جمعه, 24 آذر 1396 18:39

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܐܝܪܢ ܥܠ ܙܘܠܐ ܕܚܒܪܐ̈ - ܡܢ ܣܗܡܐ ܦܠܘܛܝܩܝܐ

ܠܒܼܪܘܦ̇ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ  ܦܠܛܐ̈ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ

 ܡܘܣܟܘ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ- ܣܪܓܝ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܝܗܒܼܠܗ ܗܫܝܪܘܬܐ ܒܘܬ ܦܠܛܐ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܒܛܠܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ: ܣܙܓܪܘܬܐ̈ ܒܝܠ - ܥܡܝܐ ܐܝܟ ܒܪܓܻܐܡ ܝܢܐ̈ ܒܩܝܘܢܕܝܢܘܣ ܘ ܐܗܐ ܝܠܗ ܡܪܐ ܕܙܝܢܐ ܩܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܬܒܼܝܠܝܬܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܣܦܘܬܢܝܟ ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܪܘܫܡܝܐ ܕܪܘܣܝܐ ܠܒܼܪܘܦ̇ ܗܡܙܡܐ ܝܘܐ ܒ ܟܢܘܫܝܐ ܕܦ̇ܕܪܣܝܘܢ ܕܡܘܬܒܼܐ ܕܣܢܐ ܘ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܐܡܪܗ ܘ ܡܘܙܝܕܠܗ ܕ ܐܢ ܒܪܓܻܐ ܦܝܫܐ ܡܘܒܛܠܬܐ ܠܝܬ ܪܒܐ ܗܒܼܝ ܒܘܬ ܫܪܝܬܐ ܕܚܕܟܡܐ̈ ܟܬܪܐ ܬܒܼܝܠܝܐ ܡܐܟ ܒܘܚܪܢ ܕܟܘܪܗ ܓܪܒܝܬܐ

ܬܦܩܬܐ ܕܪܘܗܢܝ ܘ ܐܪܕܘܓܼܢ: ܬܗܪܢ ܗܕܪܬܐ ܝܠܗ̇ ܠܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܬܪܝܢ ܓܒܝܐ- ܬܚܡܢܬܐ ܡܚܘܝܕܬܐ ܕ2 ܐܬܪܘܬܐ̈ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ

ܬܗܪܢ - ܝܗܒܼܝ ܛܒܐ̈- ܒܪܡܫܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ ܗܣܢ ܪܘܗܢܝ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܝܪܢ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܕܬܘܪܟܝܐ ܗܘܝܠܠܗ ܬܦܩܬܐ ܘ ܗܡܙܡܬܐ ܥܡ ܪܓܻܒ ܛܝܒ ܐܪܕܘܓܼܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܘܚܒܪܗ ܠܗܕܝܪܘܬܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܥܡ ܬܘܪܟܝܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܒܣܗܡܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܘ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܪܡܙܬܐ ܥܠ ܦܪܣܬܐ̈ ܓܘܪܐ ܒܣܗܡܐ ܕܢܦ̇ܛܐ ܓܐܙ ܙ ܨܢܥܐ ܕܬܘܪܝܣܡ ܘ ܡܘܚܒܪܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܝܪܢ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ ܒܐܗܐ ܐܘܪܚܐ.

 ܪܘܗܢܝ ܐܘܦ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܗܘܝܠܠܗ ܛܥܢܬܐ ܕܡܢܬܐ ܡܢ ܬܘܪܟܝܐ ܒܘܬ ܡܬܩܢܩܬܐ ܕܟܢܘܫܝܐ ܕܫܘܬܐܣܐ ܕܗܝܪܝܬܐ̈ ܐܣܠܡܝܐ ܒܐܣܬܢܒܘܠ. ܐܪܕܘܓܼܢ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܬܘܪܟܝܐ ܙܐ ܒܐܗܐ ܬܦܩܬܐ ܡܫܘܪܪܗ ܠܐܠܨܝܘܬܐ ܕܡܙܝܕܬܐ ܕܡܚܦܛܢܘܬܐ ܒܘܬ ܟܘܬܫܐ ܥܡ ܬܪܘܪܝܣܡ ܘ ܐܘܦ ܡܘܚܙܝܠܗ ܠܚܘܒܐ ܕܐܗܐ ܐܬܪܐ ܒܘܬ ܡܙܝܕܬܐ ܕܝܣܘܪܐ̈ ܐܩܢܘܡܝܝܐ ܒܝܠ ܐܢܟܪܐ ܘ ܬܗܪܢ.

ܥܪܩܟܻܝ: ܟܠܝ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1 ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ- ܗܝܝܘܬܐ ܕܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ̇ ܒܗܪܢܬܐ ܘ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ

ܒܝܬ ܚܝܠܐ ܛܒܝܐ ܕܒܝܬ - ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ ܡܘܚܒܗ: ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܒܕ ܗܘܝܐ ܒܬܓܒܪܢܘܬܐ ܕܗܠܓܐ ܐܫܡܝܬ ܬܚܠܘܦܐ ܕܡܫܬܐܠܢܬܐ ܕܦܠܘܛܝܩܐ ܒܪܝܐ ܕܒܝܬ ܚܘܝܕܐ ܕܝܘܪܘܦ  ܘ ܒܗܙܝܪܘܬܐ ܕܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܐܢܓܠܣܬܢ ܐܠܡܢ ܪܘܣܝܐ ܟܻܝܢ ܐܡܪܟܐ ܘ ܐܝܪܢ. ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܒܕ ܗܘܝܠܗ̇ ܗܓܝܬܐ ܘ ܨܚܨܝܬܐ ܥܠ ܕܐܟܼܝܘܬܐ ܕܡܥܒܼܕܬܐ ܕܣܙܓܪܘܬܐ ܐܬܘܡܝܬܐ ܕܐܝܪܢ

ܣܝܕ ܥܒܣ ܥܪܩܟܻܝ ܐܙܓܕܐ ܕܐܝܪܢ ܘ ܬܚܠܘܦܐ ܕܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܐܕܝܘܡ ܡܢ ܒܬܰܪ ܐܗܐ ܝܬܒܼܬܐ ܩܐ ܫܩܠ ܛܒܐ ܐܡܪܚ:ܟܠܝ ܗܕܡܐ ܕܓܘܕܐ ܕ5+1 ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܗܫܝܪܘܬܐ ܩܐ ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܒܪܓܻܐܡ ܘ ܐܝܟ ܬܚܡܢܬܐ ܕܕܝܗ ܒܪܓܻܐܡ ܝܠܗ ܒܗܪܢܬܐ ܘ ܠܐ ܡܬ- ܫܚܠܦܢܬܐ.

ܒܘܝܢܐ ܕ235 ܩܝܘܡܐ ܕܦܪܠܡܢ ܕܐܝܪܢ: ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܡܟܠܝ ܠܝܣܘܪܐ̈ ܕܓܢܗ̈ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ

ܒܡܘܬܒܼܐ ܢܡܘܝܣܐ ܕܐܝܪܢܬ( ܦܪܠܡܢ) 235 ܓܢܬܐ̈ ܡܢ ܩܝܘܡܐ ܒܚܕ ܒܘܝܢܐ ܡܢ ܟܠܝ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ̈ ܛܠܒܠܘܢ̈ ܕܒܙܘܢܐ ܟܻܡ ܟܪܝܐ ܡܟܠܝ ܠܝܣܘܪܐ̈ ܦܠܘܛܝܩܝܐ ܕܓܢܗ̇ ܥܡ ܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ  ܘ ܡܒܨܪܝ ܠܝܣܘܪܐ ܐܩܢܘܡܝܝܐ  ܙܐ ܥܡ ܐܡܪܟܐ.

  ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܝܗܒܼܝ ܛܒܐ ܕܦܪܠܡܢ ܒܐܗܐ ܒܘܝܢܐ ܐܘܦ ܡܢ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܡܫܠܡܢܐ ܒܕܘܢܝܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗ̇ ܛܠܒܬܐ ܕܗܘܝ ܡܗܕܝܢܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܕܓܢܗ ܒܘܬ ܥܒܼܪܬܐ ܠܐܘܪܚܐ ܬܪܘܨܬܐ ܘ ܕܒܼܩܢܬܐ ܥܡ ܒܥܘܬܐ ܕܐܘܡܬܐ ܡܫܠܡܢܬܐ.

 ܒܪܡܫܐ ܕܝܘܡܐ ܕ15 ܒܝܪܚܐ ܕܐܙܪ ܬܪܡܦ ܪܫ ܫܘܠܛܢ ܥܡܐ ܕܐܡܪܟܐ  ܒܚܕܐ ܥܒܼܕܘܬܐ ܕܬܦܩܠܐ ܒܕܪܩܘܒܼܠܘܬܐ ܒܝܠ ܥܡܝܬܐ ܘ ܐܬܪܘܬܐ̈ ܕܕܘܢܝܐ ܩܘܕܣ ܡܘܥܕܝܠܗ̇ ܐܝܟ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܨܗܝܘܢܝܐ ܒܪܘܫܡܘܝܬܐ ܘ ܝܗܒܼܠܗ ܠܦܘܝܕܢܐ ܕܠܒܠܬܐ ܕܐܪܫܟܼܝܬܐ ܠܐܗܐ ܡܕܝܢܰܬܐܐܗܐ ܟܢܘܫܝܐ ܒܕ ܗܘܐ ܒܐܣܬܢܒܘܠ ܕܬܘܪܟܝܐ ܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܒܫܒܐ 13 ܒܝܪܚܐ ܕܕܣܡܒܪ

 

..

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید