سه شنبه, 21 آذر 1396 11:22

ܒܘܝܢܐ ܕ235 ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܡܟܠܝ ܠܝܣܘܪܐ̈ ܕܓܢܗ̈ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܒܘܝܢܐ ܕ235 ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܡܟܠܝ ܠܝܣܘܪܐ̈ ܕܓܢܗ̈ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܒܘܝܢܐ ܕ235 ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܡܟܠܝ ܠܝܣܘܪܐ̈ ܕܓܢܗ̈ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܝܣܐ ܕܐܝܪܢܬ( ܦܪܠܡܢ) 235 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܕܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ ܡܟܠܝ ܠܝܣܘܪܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܓܢܗ̇ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܘ ܡܒܨܪܝ ܠܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܙܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ.

  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܠܡܢ ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܐܘܦ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܛܠܒܬܐ ܕܗܘܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܥܒܼܪܬܐ ܠܐܘܪܚܐ ܬܪܘܨܬܐ ܘ ܕܒܼܩܢܬܐ ܥܡ ܒܥܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ.

 ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕ15 ܒܝܪܚܐ ܕܐܙܪ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܦܩܠܐ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܩܘܕܣ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܘܫܡܘܝܬܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܠܒܠܬܐ ܕܐܪܫܟܼܝܬܐ ܠܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܕܬܘܪܟܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 13 ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید