چهارشنبه, 22 آذر 1396 11:50

ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ

ܡܫܪܪܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܥܠ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܗܡܙܡܬܐ

ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܝܘܡܐ ܕܚܕܒܫܒܐ  ܛܠܒܠܗ ܠܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܘ ܬܦܩܝܬܐ̈ ܐܠܟܢܐ ܘ ܩܪܘܒܐ ܒܝܠ ܥܪܒܣܬܢ ܘ ܡܚܘܝܕܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܡ ܩܛܪ.

 ܐܗܐ ܛܠܒܬܐ ܕܡܘܓܪܝܢܝ ܝܘܐ ܡܢ ܒܬܰܪ ܬܦܩܬܐ ܘܗܡܙܡܬܐ ܕܕܝܗ ܥܡ ܫܝܚ ܨܒܗ ܐܠ ܐܗܡܕ ܐܠ ܓܻܒܪ ܐܡܝܪ ܕܟܘܒܼܝܬ.

ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܐܬܪܐ ܕܩܛܪ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܥܪܒ  ܬܚܪܡܢܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܥܒܼܪܗ ܚܕܒܫܒܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ. ܦܕܪܝܟܐ ܡܘܓܪܝܢܝ  ܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܒܐܗܐ ܚܙܘܩܝܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܚܕ ܡܢܝܢܐ ܡܢ ܡܫܬܐܠܢܐ̈ ܕܐܬܪܐ ܕܟܘܒܼܝܬ  ܘ ܒܕ ܡܚܒܪܗ ܠܣܢܕܬܐ ܕ ܒܝܬ- ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܕܟܘܒܼܝܬ  ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܒܘܚܪܢ ܒܝܠ ܗܕܡܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܕܓܘܠܦܐ ܕܦܪܣ. ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܐܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܙܐ ܐܕܝܘܡ ܒܕ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܒܘܬ ܗܡܙܡܬܐ ܒܢܝܫܐ ܕܫܪܝܬܐ ܕܐܗܐ ܒܘܚܪܢ.

 ܥܪܒܣܬܢ ܘ 4 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܡܨܪ ܐܡܪܬ ܘ ܒܗܪܝܢ ܒܚܕܟܡܐ ܒܘܝܢܐ ܡܘܚܒܪܘܢ̈ ܠܡܟܠܝܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܕܓܢܗ ܥܡ ܩܛܪ ܘ ܗܝ ܙܐ ܒܥܠܬܐ ܕ ܣܢܕܬܐ ܕ ܐܗܐ ܐܬܪܐ ܩܐ ܬܪܘܪܝܣܡ ܒܦܢܝܬܐ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید