬ ܦܟܪܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܡܛܒܼܢܘܬܐ̈ ܬܓܼܡܝܐ ܕܕܘܢܝܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید