شنبه, 25 آذر 1396 10:53

ܥܪܘܒܼܬܐ ܕܡܢܬܐ ܒܝܡܢ- 31 ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈ ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܬܥܙ ܘ ܨܥܕܗ

ܥܪܘܒܼܬܐ ܕܡܢܬܐ ܒܝܡܢ- 31 ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈  ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܬܥܙ ܘ ܨܥܕܗ

ܥܪܘܒܼܬܐ ܕܡܢܬܐ ܒܝܡܢ- 31 ܠܐ ܓܝܣܝܐ̈ ܡܝܬܠܘܢ̈  ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܬܥܙ ܘ ܨܥܕܗ

ܡܒܘܥܐ ܛܒܝܐ  ܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܼܬܐ ܝܗܒܼܠܘܢ̈ ܚܒܪܐ ܡܢ  ܢܫܪܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܚܕ ܫܘܩܐ ܒܨܥܕܗ ܘ ܬܥܙ ܕܝܡܢ ܘ ܡܘܬܐ ܕܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 31 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܡܢ ܥܡܐ ܝܥܕܝܐ.

 ܐܝܟ ܡܚܒܪܬܐ ܕܐܠ ܡܝܕܝܢ  ܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܨܥܕܝ ܡܚܝܠܘܢ̈ ܠܐܗܐ ܫܘܩܐ ܒܨܥܕܗ ܕܝܡܢ ܒܦܢܝܬܐ ܕܐܠ ܫܝܚ.

  ܐܠ ܡܘܣܝܪܗ  ܕܝܡܢ ܒܚܕܐ ܛܒܐ ܡܘܚܒܪܗ: ܒܢܫܪܬܐ ܗܘܝܬܐ ܕܐܝܪܒܠܢܐ̈ ܕܥܪܒܣܬܢ ܥܠ ܫܘܩܐ ܕܢܓܻܝܒܝܗ ܒܡܕܝܢܰܬܐ ܕܡܘܙܗ ܒܡܥܪܒܼܐ ܕܬܥܙ  ܡܝܬܠܘܢ̈ ܗܝ ܒܨܘܪܬܐ 8 ܠܐ ܓܝܣܝܐ ܘ ܕܘܪܒܢܘܢ̈ 15 ܓܢܬܐ̈.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید