پنج شنبه, 23 آذر 1396 09:29

ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܪܕܘܓܼܢ: ܬܗܪܢ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ- ܬܚܡܢܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܪܕܘܓܼܢ: ܬܗܪܢ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ- ܬܚܡܢܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ̈- ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܕܬܘܪܟܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܬܘܪܟܝܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܗܡܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܦܪܣܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܓܐܙ ܙ ܨܢܥܐ ܕܬܘܪܝܣܡ ܘ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ.

 ܪܘܗܢܝ ܐܘܦ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܛܥܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܐܣܬܢܒܘܠ. ܐܪܕܘܓܼܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܙܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ ܐܘܦ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܐܢܟܪܐ ܘ ܬܗܪܢ.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید