شنبه, 25 آذر 1396 19:10

ܙܪܝܦ̇ ܝܗܒܼܾܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ

ܙܪܝܦ̇ ܝܗܒܼܾܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ

ܙܪܝܦ̇ ܝܗܒܼܾܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ̈ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ

ܘܙܝܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܒܪܝܐ ܕܐܝܪܢ ܝܗܒܻܠܗ ܦܘܢܝܐ ܩܐ ܗܡܙܡܝܬܐ ܕܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܐܙܓܕܐ ܕܐܡܪܟܐ ܒܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ. ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܢܝܟܝ ܗܝܠܝ ܐܡܪܬܐ ܝܘܐ ܕܡܘܫܟܐ̈ ܦܝܫܐ ܡܚܝܐ ܒܝܕ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ ܥܠ ܥܪܒܣܬܢ ܝܢܐ̈ ܡܘܫܟܬܐ̈ ܕܐܝܪܢ. ܙܪܝܦ̇ ܒܚܕ ܗܡܙܡܬܐ ܒܘܬ ܐܗܐ ܫܪܒܐ ܐܡܪܗ: ܐܡܪܟܐ ܒܘܬ ܡܟܣܬܐ ܕܚܠܛܐ ܕܓܢܗ ܒܕܘܢܝܐ ܘ ܐܢܝ ܥܒܼܘܕܘܬܐ̈ ܕܕܝܢܐ ܕܪܩܘܒܼܾ ܪܥܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܕܬܒܼܝܠ ܗܡܙܘܡܐ ܝܠܗ̇ ܒܘܬ ܚܕ ܫܪܒܐ ܠܐ ܦܝܫܐ ܡܘܙܒܛܐ ܕܐܝܪܢ ܝܠܗ ܝܗܒܼܢܬܐ ܕܡܘܫܟ ܩܐ ܐܬܪܐ ܕܝܡܢ.

 ܒܝܘܡܢܐ̈ ܕܕܥܒܼܪ ܐܘܦ ܟܢܫܐ ܕܐܡܘܬܐ̈ ܡܚܘܝܕܐ ܡܘܚܒܪܐ ܕܠܐ ܡܥܨܐ ܬܢܐ ܕܐܢܐ̈ ܡܘܫܟܐ̈ ܝܢܐ ܡܢ ܐܝܪܢ ܘ ܐܗܐ ܠܐ ܝܠܗ̇ ܥܠ ܒܢܝܕ ܐܫܛܪܐ̈ ܘ ܬܘܢܝܐ ܬܪܘܨܐ. .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید