جمعه, 24 آذر 1396 18:35

ܠܒܼܪܘܦ̇ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܐ̈ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܠܒܼܪܘܦ̇ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ  ܦܠܛܐ̈ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

ܠܒܼܪܘܦ̇ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ  ܦܠܛܐ̈ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

 ܡܘܣܟܘ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܐܝܟ ܒܪܓܻܐܡ ܝܢܐ̈ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.

 

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܦܘܬܢܝܟ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܗܡܙܡܐ ܝܘܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕܦ̇ܕܪܣܝܘܢ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܘ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܐܡܪܗ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܐܢ ܒܪܓܻܐ ܦܝܫܐ ܡܘܒܛܠܬܐ ܠܝܬ ܪܒܐ ܗܒܼܝ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܟܬܪܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܡܐܟ ܒܘܚܪܢ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید