پنج شنبه, 16 آذر 1396 09:50

ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

 ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕ ܦ̇ܘܠ ܡܙ̇ܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܝ ܢܫܪܬܐ ܕܗܘܝܠܗ̇ ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ  ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܝܘܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܩܒܠܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܕܒܩܐܡ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܬܪܡܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܬܪܡܦ ܒܙ̇ܢܘܝܗ ܕ  ܘ ܐܘܦ ܡܐܪܣ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܝܗܒܼܠܗ  ܦܘܝܕܢܐ ܦܪܝܫܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܥܡܪܢܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐܦܪܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕ:

ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܣܬܪܠܢܕ  ܐܣܦܝܢܓܤ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ  ܡܚܝܠܗ ܓܘܠܬܐ̈ ܠܓܒܐ ܕܢܫܐ̈  ܕܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܝܬܠܘܢ̈  ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ  ܓܢܬܐ̈ ܝܘܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܢ.ܒ.ܣ  ܦܘܠܝܣ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ ܡܘܚܪܗ: ܦܪܨܘܦܐ ܢܫܪܢܐ  ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܠܐ ܝܢܐ ܦܪܝܣܐ. ܒܥܕܢܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ.

ܬܚܡܢܬܐ ܕܬܪܡܦ ܒܘܬ ܙܝܕܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ

 ܓܻܕ ܡܢ ܙܝܕܬܐ ܕܢܫܪܝܬܐ̈ ܬܪܘܪܝܣܬܝ ܘ ܝܢ ܐܰܚܪܝܢܐ ܢܫܪܝܬܐ ܘܒܐܡܪܟܐ  ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ  ܐܝܬܠܗ ܐܗܐ ܬܚܡܢܬܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ̇. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܡܓܼܠܬܐ ܕ ܦ̇ܘܠ ܡܙ̇ܪ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ  ܡܢ ܒܬܰܪ ܗܝ ܢܫܪܬܐ ܕܗܘܝܠܗ̇ ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ  ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܗܐ ܢܘܩܙܐ ܕܐܡܝܢܘܬܐ ܒܐܡܪܟܐ ܙܝܕܬܐ ܝܠܗ ܘ ܐܗܐ ܙܐ ܝܘܐ ܒܢܝܫܐ ܕܡܩܒܠܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܕܕܪܩܘܒܼܠ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܕܒܩܐܡ ܒܦܘܝܕܢܐ ܕܬܪܡܦ ܦܝܫܐ ܝܠܗ ܡܘܥܒܼܕܐ ܒܐܗܐ ܐܬܪܐ. ܬܪܡܦ ܒܙ̇ܢܘܝܗ ܕ  ܘ ܐܘܦ ܡܐܪܣ ܕܐܗܐ ܫܢܰܬܐ ܝܗܒܼܠܗ  ܦܘܝܕܢܐ ܦܪܝܫܐ ܕܪܩܘܒܼܠ ܡܗܓܻܝܪܐ̈ ܘ ܒܘܬ ܕܒܼܩܬܐ ܩܡ ܥܒܼܪܬܐ ܕܥܡܪܢܐ ܕ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܠܐܦܪܐ ܕܐܡܪܟܐ. ܐܗܐ ܒܚܕ ܐܗܘܠ ܝܠܗ ܕ:

ܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ  ܒܚܕ ܥܘܡܪܐ ܒܣܬܪܠܢܕ  ܐܣܦܝܢܓܤ ܒܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ  ܡܚܝܠܗ ܓܘܠܬܐ̈ ܠܓܒܐ ܕܢܫܐ̈  ܕܒܐܗܐ ܪܗܛܐ ܡܝܬܠܘܢ̈  ܓܢܬܐ̈ ܘ ܕܪܒܢܐ ܙܐ  ܓܢܬܐ̈ ܝܘܐ. ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕ ܢ.ܒ.ܣ  ܦܘܠܝܣ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܬܓܙܣ ܡܘܚܪܗ: ܦܪܨܘܦܐ ܢܫܪܢܐ  ܦܝܫܠܗ ܩܛܝܠܐ. ܛܒܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܠܐ ܝܢܐ ܦܪܝܣܐ. ܒܥܕܢܐ ܕܐܗܐ ܢܫܪܬܐ ܕܢܠܕ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ ܝܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܙ̇ܦܘܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید